LMKB_a101 Pravopis a stylistika

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Zemanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 D33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář si klade za cíl seznámit studenty zejména se současnou pravopisnou normou češtiny, s kodifikačními příručkami a jejich strukturou. Pozornost tedy bude zaměřena především na objasnění ortografických problémů, na specifika a časté chyby v psaném projevu. Vedle jevů čistě pravopisných bude brán zřetel také na jevy vyplývající z morfologické a syntaktické roviny jazyka (např. problematické tvary některých slov, stylové rozlišení dubletních koncovek, tvoření a využití přechodníků, slovesné, substantivní či adjektivní vazby apod.). Seminář bude zaměřen na praktické zvládnutí dané problematiky – po výkladu vyučujícího o teorii budou dílčí problematické jevy (např. psaní velkých písmen, předložky a předpony s, z, problematika interpunkce aj.) procvičovány formou diktátů, doplňovacích a korektorských cvičení.
Výstupy z učení
Absolvováním semináře studenti:
- upevní si a prohloubí znalost spisovného jazyka,
- budou znát a umět používat přiměřené kodifikační příručky,
- budou schopni prakticky využít současná pravopisná pravidla pro revizi českého textu,
- budou schopni rozpoznat chybné jevy a správně je vyřešit.
Osnova
 • 1. Vymezení základních pojmů, nástin průběhu pravopisné reformy po r. 1993 a seznámení se základní literaturou předmětu.
 • 2. Pravopis i/y a í/ý v kořenech a koncovkách slov.
 • 3. Pravopis předložek s, z a předpon s- (se-), z- (ze-), psaní souhláskových skupin, předpon a přípon (např. -ský, -ký).
 • 4. Problematika interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí. 5. Hranice slov v psaném textu (spřežky, užívání spojovníku).
 • 6. Specifika psaní velkých písmen.
 • 7. Shoda podmětu s přísudkem.
 • 8. Zkratky a značky; pravopis slov přejatých.
 • 9. Substantiva: maskulina životná/neživotná,feminina, neutra, přejatá jména, propria.
 • 10. Adjektiva; zájmena; číslovky.
 • 11. Slovesa
Literatura
 • Janovec, L. Na co se nás často ptáte. Jak užívat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett, 2006.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
 • Pravidla českého pravopisu. Vydání 2. (s Dodatkem Mini. Praha: Academia, 2005. 391 stran. ISBN 802001327X. info
 • SVOZILOVÁ, Naďa a Hana PROUZOVÁ. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Edited by Anna Jirsová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 579 s. ISBN 8020013105. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 4. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 8020014462. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 807183260X. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte : [ze zkušenosti jazykové poradny]. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 80-7183-260-X. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMKB_a101