LgMS01 Seminář k přípravě magisterské diplomní práce I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Valčáková, CSc. (přednášející), PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Student po skončení kursu má mít rozepsánu magisterskou práci.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • Hjelmslev, Louis. 1971. Jazyk. Praha: Academia.
  • Doporučená literatura se mění podle témat prací.
Výukové metody
individuální konzultace, domácí práce, čtení
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.