MED02 Úvod do jazykovědy

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je informovat začínající studenty filologie o místu jazykovědy v systému věd, uvést obecnou charakteristiku jazyka jakožto předmětu zkoumání lingvistiky, podat přehled základní jazykovědné terminologie a seznámit studenty se základy jednotlivých jazykovědných disciplín.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- vymezit předmět studia jazykovědy;
- vysvětlit hlavní lingvistické pojmy;
- určit dílčí jazykovědné disciplíny i to, čím se zabývají;
- aplikovat získané znalosti při svém studiu klasických i moderních jazyků;
- vysvětlit a komentovat získané znalosti v širším kontextu.
Osnova
 • 1. Místo jazykovědy v systému věd.
 • 2. Znakovost jazyka, jazyk jako systém.
 • 3. Fonetika a fonologie.
 • 4. Morfologie, gramatické kategorie.
 • 5. Syntax.
 • 6. Lexikologie a sémantika.
 • 7. Stylistika.
 • 8. Jazyky světa.
 • 9. Indoevropské jazyky.
 • 10. Vývoj jazyka, diachronní lingvistika.
 • 11. Etymologie.
 • 12. Jazyková typologie.
 • 13. Shrnutí.
Literatura
  doporučená literatura
 • SKALIČKA, Vladimír. Úvod do jazykovědy. Praha: SPN, 1963.
 • ERHART, Adolf. Úvod do jazykovědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 200 s. ISBN 8021026693. info
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 8071842109. info
  neurčeno
 • ČEJKA, Mirek. Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). In Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1393-1. info
 • MIRONOVA, Galina a Jiří GAZDA. Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 89 s. 17/92. ISBN 80-210-1259-5. info
 • MISTRÍK, Jozef. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1993. 513 s. ISBN 8021502509. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek. Kolokvium: písemný test na základě témat probíraných na přednáškách a v doporučené literatuře. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 65 % správných odpovědí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.