MED02 Úvod do jazykovědy

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je informovat začínající studenty filologie o místu jazykovědy v systému věd, uvést obecnou charakteristiku jazyka jakožto předmětu zkoumání lingvistiky, podat přehled základní jazykovědné terminologie a seznámit studenty se základy jednotlivých jazykovědných disciplín.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- vymezit předmět studia jazykovědy;
- vysvětlit hlavní lingvistické pojmy;
- určit dílčí jazykovědné disciplíny i to, čím se zabývají;
- aplikovat získané znalosti při svém studiu klasických i moderních jazyků;
- vysvětlit a komentovat získané znalosti v širším kontextu.
Osnova
 • 1. Místo jazykovědy v systému věd.
 • 2. Znakovost jazyka, jazyk jako systém.
 • 3. Fonetika a fonologie.
 • 4. Morfologie, gramatické kategorie.
 • 5. Syntax.
 • 6. Lexikologie a sémantika.
 • 7. Stylistika.
 • 8. Jazyky světa.
 • 9. Indoevropské jazyky.
 • 10. Vývoj jazyka, diachronní lingvistika.
 • 11. Etymologie.
 • 12. Jazyková typologie.
 • 13. Shrnutí.
Literatura
  doporučená literatura
 • SKALIČKA, Vladimír. Úvod do jazykovědy. Praha: SPN, 1963.
 • ERHART, Adolf. Úvod do jazykovědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 200 s. ISBN 8021026693. info
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 8071842109. info
  neurčeno
 • ČEJKA, Mirek. Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). In Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1393-1. info
 • MIRONOVA, Galina a Jiří GAZDA. Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 89 s. 17/92. ISBN 80-210-1259-5. info
 • MISTRÍK, Jozef. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1993. 513 s. ISBN 8021502509. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek. Kolokvium: písemný test na základě témat probíraných na přednáškách a v doporučené literatuře. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 65 % správných odpovědí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.