MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 A24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zprostředkovat studentům ucelený přehled významných literárních teorií 20. a 21. století, včetně terminologického pozadí, současně ale také představit kořeny literárně teoretického myšlení v dějinách literatury i filozofie. Dalším cílem je naučit studenty aplikovat získané poznatky při interpretaci konkrétních literárních děl.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu je student schopen:
- vysvětlit východiska vybraných literárních teorií;
- používat terminologický aparát literárněvědných směrů, které jsou náplní kurzu;
- aplikovat rozebírané interpretační metody při analýze textu;
- popsat vývojové tendence moderního překladu;
- kriticky zhodnotit literární překlady antických i moderních textů.
Osnova
 • Vznik a vývoj moderní literární teorie (autor — text — čtenář).
 • Filozofická východiska literární teorie (Edmund Husserl a jeho žáci).
 • Strukturalistické chápání literárního textu a reakce na ně.
 • Jacques Derrida a metoda dekonstrukce.
 • Teorie intertextuality (Michail Bachtin, Julia Kristeva, Roland Barthes, Gérard Genette) a její vývojové směry.
 • Teorie vyprávění: základní naratologické kategorie (Franz Stanzel, Gérard Genette).
 • Recepční estetika (Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss, Roman Witold Ingarden).
 • Vývoj překladu v době před obrozením a za obrození (Josef Král).
 • Vývoj překladu na přelomu 19. a 20. stol. a ve 20. stol.
 • Komparativní analýza překladů vybraných děl.
 • Vyhlídky překladu z antických i moderních jazyků do 21. stol.
Literatura
 • KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie : strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 9788072725922. info
 • EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Translated by Petr Onufer. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2005. 363 s. ISBN 8086138720. info
 • FOŘT, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů. Vydání první. Brno: Host, 2005. 148 stran. ISBN 8072941658. info
 • SCHMITZ, Thomas A. Moderne Literaturtheorie und antike Texte :eine Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002. 261 s. ISBN 3-534-15204-2. info
 • AUERBACH, Erich. Mimesis : zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Vyd. 2. Praha: Mladá fronta, 1998. 479 s. ISBN 8020407383. info
 • HOMOLÁČ, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 114 s. ISBN 807184201X. info
Výukové metody
Přednáška spojená se seminářem (skupinové diskuze o zadaných textech). Aktivní účast na hodinách založená na domácí četbě odborných článků a vybraných pasáží pramenné literatury v originálu a překladu.
Metody hodnocení
Ústní pohovor na základě jednoho z literárněteoretických textů probíraných v seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je povinný pro všechny studenty nav.mag. studia Mediteránních studií, s výjimkou studentů dvouob. studia, kteří zahájili studium nejpozději v PS2015 (pro tyto studenty je předmět povinně volitelný).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/MEDMgr01