NJDII_004 Pedagogická praxe průběžná. Propedeutika, náslech, technologie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
Julia Haeussermann, M.A. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (cvičící)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (cvičící)
Erkan Osmanović, MA (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist der Abschluss eines germanistischen oder vergleichbaren Bachelorstudiums und der Besuch, bzw. der Abschluss der Lehrveranstaltung "NJDII_001 Didaktika I - pozorování". Předpokladem je absolvování germanistického nebo srovnatelného bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou v rámci hospitací aplikovat teoretické poznatky z kurzu NJDII_001, který probíhá souběžně s praxí. Kurz slouží k prvnímu seznámení s institucí, na níž bude student absolvovat praxi, k seznámení se s dokumenty, vymezujícími obsah jednotlivých disciplín předmětu Němčina pro různé typy středních škol, k náslechové aktivitě na témž místě. Dalším cílem je zevrubná propedeutika učení, spojená s reflexí výuky před samotným započetím praxe.
Výstupy z učení
Student bude schopen - produktivně využívat poznatky z hospitací
- sepsat zprávu o hospitované výuce včetně obsahových protokolů
- poskytnout produktivní a kolegiální zpětnou vazbu
Osnova
  • Student si vybírá školu z nabídky sítě škol, s nimiž Ustav germanistiky spolupracuje. Školu kontaktuje, sestavuje podrobný plán praxe. Vypracovává dotazník, který reflektuje poznatky z předcházejících seminářů k oborové didaktice. Seznamuje se závaznými dokumenty, vymezujícími obsah jednotlivých disciplín předmětu Němčina pro různé typy středních škol a se způsobem jejich konkretizace ve školních dokumentech a individuálních metodických plánech směřujících k maturitní zkoušce. Absolvuje náslechy v požadovaném rozsahu, náslechy reflektuje a provádí písemnou evaluaci náslechu. Společně s oborovým didaktikem student absolvuje krátkou simulaci výuky v požadované délce, jež reflektuje zprávu z praxe náslechové. Tato simulace je společně rozebrána. Tento předmět obsahuje následující aktivity v předepsaném rozsahu: (120 hodin praxe) 60 h náslechy a příprava na ně 60 h další činnosti (hospitace, sdílení, reflexe náslechů, účast na worskhopu)
Literatura
  • ZIEBELL, Barbara. Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. München: Goethe Institut, 2007. 1 DVD-vide. ISBN 9783468496196. info
  • SORGER, Brigitte. Lehrerverhalten und Lehrerrolle im DaF-Unterricht. In Fremd Sprachen Politik in Österreich, Mitteleuropa, Osteuropa. 1. vyd. Wien - München: Jugend und Volk, 1993. s. 161-170, 10 s. Schulheft 68/ 1993. ISBN 3-224-1 9343-3. info
  • SÖNTGEN, Willy. Unterrichtsanalyse : methodische Ansätze und ihre wissenschaftstheoretischen Implikationen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 1992. 145 s. ISBN 3860640283. info
  • NEUNER, Gerhart, Michael KRÜGER a Ulrich GREWER. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 1981. 184 s. ISBN 3-468-49430-0. info
Výukové metody
Diskuse o feedbacku
Práce ve skupinách
Samostatná práce
Konzultace s vyučujícím
tandem a dočování
Metody hodnocení
Seminář bude zakončen vypracováním závěrečné zprávy o průběhu stáže - náslechu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJDII_004