NJURS02J Reflektivní seminář I

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Edita Fialová (přednášející)
Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Garance
Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je ukončení germanistického nebo srovnatelného bakalářského studia a ukončení předmětu "didaktika II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je, aby studenti dále utvářeli a prohlubovali sebepojetí učitele, s jistotou uplatňovali proces reflexe praxe a aby rozvíjeli oborově didaktické dovednosti.
- umožnit studentům aplikovat poznatky získané v předmětu "didaktika - pozorování a analýza" v reálném prostředí příslušných vzdělávacích institucí
- poskytnout studentům příležitost, aby pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe mohli rozvíjet důležité dovednosti, které jsou pro pedagogickou profesi klíčové
- poskytnout prostor pro důkladnou analýzu praxe v rámci (sebe)reflexe praxe s oborovým didaktikem
- absolvování blokových kurzů zaměřených na využití moderních technologií ve výuce a jejich aplikace v další výuce
Výstupy z učení
Student bude schopen
- plánovat a připravit výuku
- využít metodologické poznatky v praxi
- odučit výuku v odpovídající kvalitě
-provést (sebe)reflexi praxe
- zorientovat se v moderních technologiích a využít je ve výuce.
Osnova
 • Reflexe pedagogické praxe v návaznosti na praxi popsanou níže. Praxe probíhá na střední škole vybrané ze sítě škol spolupracujících s FF MU ve spolupráci s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem. Student je na začátku semestru informován o průběhu a podmínkách pro úspěšné absolvování praxe. Následuje samotný průběh praxe a průběžná evaluace. Součástí praxe jsou hospitace oborového didaktika ve výuce studenta, absolvování nabízených didaktických workshopů a průběžná písemná reflexe absolvované praxe v rámci učitelského reflexivního deníku a vedení si učitelského portfolia. Těmito závěrečnými dokumenty (včetně elektronického Sebehodnotícího dokumentu) student na konci semestru svou praxi vykáže a při závěrečném reflexivním setkání s oborovým didaktikem zreflektuje svoje pedagogické kompetence a stanoví si dílčí seberozvojové cíle pro další semestr. Náplň a předepsaná dotace: 12 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 12 hodin vlastní výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem 8 hodin tandemové výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem 28 hodin dalších činností přímo ve škole
Literatura
  povinná literatura
 • Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství (2020): https://www.ped.muni.cz/media/3566145/standard-kvality-profesni-ch-kompetenci-online1.pdf
  doporučená literatura
 • JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Fred A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 294 s. ISBN 978-80-7315-221-5. info
 • NEHYBA, Jan. Reflexe praxe: od skupinové reflexe k deliberativní praxi. 2022. Výlet do dobré praxe info
 • Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka (2019): https://www.npi.cz/images/publikace/ramec_profesnich_kvalit_ucitele_ciziho_jazyka.pdf
  neurčeno
 • HEYD, Gertraude. Deutsch lehren :Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. überarbeitete und erweit. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg, 1991, 290 s. ISBN 3-425-04373-0. info
 • NEUNER, Gerhard. Allgemeinbildung Lehrplanwerk Unterricht. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1972, 542 s. info
 • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 498 s. URL info
 • SCHIFFLER, Ludger. Effektiver Fremdsprachenunterricht : Bewegung - Visualisierung - Entspannung. Tübingen: Narr, 2012, 160 stran. ISBN 9783823366805. info
 • NEUNER, Gerhart, Michael KRÜGER a Ulrich GREWER. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 1981, 184 s. ISBN 3-468-49430-0. info
 • Meister, Hildegard: Qualifiziert unterrichten: E-Learning: Handbuch für den Fremdsprachenunterricht.Deutsch als Fremdsprache, 2014, Hueber Verlag
 • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8. info
Výukové metody
informativní a reflexivní schůzky
osobní konzultace
blokové semináře, workshopy
reflexivní deník k vlastní pedagogické zkušenosti
reflexivní diskuze s oborovým didaktikem
Metody hodnocení
reflexivní deník
učitelské portfolio
sebehodnotící dokument (reflexe studenta - provázejícího učitele - oborového didaktika)
hospitace
reflexe s oborovým didaktikem
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/NJURS02J