EN

FF:OJ514 Jazyky Balkánu - Informace o předmětu

OJ514 Jazyky starého a nového Balkánu

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Kristýna Dufková (přednášející)
Mgr. Bc. Jonáš Pospíchal (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 B2.24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
předmět má 82 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je přiblížit složitou etno- a glottogenetickou situaci Balkánského poloostrova, jak ji lze rekonstruovat na základě archeologických dat, literárních pramenů, historické jazykovědy, i synchronního jazykového popisu, včetně aspektů typologických. Posluchači by se měli orientovat v etno- a glottogenetických procesech současného i starého Balkánu.
Osnova
 • 1. Geografické a historické vymezení prostoru Balkánského poloostrova.
 • 2. Balkán v pravěku – paleolit, neolit a doba bronzová. Přírodní podmínky. Přehled významných kultur sídlících na Balkáně. Příchod indoevropských národů.
 • 3. Starověk do přelomu letopočtu. Dějiny paleobalkánských národů, přehled jejich etnického prostoru a jazyků: dáčtina, thráčtina, ilyrština, paionština, řečtina, mesapština, frýžština, liburnština. Role řečtiny a řecké civilizace. Nebalkánské jazyky na Balkáně.
 • 4. Dějiny Balkánu od přelomu letopočtu do vrcholného středověku. Římská říše a Balkán. Vliv latiny na paleobalkánské jazyky a jejich mluvčí. Jazyková situace na poloostrově v pozdní antice. Stěhování národů a jeho důsledky. Příchod Slovanů, vznik a rozvoj jejich státních útvarů. Náboženství na Balkáně. Postavení románsky hovořícího obyvatelstva.
 • 5. Balkán pod Osmany a Habsburky. Balkán mezi Byzancí a Svatou říší římskou. Vpády Turků, pád Byzance a ustavení osmanského panství – společenské, jazykové a kulturní důsledky. Politické dějiny Balkánu od pádu Byzance do 19. století. Společenské, kulturní a lingvistické změny v této době. Balkán na počátku moderního nacionalismu.
 • 6. Moderní dějiny Balkánu. Stručné dějiny Balkánu do současnosti. Role jazyka v balkánských nacionalismech. Vývoj jazykové situace na poloostrově v 19. a 20. století. Kodifikace spisovných jazyků. Rozvoj albánštiny, arumunštiny a makedonštiny. Jazykové poměry v Řecku. Balkán po pádu komunismu a rozpadu Jugoslávie – kulturní, jazykové a společenské změny. Etnické a politické poměry dnes.
 • 7. Balkán jako sociolingvisticky vymezený pojem.
 • 8. Přehled paleobalkánských reliktových jazyků: makedonský, paionský, epeirotský, "pelasgický", thrácký, getský & dácký, mýzijský, dardanský, illyrský, včetně těch, které byly v historické době užívány mimo poloostrov: fryžský, mesapský.
 • 9. Klasifikace starověkých dialektů řečtiny, vznik moderní řečtiny.
 • 10. Přehled moderních národů Balkánského poloostrova a jejich jazyků, jejich interference: Řekové; Albánci; románské obyvatelstvo Balkánu: Dalmatinci; Dákorumuni & Moldavané, Istrorumuni, Arumuni, Meglenorumuni; slovanské obyvatelstvo Balkánu: Slovinci; Chorvati; Bosňané; Srbové; Makedonci; Bulhaři.
 • 11. Referáty
Literatura
 • Gramelová, Lucie et al. Arumunština. Praha: Jaroslav Gramel, 2012. 138 s. ISBN 978-80-904744-4-4.
 • Solta, Georg R. 1980. Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateinischen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchhandlung.
 • Price, Glanvile a kol. 2002. Encyklopedie jazyků Evropy. Praha: Volvox Globator.
 • Šatava, Leoš. 1994. Národnostní menšiny v Evropě. Praha: Ivo Železný.
 • Gramelová, Lucie. Mluvnice albánštiny. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2008. 78 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-585-0.
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnská etapa českého písemnictví. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 176 s. Nakladatelství Lidové noviny 1. ISBN 978-80-7422-044-9. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. 2. vyd. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2009. 758 s. ISBN 9788071063759. info
 • VEČERKA, Radoslav. Jazyky v komparaci 2: Charakteristiky současných slovanských jazyků v historickém kontextu. Praha: Euroslavica, 2009. 148 s. ISBN 978-80-85494-87-7. info
 • ŠLOSAR, Dušan, Radoslav VEČERKA, Jan DVOŘÁK a Petr MALČÍK. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host, 2009. 178 s. 418. ISBN 978-80-7294-311-1. info
 • VEČERKA, Radoslav. Jazyky v komparaci 1: Nástin české jazykovědné slavistiky v mezinárodním kontextu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 253 s. Nakladatelství Lidové noviny 1. ISBN 978-80-7106-575-3. info
 • TODOROVA, Marija Nikolaeva. Imaginarni Balkan. Translated by Dragan Starčević - Aleksandr Bajazetov-Vučen. 2. izd. Beograd: Knjižare krug, 2006. 476 s. ISBN 8675620543. info
 • VEČERKA, Radoslav a Adolf ERHART. K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 355 s. Nakladatelství Lidové noviny 1. ISBN 80-7106-858-6. info
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc; Praha: Univerzita Palackého; Euroslavica, 2006. 273 s. Univerzita Palackého Olomouc. ISBN 80-244-0889-9. info
 • VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 5. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 112 s. ISBN 8021029617. info
 • TODOROVA, Marija Nikolaeva. Imaginarij Balkana. Edited by Peter Vodopivec - Svetlana Slapšak, Translated by Špela Mihelač. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2001. 401 s. ISBN 9619075447. info
 • VEČERKA, Radoslav. Počátky slovanského spisovného jazyka : studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. století. Praha: Univerzita Karlova, 1999. 103 s. ISBN 8085899604. info
 • TODOROVA, Marija Nikolaeva. Imagining the Balkans. New York: Oxford University Press, 1997. xi, 257. ISBN 0195087518. info
 • WEITHMANN, Michael W. Balkán : 2000 let mezi východem a západem. Translated by Jan Souček - Růžena Dostálová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1996. 431 s. ISBN 8070211997. info
 • MAREŠ, František Václav. Makedonská gramatika. Skopje: Makedonská akademie věd a umění, 1994. 86 s. ISBN 9989-649-04-9. info
 • BARTONĚK, Antonín. Prehistorie a protohistorie řeckých dialektů. V Brně: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. info
 • ERHART, Adolf. Indoevropské jazyky : srovnávací fonologie a morfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 260 p. ; 2. info
Výukové metody
přednášky, diskuze
Metody hodnocení
Výstup
prezentace kvalitně zpracovaného referátu a závěrečné kolokvium (test)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/OJ514