PAPVA_36 Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IIB

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je sestaven jako pokračování kurzu Arabština I, studenti prohlubují své solidní základy pro porozumění moderní spisovné arabštiny jak v písemné, tak v mluvené podobě, a zároveň rozvíjí psanou i mluvenou produkci. Na konci tohoto semestru budou studenti: - (v dovednosti poslech) schopni porozumět jednoduchým nahrávkám na známá témata, pochopit význam krátkých úseků mluveného slova a rozumět jednoduchým dialogům; - (v dovednosti mluvení) schopni vyjadřovat se a účastnit se jednoduchých sociálních interakcí (představení se, domov a rodina, práce, studium, cestování, volný čas, zdraví atd); - (v dovednosti čtení) schopni číst s porozuměním arabské materiály přiměřené obtížnosti na omezenou škálu témat, pochopit jednoduché popisy, vyprávění o osobních a sociálních potřebách; - (v dovednosti psaní) schopni produkovat jednoduché poznámky, vzkazy, dopisy a osobní zkušenosti, vyplňovat informace v jednoduchých formulářích (registrace v hotelu, cestovní dokumenty atd.), napsat jednoduché texty o sobě; - používat adekvátní slovní zásobu a gramatické struktury, aby mohli rozvíjet schopnost používat jazyk v reálných (autentických) situacích;
Osnova
  • - Sloveso aráda - Subjunktiv - Téma volný čas - Apokopát - Imperativ - Slabá slovesa - Téma zdraví - Téma studentský život - Participium aktivní a pasivní - Stupňování
Literatura
  • Bahbouh, Ch., Fleissig, J.: Česko-arabská a arabsko-česká konverzace, Dar Ibn Rushd,
  • Kropáček, F.: Arabsko-český a česko-arabský slovník, Fortuna Praha 1998
  • Oliverius, J., Ondráš, F.: Moderní spisovná arabština I., Vysokoškolská učebnice, Praha
  • Zemánek, P., Moustafa, A., Obadalová, N., Ondráš, F.: Arabsko-český slovník jazykový
  • Bahbouh, Ch., Fleissig, J.: Základy moderní spisovné arabštiny II, Dar Ibn Rushd, Praha
  • Schulz, E., Krahl, G., Reuschel, E.: Standard Arabic, Cambridge University Press,
  • Zemánek, P., Moustafa, A., Obadalová, N., Ondráš, F.: Arabsko-český slovník, Set Out
Výukové metody
Kurz je založen na tzv. eklektickém přístupu ve výuce jazyků, který využívá jednotlivé prvky různých vyučovacích metod a kombinuje je tak, aby výuka byla co nejefektivnější. Jsou používány výklady, jazyková cvičení (doplňování, přiřazování, překladová cvičení, transformační cvičení atd.) a především komunikativní jazykové aktivity.
Metody hodnocení
Plánované výstupy z učení jsou měřeny v průběhu semestru průběžnými testy v písemné formě, jejichž formát bude využívat doplňování chybějících slov ve větách, výběr z několikanásobné volby, přiřazování, přenos informací, odpovědi na otevřené otázky a překlad z jednoho jazyka do druhého). Přítomnost na hodinách během semestru není vyžadována, ale je velmi doporučována . Vyžaduje se aktivita v hodinách a vypracování domácích úkolů Závěrečný test na konci jarního semestru má písemnou i ústní část. Písemná část měří dosaženou úroveň jazykové způsobilosti v arabštině ve třech řečových dovednostech - poslech, čtení a psaní - a v gramatice a slovní zásobě). Minimální počet bodů - 60%. Ústní zkouška je založena na interakci mezi zkoušejícím a zkoušeným, využívá metody interview.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/PAPVA_36