PGB004 Alternativní pohledy na školu

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Vlček (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PGB004/01: Út 10:00–11:40 C43, kromě Út 16. 4., K. Brücknerová
PGB004/02: St 10:00–11:40 C43, kromě St 17. 4., J. Vlček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 39/45, pouze zareg.: 0/45
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se skrze diskuze, projekty a samostatnou práci budou seznamovat s jednotlivými alternativními pedagogickými koncepcemi, budou analyzovat jejich specifika a budovat si na ně podložené názory. Předmět je koncipován jako přehled typických stížností na tradiční školu, a ukazuje, jak se s těmito výhradami snaží vyrovnávat alternativní pedagogické přístupy. Kurz navazuje na předmět Obecná pedagogika a vede k hlubšímu pochopení základních konceptů pedagogiky, jako jsou cíle výchovy a vzdělávání, kurikulum, socializace, činitelé výchovy, formy a metody výchovy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- identifikovat specifika hlavních alternativních koncepcí v cílech, principech, kurikulu, vztahu učitele a žáka, formách a metodách výuky
- předložit argumenty, jimiž jednotlivé alternativní koncepce vzdělávání hájí své postupy
- poučeně diskutovat o přednostech a limitech řešení, které jednotlivé alternativní koncepce nabízejí
Osnova
 • 1. Proč si stěžujeme na tradiční školu? (A jsou naše stížnosti oprávněné?)
 • 2. Jak na stížnosti reagují alternativy? (Cestka k jádru učení I)
 • 3. Jak na stížnosti reagují alternativy? (Cesta k jádru učení II)
 • 4. Waldorfská pedagogika (Koncepce Rudolfa Steinera)
 • 5. Daltonský plán (Koncepce Helen Parkhustové)
 • 6. Školy podle Marie Montessori ("Pomoz mi, abych to dokázal sám")
 • 7. Svobodné školy (Summerhill a školy, které se jím inspirovaly)
 • 8. Alternativní alternativy (Současné alternativní školy, které si vytváří svoji vlastní koncepci)
 • 9. Domácí vzdělávání (Nejpestřejší vzdělávací varianta)
 • 10. Lesní školy (Příroda jako hlavní učitelka)
 • 11. Závěrečná Reflexe: Co jste se naučili a nač se díváte jinak?
Literatura
 • MONTESSORI, Maria. Objevování dítěte. Translated by Vladimíra Henelová. Vydání druhé, v Portále. Praha: Portál, 2017. 351 stran. ISBN 9788026212348. info
 • HECKMANN, Helle. Pomalé rodičovství : vědomá péče o děti - inspirativní přístup školky Nøkken. Translated by Jana Čeřenová. Praha: DharmaGaia, 2016. 145 stran. ISBN 9788074360626. info
 • NEILL, Alexander Sutherland. Summerhill : příběh první demokratické školy na světě. Edited by Albert Lamb, Translated by Viktor Jurek. 1. vyd. Praha: PeopleComm, 2013. 348 s. ISBN 9788090489059. info
 • MONTESSORI, Maria. Tajuplné dětství. Translated by Jan Volín. Vydání druhé, v Tritonu p. Praha: Triton, 2012. 178 stran. ISBN 9788073873820. info
 • STEINER, Rudolf. Eurytmie jako viditelná mluva. Vyd. 1. Hranice: Fabula, 2008. 271 s. ISBN 9788086600512. info
 • Metoda Montessori pro naše dítě : inspirace pro rodiče a další zájemce. Edited by Karel Rýdl. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Pardubice: FF Univerzity Pardubice, 2007. 199 s. ISBN 9788073950040. info
 • RÖHNER, Roel a Hans WENKE. Daltonské vyučování : stále živá inspirace. Translated by Kateřina Čechová. První vydání. Brno: Paido, 2003. 156 stran. ISBN 8073150417. info
 • MONTESSORI, Maria. Absorbující mysl. 1998. ISBN 80-86189-02-3. info
 • NEILL, Alexander Sutherland. Summerhill School : a new view of childhood. Edited by Albert Lamb. New York: St. Martin's Griffin, 1992. xxvii, 269. ISBN 0312141378. info
 • GRUNELIUS, Elisabeth M. Výchova v raném dětském věku : školky s waldorfskou pedagogikou. Translated by Milada Luňáčková. 1. vyd. Přerov: Baltazar, 1992. 59 s. ISBN 8090030734. info
 • CARLGREN, Frans. Výchova ke svobodě : pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy a zprávy ze světového hnutí svobodných waldorfských škol. Edited by Arne Klingborg - Zdeněk Váňa, Translated by Václav Jakubec. 1. vyd. Praha: Baltazar, 1991. 263 s. ISBN 8090030726. info
 • STEINER, Rudolf a Frans CARLGREN. Výchova ke svobodě :pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy a zprávy ze světového hnutí svobodných waldorfských škol. Edited by Arne Klingborg - Zdeněk Váňa. 1. vyd. Praha: Baltazar, 1991. 263 s. ISBN 80-900307-2-6. info
 • MONTESSORI, Maria. The Montessori method. Edited by Joseph McVicker Hunt, Translated by Anne E. George. First published by Schocken. New York: Schocken Books, 1964. xxxix, 376. ISBN 0805209220. info
Výukové metody
Diskuze, skupinová práce, projektová výuka, argunentační esej, dokumentární film, analýza textu, reflexe.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu musí získat student/ka minimálně 61 bodů, přičemž  některé úkoly nesmí být splněny na méně než určitý počet bodů (viz níže). Závěrečné hodnocení se sestává z následujících částí:
1. Odevzdání deseti průběžných úkolů do ELFu (některé jsou individuální, jiné skupinové) (max. 50 bodů)
2. Návštěva alternativní školy (min. 5 z 10 bodů)
3. Znalostní on-line test (min. 6 z 10 bodů)
4. Závěrečný semestrální skupinový projekt a jeho obhajoba (min. 20 z 30 bodů)
5. Povinná docházka (max. dvě absence)
Informace učitele
Tento předmět musí zapisovat i studenti, kteří v předchozím akademickém roce neúspěšně ukončili předmět Dějiny pedagogiky a vzdělávání (PG12A20, jaro 2017). To platí pro studenty, kteří neukončili/nezapsali předmět Dějiny pedagogiky a vzdělávání v minulých letech. Tato změna souvisí s inovacemi studia bakalářského studia oboru Pedagogika v roce 2017. Předmět Dějiny pedagogiky a vzdělávání již nebude nadále vypisován.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGB004