PGB007 Základy psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tereza Hrušková (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Erik Šejna (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentům základní orientaci v psychologické terminologii a psychologických teoriích, včetně teorií psychického vývoje.
Výstupy z učení
Studenti budou znát hlavní psychologické pojmy, kterými se označují psychické stavy, procesy a vlastnosti a pochopí pojetí struktury i dynamiky osobnosti. Studenti porozumí vývojovým teoriím, dokážou charakterizovat jednotlivá stádia ontogeneze lidské psychiky a aplikovat získané poznatky v pedagogické praxi.
Osnova
 • • 1. Předmět psychologie a hlavní pojmy: psychika. Psychické jevy a stavy, vědomí a nevědomí. Psychologické disciplíny. Co je vědecké a nevědecké? Metody psychologie a požadavky na psychologické testy …… propojení s psychodiagnostikou 2. Historie psychologie, psychologické směry a hlavní představitelé (reflexologie a behaviorismus, hlubinné směry – individuální, analytická psychologie a psychoanalýza, humanistická psychologie, kognitivní směry) ….. propojení s psychoterapií a poradenstvím 3. Kognitivní procesy (čití, vnímání, paměť, pozornost, myšlení a řeč ) a učení. Různá pojetí inteligence (klasické přístupy, emoční inteligence, praktická inteligence, vícečetná inteligence)…. …Propojení s pedagogickou psychologií 4. Emoční stavy a procesy. Dělení emocí. Vlastnosti emocí. Motivace – teorie motivace. Frustrace a stres. …. Propojení s psychologií zdraví a psychohygienou 5. Volní procesy. Autoregulace. 6. Popis a fungování osobnosti: Struktura osobnosti (popis), dynamika osobnosti. Vnitřní rámec - identita a sebepojetí. Psychopatologie - hlavní poruchy …... propojení s psychologií osobnosti a psychopatologií 7. Vývoj osobnosti: teorie vývoje (Freud, Erikson, Bronfenbrenner, Vygotskij, Piaget, Kohlberg, Mahlerová …). Teorie celoživotního vývoje (Baltes atd.). Činitelé vývoje. Hlavní pojmy: zrání, učení, vývoj. Zákonitosti vývoje. Senzitivní období ve vývoji. Periodizace vývoje – stádia. Předmět vývojové psychologie a její metody. 8. Rané dětství. Popis stádií a vývojových úkolů od prenatálního období do mladšího školního věku. Senzomotorický vývoj, vývoj kognitivních funkcí, emoční a sociální vývoj. 9. Dospívání a vynořující se dospělost. Popis stádií - vývoj kognitivních funkcí, emoční a sociální vývoj. Rizika dospívání. Vývojové úkoly. 10. Dospělost a stáří. Popis jednotlivých stádií dospělosti, krize středního věku, psychohygiena. Teorie stárnutí, zákonité a pravděpodobné znaky stárnutí. Nové pohledy na stárnutí – stáří a skutečné stáří, plasticita mozkových funkcí. Kompenzace ve stáří, typologie starých lidí. Kvalita života ve stáří.
Literatura
  povinná literatura
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014. 390 s. ISBN 9788026207726. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0. info
  doporučená literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Obecná psychologie : dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 413 stran. ISBN 9788024632681. URL info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 662 stran. ISBN 9788073879297. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 3. vyd. Praha: Academia, 2014. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2006. ISBN 80-247-1284-9. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti : člověk v zrcadle vědomí a jednání. Druhé, opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 stran. ISBN 8086598659. info
Výukové metody
prezenční výuky
Metody hodnocení
Příprava na hodiny (čtení textů), účast 70 %, aktivita na hodinách, účast v diskusním fóru v ELFu, účast na průběžných testech v ELFu, Závěrečný test.
Informace učitele
podpora ELF
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.