PGB011 Metody a techniky pedagogického výzkumu

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Nicol Dostálová (cvičící)
Mgr. Karolína Hradilová (cvičící)
Mgr. Karolína Malíková (cvičící)
Mgr. Barbora Nekardová (cvičící)
Mgr. Ivo Rozmahel (cvičící)
Mgr. Jakub Vlček (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 D22, kromě Čt 18. 4.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PGB011/01: každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 B2.21, N. Dostálová, K. Hradilová
PGB011/02: každé liché pondělí 16:00–17:40 B2.34, K. Malíková, I. Rozmahel
PGB011/03: každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 D41, B. Nekardová, J. Vlček
Předpoklady
PGB010 Metodologie pedagogiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 36/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studijní předmět Metody a techniky pedagogického výzkumu navazuje na předmět Úvod do pedagogického výzkumu. Cílem předmětu Metody a techniky pedagogického výzkumu je prohloubení a rozšíření získaných metodologických znalostí s akcentem na plánování a přípravu výzkumných metod a technik (v rámci pedagogického výzkumného projektu). Studenti se seznámí s klasifikací a specifiky vybraných výzkumných metod a technik využívaných jak v kvantitativním, tak kvalitativním výzkumu; získají dovednost připravit vybrané nástroje a posoudit jejich kvalitu; naučí se data zpracovat a analyzovat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: navrhnout metodologii pro kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření; zhodnotit klady a zápory jednotlivých výzkumných metod a technik sběru dat; připravit rozhovor a dotazník; provést základní analýzu dat.
Osnova
 • Věda, vědecký výzkum, typy výzkumů, fáze empirického výzkumu.
 • Kvantitativní výzkum - specifikace; proměnné, hypotézy, testování hypotéz, verifikace a falzifikace hypotéz, operacionalizace, měření; výzkumný soubor.
 • Kvalitativní výzkum - specifikace; fáze kvalitativního výzkumu, designy kvalitativního výzkumu; výzkumný vzorek, zajištění kontroly kvality výzkumu.
 • Klasifikace výzkumných metod a technik; kritéria rozhodování pro výběr metod a technik.
 • Metody a techniky dotazování - dotazník, rozhovor, skupinový rozhovor, ohnisková skupina.
 • Metody a techniky zkoumání postojů - škálování, sémantický diferenciál, q-metodologie, projektivní metody.
 • Metody a techniky zkoumání pedagogické a sociální interakce - pozorování.
 • Metody a techniky zkoumání interindividuálních a skupinových vztahů - sociometrie.
 • Experiment v pedagogickém výzkumu.
 • Obsahová analýza, analýza dokumentů.
 • Analýza a interpretace kvantitativních dat.
 • Analýza a interpretace kvalitativních dat.
Literatura
  povinná literatura
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva - Vendula Hlavatá. Druhé, rozšířené česk. Brno: Paido, 2010. 261 stran. ISBN 9788073151850. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. 377 stran. ISBN 9788026206446. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info
  doporučená literatura
 • CRESWELL, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. International student editio. Los Angeles: Sage, 2014. xxix, 273. ISBN 9781452274614. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. nezměněné vydání. Praha: Karolinum, 2011. 270 stran. ISBN 9788024619163. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2016. 254 stran. ISBN 9788024753263. URL info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. URL info
 • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a r. Praha: Portál, 2016. 437 stran. ISBN 9788026209829. info
 • MORGAN, David L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Vyd. 1. Brno: Psychologický ústav Akademie věd, 2001. 99 s. ISBN 80-85834-77-4. info
Výukové metody
Přednáška a seminář. Přednášky jsou založeny zejména na výkadové formě, v seminářích je využívána samostatná a skupinová práce, metoda řešení problémů a skupinový projekt.
Metody hodnocení
(1) Aktivní účast na seminářích; (2) zpracování seminární práce - návrh projektu pedagogického výzkumu a ukázka vyhodnocení dat; (3) písemný test (tematické okruhy ke zkoušce jsou totožné se sylabem studijního předmětu). Požadavky k ukončení předmětu a způsob klasifikace jsou podrobně popsány ve studijním systému ELF.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2469
E-learningová opora: Metody a techniky pedagogického výzkumu. Ve studijní opoře jsou dostupné prezentace z přednášek a seminářů, vybraná studijní literatura a doplňující studijní materiály; harmonogram, požadavky ke zkoušce a podmínky hodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGB011