PGBK004 Alternativní pohledy na školu

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
16/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se skrze diskuze, projekty a samostatnou práci budou seznamovat s jednotlivými alternativními pedagogickými koncepcemi, budou analyzovat jejich specifika a budovat si na ně podložené názory. Předmět je koncipován jako přehled typických stížností na tradiční školu, a ukazuje, jak se s těmito výhradami snaží vyrovnávat alternativní pedagogické přístupy. Kurz navazuje na předmět Obecná pedagogika a vede k hlubšímu pochopení základních konceptů pedagogiky, jako jsou cíle výchovy a vzdělávání, kurikulum, socializace, činitelé výchovy, formy a metody výchovy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- identifikovat specifika hlavních aleternativních koncepcí v cílech, principech, kurikulu, vztahu učitele a žáka, formách a metodách výuky
- předložit argumenty, jimiž jednotlivé alternativní koncepcevzdělávání hájí své postupy
- poučeně diskutovat o přednostech a limitech řešení, které jednotlivé aleternativní koncepce nabízejí
Osnova
 • 1. Proč si stěžujeme na tradiční školu? (analýza slabých a silných míst tradiční školy a porozumění pozici alternativ)
 • 2. Škola nás učí soupeřit, ne spolupracovat (podpora schopnosti spolupracovat v alternativních školách)
 • 3. Škola je odtržená od života (Daltonský plán a projektové vyučování)
 • 4. Ve škole nemůžeme o ničem rozhodovat (možnosti a limity žákovské samosprávy)
 • 5.) Učíme se pro známky, ne proto, že nás to zajímá (školy Marie Montessori a jejich práce se zájmem dítěte)
 • 6.)Nejsme jen racionální bytosti (Waldorfské školy a jejich celistvý rozvoj osobnosti)
 • 7.)Škola je masová záležitost (domácí vzdělávání jako prostor pro individualitu)
 • 8.) Učíme se papouškovat, a ne myslet (hnutí Čtením a psaním ke kritickému myšlení)
 • 9.) Reflexe: tradiční, nebo aleternativní škola?
Literatura
 • MONTESSORI, Maria. Objevování dítěte. Translated by Vladimíra Henelová. Vydání druhé, v Portále. Praha: Portál, 2017, 351 stran. ISBN 9788026212348. info
 • HECKMANN, Helle. Pomalé rodičovství : vědomá péče o děti - inspirativní přístup školky Nøkken. Translated by Jana Čeřenová. Praha: DharmaGaia, 2016, 145 stran. ISBN 9788074360626. info
 • NEILL, Alexander Sutherland. Summerhill : příběh první demokratické školy na světě. Edited by Albert Lamb, Translated by Viktor Jurek. 1. vyd. Praha: PeopleComm, 2013, 348 s. ISBN 9788090489059. info
 • MONTESSORI, Maria. Tajuplné dětství. Translated by Jan Volín. Vydání druhé, v Tritonu p. Praha: Triton, 2012, 178 stran. ISBN 9788073873820. info
 • STEINER, Rudolf. Eurytmie jako viditelná mluva. Vyd. 1. Hranice: Fabula, 2008, 271 s. ISBN 9788086600512. info
 • Metoda Montessori pro naše dítě : inspirace pro rodiče a další zájemce. Edited by Karel Rýdl. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Pardubice: FF Univerzity Pardubice, 2007, 199 s. ISBN 9788073950040. info
 • RÖHNER, Roel a Hans WENKE. Daltonské vyučování : stále živá inspirace. Translated by Kateřina Čechová. První vydání. Brno: Paido, 2003, 156 stran. ISBN 8073150417. info
 • MONTESSORI, Maria. Absorbující mysl. 1998. ISBN 80-86189-02-3. info
 • NEILL, Alexander Sutherland. Summerhill School : a new view of childhood. Edited by Albert Lamb. New York: St. Martin's Griffin, 1992, xxvii, 269. ISBN 0312141378. info
 • GRUNELIUS, Elisabeth M. Výchova v raném dětském věku : školky s waldorfskou pedagogikou. Translated by Milada Luňáčková. 1. vyd. Přerov: Baltazar, 1992, 59 s. ISBN 8090030734. info
 • CARLGREN, Frans. Výchova ke svobodě : pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy a zprávy ze světového hnutí svobodných waldorfských škol. Edited by Arne Klingborg - Zdeněk Váňa, Translated by Václav Jakubec. 1. vyd. Praha: Baltazar, 1991, 263 s. ISBN 8090030726. info
 • STEINER, Rudolf a Frans CARLGREN. Výchova ke svobodě :pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy a zprávy ze světového hnutí svobodných waldorfských škol. Edited by Arne Klingborg - Zdeněk Váňa. 1. vyd. Praha: Baltazar, 1991, 263 s. ISBN 80-900307-2-6. info
 • MONTESSORI, Maria. The Montessori method. Edited by Joseph McVicker Hunt, Translated by Anne E. George. First published by Schocken. New York: Schocken Books, 1964, xxxix, 376. ISBN 0805209220. info
Výukové metody
Diskuze, skupinová práce, projektová výuka, argunentační esej, dokumentární film, analýza textu, reflexe.
Metody hodnocení
Student v průběhu semestru odevzdá do Elfu v předem stanovených termínech tři semestrální úkoly a závěrečnou reflexi kurzu. Za každý z těchto úkolů (některé jsou individuální, jiné skupinové) může získat maximálně 25 bodů. Pro úspěšné ukončení kurzu musí získat minimálně 70 bodů, přičemž žádný úkol nesmí být splněn na méně než 15 bodů.
Informace učitele
Tento předmět musí zapisovat i studenti, kteří v předchozím akademickém roce neúspěšně ukončili předmět Dějiny pedagogiky a vzdělávání (PG12A20, jaro 2017). To platí pro studenty, kteří neukončili/nezapsali předmět Dějiny pedagogiky a vzdělávání v minulých letech. Tato změna souvisí s inovacemi studia bakalářského studia oboru Pedagogika v roce 2017. Předmět Dějiny pedagogiky a vzdělávání již nebude nadále vypisován.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PGBK004