PGBK007 Základy psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
16/0/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentům základní orientaci v psychologické terminologii a psychologických teoriích, včetně teorií psychického vývoje.
Výstupy z učení
Studenti budou znát hlavní psychologické pojmy, kterými se označují psychické stavy, procesy a vlastnosti a pochopí pojetí struktury i dynamiky osobnosti. Studenti porozumí vývojovým teoriím, dokážou charakterizovat jednotlivá stádia ontogeneze lidské psychiky a aplikovat získané poznatky v pedagogické praxi.
Osnova
 • • Psychologické disciplíny, základní psychologická literatura, vývoj psychologie. • Předmět a cíle psychologie. Metody zkoumání lidské psychiky a diagnostické metody v psychologii. • Pojem psychika – psychické stavy a procesy (kognitivní, emoční a volní procesy). • Základní pojmy z psychologie osobnosti, struktura osobnosti, vybrané teorie osobnosti. Vybrané teorie osobnostního vývoje (Erikson, Freud, Kohlberg, Piaget, Vygotskij apod.) • Předmět ontogenetické psychologie, charakteristika vývoje, růstu, zrání a učení. • Determinanty vývoje a obecné zákonitosti vývoje lidské psychiky. • Charakteristika jednotlivých vývojových stádií (prenatální období – adolescence). • Charakteristika jednotlivých vývojových stádií (dospělost – stáří).
Literatura
  povinná literatura
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014, 390 s. ISBN 9788026207726. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004, 472 s. ISBN 9788020014993. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. 1. vydání. Praha: Portál, 2000, 522 s. ISBN 80-7178-308-0. info
  doporučená literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Obecná psychologie : dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, 413 stran. ISBN 9788024632681. URL info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015, 662 stran. ISBN 9788073879297. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 3. vyd. Praha: Academia, 2014. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2006. ISBN 80-247-1284-9. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti : člověk v zrcadle vědomí a jednání. Druhé, opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004, 523 stran. ISBN 8086598659. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, prezentace studentů - výměna zkušeností.
Metody hodnocení
průběžná aktivita studentů (prezentace úkolů) průběžný test závěrečný písemný test online
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PGBK007