PGM001 Srovnávací pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Tomáš Lintner, MA (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 G32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/40, pouze zareg.: 1/40
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz srovnávací pedagogiky seznamuje se základními teoriemi a koncepcemi této disciplíny a s její mezinárodní infrastrukturou. Důraz je položen na současné evropské a světové trendy ve výchově a vzdělávání v souvislosti se společenskými a dalšími podmínkami příslušných regionů. Studijním materiálem jsou práce významných postav světové srovnávací pedagogiky a prestižní komparativní studie posledních let, zejména z oblasti srovnávání vzdělávacích výsledků z produkce OECD a tematických studií EU. Základní metodou práce je metoda komparativní, přičemž za východisko komparací je brán současný stav české vzdělávací soustavy.
Výstupy z učení
vysvětlit místo srovnávací pedagogiky v systému pedagogických věd; porozumět hlavním teoriím srovnávací pedagogiky a na příkladech je vysvětlit; orientovat se v metodách komparativních výzkumů; orientovat se ve zdrojích, s nimiž srovnávací pedagogika pracuje; interpretovat výsledky mezinárodních srovnávacích výzkumů OECD a IEA; realizovat vlastní komparativní studii s oporou o analýzu dostupných mezinárodních dat;
Osnova
 • (1)Postavení srovnávací pedagogiky v rámci pedagogických věd, synchronní a diachronní pohled, předmět jejího zkoumání, smysl a užití. Infrastruktura srovnávací pedagogiky, metody srovnávací pedagogiky. (2) Teorie srovnávací pedagogiky (teorie uplatňované ve srovnávacích studiích: teorie konvergence, teorie strukturálního funkcionalismu, teorie kulturního kapitálu, teorie sociální kontroly, marxistická teorie, modernizační teorie, teorie závislosti, teorie legitimity, ekonomická teorie). (3) Typologie světových vzdělávacích systémů (modely založené na systému sociální stratifikace, modely založené na identifikaci a srovnávání klíčových prvků vnitřní struktury vzdělávacích systémů, ekonomická typologie, typologie podle sociálního státu). (4) Typy a příklady realizovaných srovnávacích studií (IEA: TIMSS, RLS; OECD: PISA, PIRLS, přínosy a metodologická úskalí těchto studií). (5) Pohled na evropský kontext výchovy a vzdělávání (charakteristika od 60. let do současnosti, s důrazem na vliv sjednocovacích snah na evropské školství, role školy v Evropě, profesionalizace, standardy, kurikulum, financování). (6) Pohled na světové trendy ve výchově a vzdělávání v kontextu konkrétních podmínek demografických, ekonomických, technických a technologických, etnických, náboženských a ekologických (prognózy vývoje výchovy a vzdělávání, důsledky očekávaného vývoje pro školství: ekonomická náročnost, požadavky na učitele, počty učitelů, využívání technologií apod., srovnání mezinárodních ukazatelů vzdělání – UNESCO: Education for All, OECD: Education at a Glance). (7) Výchova a vzdělávání v rozvojových zemích, negramotnost a funkční gramotnost jako celosvětový problém (kampaně za gramotnost ve 20. století, funkční gramotnost v ČR – IALS, PIAAC). (8) Vzdělávací politika v různých systémech, školské reformy a jejich priority posledních desetiletí (9) Srovnání stavu a vývojových trendů v českém preprimárním, primárním a nižším sekundárním vzdělávání s vývojem ve vyspělých zemích (Statistiky ČR + statistiky EU, OECD a UNESCO). (10) Srovnání stavu a vývojových trendů v českém vyšším sekundárním vzdělávání s vývojem ve vyspělých zemích (Statistiky ČR + statistiky EU, OECD a UNESCO). (11) Srovnání stavu a vývojových trendů v českém terciárním vzdělávání s vývojem ve vyspělých zemích (Statistiky ČR + statistiky EU, OECD a UNESCO). (12) Srovnání stavu a vývojových trendů v českém vzdělávání dospělých s vývojem ve vyspělých zemích (Statistiky ČR + statistiky EU, OECD a UNESCO
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávací systémy v zahraničí : encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 319 stran. ISBN 9788075528452. info
 • PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 263 s. ISBN 8073671557. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • VÁŇOVÁ, Miroslava. Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998. 91 s. ISBN 80-86039-51-X. info
  doporučená literatura
 • Správa a řízení škol: rady škol v mezinárodní perspektivě (Variant.) : Řízení a správa škol: rady škol v mezinárodní perspektivě. info
 • WALTEROVÁ, Eliška. Objevujeme Evropu :kniha pro učitele. Praha: Karlova univerzita, 1997. 219 s. ISBN 80-86039-27-7. info
 • JEŽKOVÁ, Věra a Eliška WALTEROVÁ. Vzdělávání v zemích Evropské unie. V Praze: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 194 s. ISBN 80-86039-19-6. info
 • WALTEROVÁ, Eliška. Kurikulum : proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 185 stran. ISBN 8021008466. info
Výukové metody
Přednáška a seminář, prezentace vlastní srovnávací studie
Metody hodnocení
Typ výuky: 1 hodina přednáška + 1 hodina seminář Podmínky pro zíkání kreditů: prezentace seminární práce a písemná zkouška
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=477
Povinná literatura: Education at a Glance. OECD Indicators. OECD, Paris. (vydáváno každoročně) Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Portál, Praha 1999. Průcha. J. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. Váňová, M.: Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. PdF UK, Praha 1998. Walterová, E. Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: PdF UK, 2006. World Education Report. Unesco. Paris. (vydáváno každoročně) Doporučená literatura: Education for All. Unesco, Paris (výroční zprávy). A Decade of Reforms at Compulsory Education Level in the European Union (1984-94). EURYDICE, The Information Nerwork on Education in Europe, Brusel 1997. Analýza vzdělávací politiky 1999, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2000. Bray, M., Adamson, B., Mason, M (eds.). Comparative Education Research. Hong Kong: CERC, University of HK, Springer, 2007. Halls, W., D. (Ed): Comparative Education. Contemporary Issues and Trends. Jessica Kingsley Publishers, Unesco, 1990. Husén, T., Tuijnman, A., Halls, W.D. (ed): Schooling in Modern European Society. A Report of the Academia Europaea. Pergamon Press, Oxford 1992. Ježková, V., Dvořák, D., Greger, D., Daun, H. (2011). Školní vzdělávání ve Švédsku. Praha: Karolinum. Ježková, V., Dvořák, D., Chapman, Ch. (2010). Školní vzdělávání ve Velké Británii. Praha: Karolinum. Ježková, V., Kopp von, B., Janík, T. (2008). Školní vzdělávání v Německu. Praha: Karolinum. Lawn, M. (ed.) (2008). The Rise of Data in Education Systems: collection, visualisation and use. UK: Symposium Books. Meyer, H. D., Benavot, A. (2013). PISA, Power, and Policy: the emergence of global educational governance. UK: Symposium Books Pol, M., Rabušicová, M.: Správa a řízení škol: Rady škol v mezinárodní perspektivě. Paido, Brno 1996. Prokop, J. K otázkám srovnávací pedagogiky. Praha: Karolinum, 2003. Pre-school and Primary Education in the European Union. EURYDICE, Brusel 1994. Rabušicová, M.: Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. až 90. letech 20. století. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická, U3, Brno 1999. Rabušicová, M.: Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Masarykova univerzita a Georgetown, Brno 2002. Rabušicová, M., Rabušic, L. (editoři). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Masarykova univerzita, Brno, 2008. Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. století“. PdF Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu a rozvoje školství, Praha 1997. Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě). Učitelské noviny – Gnosos, Praha 1997. Walterová, E., Ježková, V.: Vzdělávání v zemích Evropské unie. PdF UK, Centrum evropských studií, Praha 1997. Walterová, E. a kol.: Objevujeme Evropu. PdF UK, Centrum evropských studií, Praha 1997. Walterová, E.: Kurikulum, proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. MU, Brno 1994 Zprávy o národní politice ve vzdělávání, Česká republika. OECD, Paris 1996.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PGM001