PGM003 Filozofie výchovy a vzdělání

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 C43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je přivést studenty skrze filozofickou reflexi výchovy a vzdělávání k vlastnímu filozofickému uvažování. Pozornost je věnována tématům, která zdůrazňují náhled na výchovu a vzdělávání jako nástroje pomoci a podpory jedince. U každého tématu se ve výuce postupuje stejně a to od interpretace vybraných děl přes skupinovou diskusi a reflexi vybraných otázek (např. spravedlnost, vztahy mezi vychovávanými a vychovávajícími), které reprezentují vybrané dílo až k vytvoření či přehodnocení vlastního úhlu pohledu. Na konci kurzu mají studenti základní přehled o dílech vybraných představitelů filozofie výchovy a vzdělávání, umí rozlišit jednotlivé úrovně pedagogických diskurzů a jsou schopni rozpoznat filozofické otázky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- identifikovat specifika hlavních filozofických koncepcí v cílech, principech, kurikulu, vztahu učitele a žáka, formách a metodách výuky
- předložit argumenty, jimiž jednotlivé filozofické koncepce výchovy a vzdělávání hájí své postupy
- poučeně diskutovat o přednostech a limitech řešení, které jednotlivé filozofické koncepty pro pedagogiku nabízejí
Osnova
 • (1) Ideální škola
 • (2) Ideální výchova
 • (3) Cíle ideální školy
 • (4) Moc školy a význam socializace
 • (5) Spravedlnost školského systému
 • (6) Složky výchovy: branná výchova
 • (7) Platónovo podobenství o jeskyni
 • (8) Pracovní definice ideální školy
 • (9) Výchova a smysl života
 • (10) Vztah učitele a žáka
Literatura
  povinná literatura
 • STROUHAL, Martin. Teorie výchovy : k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Vydání 1. Praha: Grada, 2013. 192 stran. ISBN 9788024742120. URL info
  doporučená literatura
 • PALOUŠ, Radim a Zuzana SVOBODOVÁ. Homo educandus : filosofické základy teorie výchovy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 166 s. ISBN 9788024619019. URL info
 • STARK, Stanislav. Filozofie člověka v historickém kontextu. 1. vyd. Plzeň: Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity, 2008. 142 s. ISBN 9788070437117. info
 • STARK, Stanislav. Filozofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 183 s. ISBN 8073800128. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. info
 • PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství :filosofie o člověku a výchově. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. 163 s. ISBN 80-85866-64-1. info
 • PELCOVÁ, Naděžda. Filozofická a pedagogická antropologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2000. 201 s. ISBN 8024600765. info
 • CORETH, Emerich. Co je člověk ? :základy filozofické antropologie. 2. vyd. Praha: ZVON, české katolické nakladatelství, 1996. 211 s. ISBN 80-7113-170-9. info
 • BREZINKA, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. Translated by Ivan Ozarčuk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. 213 s. ISBN 80-7113-169-5. info
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. V Praze: Herrmann & synové, 1995. 199 s. info
 • PALOUŠ, Radim. Čas výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 237 s. ISBN 8004254152. info
 • PALOUŠ, Radim. K filosofii výchovy : (východiska fundamentální agogiky). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 119 s. ISBN 8004253903. info
  neurčeno
 • PALOUŠ, Radim. Paradoxy výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 111 s. ISBN 9788024616506. info
Výukové metody
Seminář, skupinová diskuse, dialog, samostudium, esej, práce s filmovými ukázkami
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou seminářů, ve kterých se vyžaduje aktivní participace každého studenta ve společných diskusích. Oporou pro diskusi jsou zdroje z povinné literatury, krátké ukázka děl čtených na seminářích, filmové ukázky a v neposlední řadě vlastní tvořivé příspěvky studentů v debatě ve dvojicích či skupině.
Požadavky:
1. Povinná docházka
2. Aktivní účast v diskusích
3. Povinná četba k ústní zkoušce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PGM003