PGM004 Řízení vzdělávacích institucí

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 18:00–19:40 C11, kromě Po 13. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na otázky řízení a vedení organizací a institucí. Důraz je kladen zejména na teorii řízení a vedení vzdělávacích institucí a také na řízení vzdělávacích procesů v nich probíhajících. V rámci předmětu se studenti blíže seznamují se všemi hlavními aspekty chodu škol i dalších vzdělávacích institucí. Předmět je vystavěn na aktuální teorii pedagogického (školského) managementu i obecného managementu. Teoretické poznatky jsou vztahovány k tématům jako vedení lidí v organizaci, kultura organizace, řízení kurikula, řízení zdrojů a vnějších vztahů. Studenti získávají také praktické poznatky a zkušenosti s hlavními procesy řízení a vedení (plánování, motivování, rozhodování, hodnocení, delegování apod.).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - porozumět základním konceptům vedení, řízení a správy organizací a institucí, zejména těch, které se zaměřují na vzdělávání; - popsat a charakterizovat hlavní trendy ve vedení, řízení a správě, a to jak v národním/stáním, tak mezinárodním rámci; - analyzovat současný stav poznání v oblasti vedení, řízení a správy ve vzdělávání.
Osnova
 • 1. Obecný a pedagogický management: vztah , základní charakteristiky
 • 2. Vzdělávací organizace a jejich řízení: specifika plynoucí z jednotlivých pojetí institucí a organizací (pospolitostí)
 • 3. Základní kategorie řízení:vize, mise, cíl.
 • 4. Kultura a struktura instituce a organizace
 • 5. Hlavní procesy řízení: rozhodování, organizování, kontrola
 • 6. Modely řízení vzdělávacích institucí
 • 7. Hlavní koncepce řízení a jejich uplatnění ve vzdělávacích institucích a organizacích
 • 8. České školy a jejich řízení a správa:řízení kurikulární reformy ve škole (příklad ze školy)
 • 9. České školy a jejich řízení a správa: řízení evaluace a autoevaluace ve škole
 • 10. České školy a jejich řízení a správa: řízení vnějších vztahů škol v podmínkách nového systému správy škol
 • 11. České školy a jejich řízení a správa: řízení profesního růstu zaměstnanců školy
 • 12. Řízení dalších vzdělávacích institucí: současné tendence vývoje
Literatura
  povinná literatura
 • POL, Milan. Škola v proměnách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 194 stran. ISBN 9788021044999. info
  doporučená literatura
 • GOLD, Anne. Řízení současné školy : o práci učitelů na střední úrovni řízení. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. 164 s. ISBN 80-902614-0-X. info
 • FISCHER, Walter A. a Michael SCHRATZ. Vedení a rozvoj školy : do budoucnosti s novou kulturou řízení. Translated by Ludmila Studénková - Zdena Kuchařová Kalná - Tomáš Káňa. Brno: Paido, 1997. 173 s. ISBN 8085931346. info
 • GIARRATANA, Neil. Priority ředitele : vše, co potřebujete vědět, abyste se stali úspěšnými vedoucími pracovníky. Olomouc: Anag, 2014. 223 s. ISBN 9788072638970. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Management - organizování, rozhodování, ovlivňování. 2011. ISBN 978-80-247-3275-6. info
Výukové metody
Kurz je veden v přednáškové i seminární formě. V rámci kurzu studenti pracují na skupinových projektech
Metody hodnocení
Forma: přednáška a seminář ukončeno zkouškou
Informace učitele
Další doporučená literatura: DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., CHVÁL, M., & WALTEROVÁ, E. (2010). Česká základní škola: Vícepřípadová studie vzdělávání. 1. vyd. Praha: Karolinum. SEDLÁČEK, M. (2007) Škola a její ředitel. Pohled na ředitelskou profesi očima případové studie. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. s. 287-312. EGER, L. (2007) Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň: Fras. HOY, W. K., MISKEL, C. G. (2005) Educational administration: theory, research and practice. Boston; London: McGraw Hill. DAVIES, B. et al. (2005). Handbook of Educational Leadership and Management. London: Pearson Longman. EARLEY, P., WEINDLING, D. (2003). Understanding School Leadership. London: Sage. POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J. (2005). Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: MU. PRÁŠILOVÁ, M. (2003) Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Olomouc: UP. MACBEATH, J., MYERS, K. (1999). Effective School Leader. How to Evaluate and Improve Your Leadership Potential. Glasgow: Pearson Education.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PGM004