PGM006 Kvantitativní výzkum

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 G32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V prakticky orientovaném kurzu studenti pracují v týmech na svém vlastním výzkumném projektu od výběru tématu a formulace problému a hypotéz přes tvorbu pozorovacího postupu či měřícího nástroje k sondě o charakteru předvýzkumu, na které prokáží schopnost vyhodnotit data a zpracovat závěrečnou zprávu. Individuálně dále zpracují posudky na vybranou zprávu jiného týmu. Absolvent po úspěšném ukončení studia je schopen: demonstrovat postupy kvantitaivního výzkumu.
Výstupy z učení
Absolvent po úspěšném ukončení studia je schopen:
- navrhnout a realizovat výzkumný projekt se všemi náležitostmi;
– formulovat výzkumný problém;
- popsat sběr dat;
- aplikovat analytické postupy;
- sepsat výzkumnou zprávu.

Druhou rovinu přestavuje ucelení poznatků předchozích metodologických kurzů. Absolventi budou schopni rozpoznat a posoudit přednosti a slabiny realizovaných výzkumů.
Osnova
 • 1. Od tématu výzkumu k měření: možnosti kvantitativního výzkumu, schéma výzkumu, teorie, téma, operacionalizace, apod.
 • 2. Studium výzkumů – hledání problémů
 • 2. Výběr tématu výzkumu.
 • 2. Formulace výzkumného problému.
 • 3. Tvorba měřícího nástroje.
 • 4. Výzkumné šetření.
 • 5. Vyhodnocení dat.
 • 6. Zpracování závěrečné zprávy.
 • 7. Zpracování posudku.
Literatura
  povinná literatura
 • BLAIKIE, Norman W. H. Designing social research : the logic of anticipation. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2010. ix, 298. ISBN 9780745643380. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 230 stran. ISBN 9788026209805. info
 • KERLINGER, Freed N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research : educational and psychological inquiry (Orig.). Translated by V. Smékal. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
  doporučená literatura
 • ŘEHÁK, Jan a Ondřej BROM. SPSS - praktická analýza dat. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2015. 336 stran. ISBN 9788025146095. info
 • FIELD, Andy P. Discovering statistics using IBM SPSS statistics : and sex and drugs and rock 'n' roll. 4th edition. Los Angeles: Sage, 2013. xxxvi, 915. ISBN 9781446249178. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Vydání druhé, opravené. Praha: Portál, 2006. 583 stran. ISBN 8073671239. info
  neurčeno
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. URL info
 • JENSEN, Eric Allen a Charles LAURIE. Doing real research : a practical guide to social research. First published. Los Angeles: Sage, 2016. xxiii, 374. ISBN 9781446273883. info
 • MUIJS, Daniel. Doing quantitative research in education with SPSS. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, 2011. xv, 247. ISBN 9781849203241. info
 • LAZARSFELD, Paul Felix. On social research and its language. Edited by Raymond Boudon. Chicago: University of Chicago Press, 1993. vii, 333. ISBN 0226469638. info
Výukové metody
Kurz je veden v přednáškové i seminární formě. V rámci kurzu studenti pracují na skupinových projektech.
Metody hodnocení
skupinový projekt and ústní zkouška
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=361
Kvantitativní výzkum je prakticky orientovaný kurz, jehož cílem je zvládnutí celého procesu realizace kvantitativního empirického šetření. V rámci kurzu studenti realizují samostatný výzkum včetně zpracování dat. Pro zvládnutí kurzu jsou proto nezbytné základní znalosti statistického zpracování dat (statistické testování hypotéz apod.). Pokud studenti neabsolvovali v předchozím studiu předměty zaměřené na statistiku, je nezbytné nejprve projít kurzem Analýza kvantitativních dat! Kurz Kvantitativní výzkum doporučujeme zapsat až v 2. či pozdějším semestru magisterského studia!
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PGM006