PGM201 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Předpoklady
Získaný požadovaný počet kreditů za magisterské navazující studium v předepsané struktuře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem státní závěrečné zkoušky magisterské je ověřit, zda student dosáhl výstupů z učení studijního programu Pedagogika v rozsahu odpovídajícímu jeho studijnímu plánu.
Výstupy z učení
Úspěšný student by měl být schopen dobře vykonávat povolání, v nichž se vyžaduje magisterský stupeň vzdělání z oblasti humanitních věd.
Nejúspěšnější studenti by měli být schopni podat projekt disertační práce a uspět v doktorském studijním programu Pedagogika (či v programech příbuzných věd).
Osnova
  • Ústní část zkoušky probíhá podle okruhů otázek, které jsou strukturovány do pěti částí: 1) Teorie výchovy a vzdělávání, 2) Řízení vzdělávání a vzdělávacích institucí, 3) Pedagogický výzkum 4) Školská správa a vzdělávací politika 5) Teorie a praxe zkušenostně reflektivního učení. Okruhy otázek i jednotlivé otázky jsou odvozeny z výstupů z učení celého programu, ale i z výstupů z učení povinných a povinně volitelných předmětů.
Literatura
    doporučená literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
Výukové metody
Ústní zkouška, u jednooborového a hlavního studijního plánu obhajoba magisterské diplomové práce.
Metody hodnocení
Hodnocení zkušební komisí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PGM201