PH1212 Úvod do psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Stránský (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Záměrem kurzu je nejen seznámit studenty se základními poznatky z psychologie, ale umět je využít v praktickém životě, t.z. porozumět sám sobě i druhým lidem, zvládat náročné životní situace a dosahovat tak lepší adaptace v různých sociálních situacích.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: lépe se vyznat ve způsobech svého myšlení, emocích a jednání; využít znalosti z metod k zlepšení poznávání druhých lidí
Osnova
 • Poskytnout studentům poznatky z užité psychologie a náměty pro její praktickou aplikaci v osobním životě. Těžiště výkladu a seminářů bude spočívat v zaměření na hlubší poznání sebe a druhých, zvládání zátěžových situací a tak dosažení lepšího životního přizpůsobení. Tématické okruhy: 1. Subjektivní percepce objektivní skutečnosti Jak se bránit zkreslení percepce světa a lidí. Příjem a zpracování informací - percepční schémata - anticipace a apercepce ve vnímání. Pozornost a paměť v procesu poznávání, jejich rozvíjení a posuzování. 2. Myšlení a inteligence Dynamický a řídící element v procesu myšlení (tvorba představ, rychlost asociace, pohotovost myšlení - determinující tendence v procesu a obsahu myšlení). Inteligence, intelekt, kreativita, funkční gramotnost. Strukturovaná celost rozumových schopností. Metody logického usuzování v nonverbálním testu inteligence. 3. Osobnost - centrální místo v systému psychologie Funkční systém osobnosti. Vztahový rozbor osobnosti (dynamika, struktura, vývoj). Pojetí - definice - typologie. 4. Problém poznávání osobnosti Metody nezbytné, žádoucí, vhodné. Metody méně spolehlivé, sporné, nevěrohodné. Některé faktory a dimenze osobnosti v dotazníkových metodách. 5. Sebepoznání - prostředek k sebezdokonalení Sebereflexe. "Já" reálné, vnímané, ideální, prezentované. Možnosti a metody sebepoznávání. Interpersonální diagnostika. 6. Osobnost v normě a patologii Kritéria normality - abnormalita. "Svérázné osobnosti" - jak s nimi zacházet. 7. Náročné životní situace Stres a stresogenní faktory. Vliv stresu na duševní rovnováhu člověka. 8. Psychohygiena - zvládání zátěžových situací Základní zásady duševní hygieny. Relaxačně aktivační metody.
Literatura
  povinná literatura
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 80-7178-269-6. info
 • BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti. 2. opr. vyd. Chrudim: Mach, 1991. 217 s. : 2. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Psychologie osobnosti [Smékal, 1989]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 346 s. info
  doporučená literatura
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
 • BOUCHAL, M. Psychologie v lékařství. Brno: LF MU, 1993. info
 • Jak získávat přátele a působit na lidi. Edited by Dale Carnegie, Translated by Svatoslav Gosman. 9. vyd. Praha: TALPRESS, 1993. 262 s. ISBN 80-85609-12-6. info
 • Život a jak v něm zůstat naživu. Edited by John Cleese - Robin Skynner. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 331 s. ISBN 8081782823. info
 • ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního prostředí [Černoušek, 1986]. Praha: Horizont, 1986. info
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Translated by Karel Balcar. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-134-7. info
 • FRANKL, Viktor Emanuel. Člověk hledá smysl : úvod do logoterapie. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1994. 88 s. ISBN 80-901601-4-X. info
 • HALL,C.S, LINDZEY.G. Psychológia osobnosti. Bratislava: SPN, 1997. info
 • HÁRDI, István. Psychologie péče o nemocného : lékař, zdravotní sestra a pacient : [příručka pro střední zdravotnické pracovníky]. Praha: Avicenum, 1972. info
 • Základy sociální psychologie. Edited by Nicky Hayesová - Irena Štěpaníková. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 165 s. ISBN 80-7178-198-3. info
 • HOLM, Nils G. Úvod do psychologie náboženství. Translated by Karel Balcar. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 157 s. ISBN 80-7178-217-3. info
 • JANOUŠEK, Jaromír. Sociální psychologie [Janoušek, 1988]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 185 s. info
 • KERLINGER, Freed N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research : educational and psychological inquiry (Orig.). Translated by V. Smékal. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
 • KACZMARCZYK, Stanislav a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Poslední úsek cesty. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1995. 93 s. ISBN 80-85495-43-0. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme : kapitoly z psychologie sociální komunikace. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1988. 235 s. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 125 s. ISBN 8071693499. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Křesťanská péče o nemocné. [1. vyd.]. Praha: Advent, 1991. 122 s. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • MÍČEK, Libor. Sebevýchova a duševní zdraví [Míček, 1988]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. 2., rozš. vyd., v Academii v. Praha: Academia, 1997. 437 s. : i. ISBN 80-200-0625-719. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 270 s. ISBN 8020005927. info
 • PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 1999. 164 s. ISBN 80-7178-309-9. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 292 s. ISBN 80-7178-233-5. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 435 s. ISBN 80-7038-078-0. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister&Principal, 2002. 517 s. Studium. ISBN 80-85947-80-3. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Osobnost člověka v systému totalitního režimu. Akademické listy, 1991, č. 6. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Sociálně psychologické aspekty v procesu řízení pedagogických kolektivů na vojenské vysoké škole. Akademické listy VA, 1992, č. 12. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Člověk v podmínkách náročné vojenské činnosti. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 89-101. ISBN 80-210-2832-7. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Psychologie v praxi bezpečnosti silničního provozu. Brno: MU Brno, 2000. 10 s. Sborník P4 SP FFMU. ISBN 80-210-2516-6. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk a Vlastimil ŠVEC. V roli vysokoškolského učitele. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 107-116. ISBN 80-210-3130-1. info
Výukové metody
Výukové metody: Přednáška, seminář, cvičení - aktivní účast studentů v seminářích a v testových metodách s vyhodnocením jednotlivců
Metody hodnocení
Metody hodnocení: písemný test skládající se z 18 otázek a odpovědí s výběrem z více variant; požadovaná úspěšnost 75%. Individuálně doplněna ústní zkouškou skládající se z otázek zaměřených na základní pojmy discipliny. Domácí práce nejsou vyžadovány.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 01:34, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému