PHV176K Úvod do psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Záměrem kurzu je nejen seznámit studenty se základními poznatky z psychologie, ale umět je využít v praktickém životě, t.z. porozumět sám sobě i druhým lidem, zvládat náročné životní situace a dosahovat tak lepší adaptace v různých sociálních situacích.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: lépe se vyznat ve způsobech svého myšlení, emocích a jednání; využít znalosti z metod k zlepšení poznávání druhých lidí
Osnova
 • Poskytnout studentům poznatky z užité psychologie a náměty pro její praktickou aplikaci v osobním životě. Těžiště výkladu a seminářů bude spočívat v zaměření na hlubší poznání sebe a druhých, zvládání zátěžových situací a tak dosažení lepšího životního přizpůsobení. Tématické okruhy: 1. Subjektivní percepce objektivní skutečnosti Jak se bránit zkreslení percepce světa a lidí. Příjem a zpracování informací - percepční schémata - anticipace a apercepce ve vnímání. Pozornost a paměť v procesu poznávání, jejich rozvíjení a posuzování. 2. Myšlení a inteligence Dynamický a řídící element v procesu myšlení (tvorba představ, rychlost asociace, pohotovost myšlení - determinující tendence v procesu a obsahu myšlení). Inteligence, intelekt, kreativita, funkční gramotnost. Strukturovaná celost rozumových schopností. Metody logického usuzování v nonverbálním testu inteligence. 3. Osobnost - centrální místo v systému psychologie Funkční systém osobnosti. Vztahový rozbor osobnosti (dynamika, struktura, vývoj). Pojetí - definice - typologie. 4. Problém poznávání osobnosti Metody nezbytné, žádoucí, vhodné. Metody méně spolehlivé, sporné, nevěrohodné. Některé faktory a dimenze osobnosti v dotazníkových metodách. 5. Sebepoznání - prostředek k sebezdokonalení Sebereflexe. "Já" reálné, vnímané, ideální, prezentované. Možnosti a metody sebepoznávání. Interpersonální diagnostika. 6. Osobnost v normě a patologii Kritéria normality - abnormalita. "Svérázné osobnosti" - jak s nimi zacházet. 7. Náročné životní situace Stres a stresogenní faktory. Vliv stresu na duševní rovnováhu člověka. 8. Psychohygiena - zvládání zátěžových situací Základní zásady duševní hygieny. Relaxačně aktivační metody.
Literatura
  povinná literatura
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 80-7178-269-6. info
 • BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti. 2. opr. vyd. Chrudim: Mach, 1991. 217 s. : 2. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Psychologie osobnosti [Smékal, 1989]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 346 s. info
  doporučená literatura
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
 • BOUCHAL, M. Psychologie v lékařství. Brno: LF MU, 1993. info
 • Jak získávat přátele a působit na lidi. Edited by Dale Carnegie, Translated by Svatoslav Gosman. 9. vyd. Praha: TALPRESS, 1993. 262 s. ISBN 80-85609-12-6. info
 • Život a jak v něm zůstat naživu. Edited by John Cleese - Robin Skynner. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 331 s. ISBN 8081782823. info
 • ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního prostředí [Černoušek, 1986]. Praha: Horizont, 1986. info
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Translated by Karel Balcar. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-134-7. info
 • FRANKL, Viktor Emanuel. Člověk hledá smysl : úvod do logoterapie. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1994. 88 s. ISBN 80-901601-4-X. info
 • HALL,C.S, LINDZEY.G. Psychológia osobnosti. Bratislava: SPN, 1997. info
 • HÁRDI, István. Psychologie péče o nemocného : lékař, zdravotní sestra a pacient : [příručka pro střední zdravotnické pracovníky]. Praha: Avicenum, 1972. info
 • Základy sociální psychologie. Edited by Nicky Hayesová - Irena Štěpaníková. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 165 s. ISBN 80-7178-198-3. info
 • HOLM, Nils G. Úvod do psychologie náboženství. Translated by Karel Balcar. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 157 s. ISBN 80-7178-217-3. info
 • JANOUŠEK, Jaromír. Sociální psychologie [Janoušek, 1988]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 185 s. info
 • KERLINGER, Freed N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research : educational and psychological inquiry (Orig.). Translated by V. Smékal. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
 • KACZMARCZYK, Stanislav a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Poslední úsek cesty. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1995. 93 s. ISBN 80-85495-43-0. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme : kapitoly z psychologie sociální komunikace. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1988. 235 s. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 125 s. ISBN 8071693499. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Křesťanská péče o nemocné. [1. vyd.]. Praha: Advent, 1991. 122 s. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • MÍČEK, Libor. Sebevýchova a duševní zdraví [Míček, 1988]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. 2., rozš. vyd., v Academii v. Praha: Academia, 1997. 437 s. : i. ISBN 80-200-0625-719. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 270 s. ISBN 8020005927. info
 • PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 1999. 164 s. ISBN 80-7178-309-9. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 292 s. ISBN 80-7178-233-5. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 435 s. ISBN 80-7038-078-0. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister&Principal, 2002. 517 s. Studium. ISBN 80-85947-80-3. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Osobnost člověka v systému totalitního režimu. Akademické listy, 1991, č. 6. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Sociálně psychologické aspekty v procesu řízení pedagogických kolektivů na vojenské vysoké škole. Akademické listy VA, 1992, č. 12. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Člověk v podmínkách náročné vojenské činnosti. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 89-101. ISBN 80-210-2832-7. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Psychologie v praxi bezpečnosti silničního provozu. Brno: MU Brno, 2000. 10 s. Sborník P4 SP FFMU. ISBN 80-210-2516-6. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk a Vlastimil ŠVEC. V roli vysokoškolského učitele. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 107-116. ISBN 80-210-3130-1. info
Výukové metody
Výukové metody: Přednáška, seminář, cvičení - aktivní účast studentů v seminářích a v testových metodách s vyhodnocením jednotlivců
Metody hodnocení
Metody hodnocení: písemný test skládající se z 18 otázek a odpovědí s výběrem z více variant; požadovaná úspěšnost 75%. Individuálně do- plněna ústní zkouškou skládající se z otázek zaměřených na základní pojmy discipliny. Domácí práce nejsou vyžadovány
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PHV176K