PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 B2.44
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Začátkem září (po zápisu všech studentů oborů PJ a PJFP, pro které je předmět povinný) bude kapacita předmětu navýšena i pro zápis dalších zájemců.
Mateřské obory/plány
předmět má 69 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz vychází z předpokladu, že ke schopnosti poznat a analyzovat zákonitosti jevů a problémů dnešního Polska je nezbytné znát také jejich genezi. Cyklus přednášek a seminářů proto poskytuje vstupní informace o dějinách polského státu a národa, o vývoji polské kultury a vzdělanosti od středověku po současnost. Kurz podává panoramatický přehled dějin Polska od počátků státnosti a panování piastovské dynastie, přes období vlády Jagellonců, éru mnohonárodnostní šlechtické republiky, až po její zánik v roce 1795. Podrobnější výklad je podán o polských dějinách 19. a 20. století – více než sto let trvajícím období záborů, obnovení polského státu po 1. světové válce, tragických událostech 2. světové války, poválečné obnově a nesvobodě pod diktátem komunistů a Sovětského svazu, až po opětovné získání plné suverenity.
Osnova
 • 1/ Úvod do areálové polonistiky: Geografická a geopolitická poloha Polska. Polsko v globálním kontextu (zapojení do mezinárodních politických a ekonomických struktur). Tradiční historické a etnografické oblasti Polska. Současné správní členění Polska. Stručná geografická charakteristika Polska: Přírodní podmínky Polska (reliéf, nerostné suroviny, klimatické poměry, vodstvo, životní prostředí a ochrana přírody, fyzickogeografické makroregiony). Obyvatelstvo Polska (demografický vývoj, rozmístění obyvatelstva, národnostní a náboženská struktura, sídelní struktura, migrace). Hospodářství Polska (sektorová struktura, zemědělství a rybolov, hlavní průmyslová odvětví a průmyslové regiony, doprava, služby a cestovní ruch, zahraniční obchod).
 • 2/ Piastovské a jagellonské Polsko (Polsko v 11.-16. století): Formování polské státnosti a christianizace Polska. Vláda Boleslava Chrabrého a Boleslava Křivoústého. Období feudální rozdrobenosti. Příchod křižáckého řádu na polské území. Sjednocení země za posledních Piastovců (Vladislava Lokýtka a Kazimíra Velkého). Polsko-uherská a polsko-litevská personální unie. Jagellonská dynastie a Polsko „zlatého věku“: renesance a reformace.
 • 3/ Rzeczpospolita Obojga Narodów (Polsko v letech 1569–1795): Lublinská unie a vznik mnohonárodnostní polsko-litevské šlechtické republiky. Období volených panovníků na polském trůně. Vasovská dynastie. Století válek (střety se Švédskem, Osmanskou říší, Ruskem a Kozáky v 17. století). Saská dynastie na polském trůně. Vláda Stanisława Augusta Poniatowského a pokusy reformu státu. První dělení Polska. Čtyřletý Sejm. Druhé dělení Polska. Kościuszkovo povstání 1794. Třetí dělení Polska a ztráta suverenity.
 • 4/ Polsko pod zábory Ruska, Pruska a Rakouska (Polsko v letech 1795–1918): Napoleonská éra. Listopadové povstání 1830/1 a tzv. Velká emigrace. Polsko a Jaro národů 1848/9. Lednové povstání 1863/4. Rozdílná pozice Poláků po porážce lednového povstání - pruský, rakouský a ruský zábor. Zrod politických stran. Polská otázka za 1. světové války.
 • 5/ Meziválečné Polsko (II Rzeczpospolita): Obnova polské nezávislosti a otázka východních a západních hranic nového státu. Období nestabilních parlamentních vlád. Květnový převrat příznivců Józefa Piłsudského. Sanační režim. Posilování autoritativního režimu a soumrak II. republiky. Společenský a kulturní život v meziválečném Polsku.
 • 6/ Polsko za 2. světové války: Napadení Polska Německem a Sovětským svazem. Situace na polském území za nacistické a sovětské okupace. Polská exilová vláda, domácí a zahraniční odbojové hnutí. Povstání ve varšavském ghettu a holocaust. Varšavské povstání 1944. Jaltská konference a její dopady na poválečnou podobu Evropy.
 • 7/ Poválečné Polsko a vznik Polské lidové republiky (Polsko v letech 1945–1956): Nástup komunistů k moci a první komunistické vlády. Směřování k systému jedné strany. Komunistická diktatura po roce 1948 a stalinizace společnosti. Období tzv. tání a dočasné uvolňování poměrů v polovině 50. let. Poznaňský červen 1956.
 • 8/ Klíčové události v PLR v letech 1956–1981: Gomułkowská éra (1956–70). Edward Gierek v čele strany (1971–1980). Volba kardinála Karola Wojtyły papežem. Vznik Solidarity a události let 1980/81. Výjimečný stav (stan wojenny) v Polsku.
 • 9/ Polsko od konce 80. let po vstup do euroatlantických struktur: Politický vývoj v 80. letech. Jednání u kulatého stolu, červnové volby 1989 a pád komunistického režimu. Lech Wałęsa prezidentem. Polská politická scéna v 90. letech 20. století a na počátku 21. století. Vstup Polska do NATO a EU. Současný ústavní systém Polska.
Literatura
 • ŘEZNÍK, Miloš. Polsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 228 s. ISBN 8072771299. info
 • KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Translated by Jan Vitoň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 451 s. ISBN 9788024618425. info
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Translated by Petruška Šustrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 381 s. ISBN 8020007377. info
 • CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 : dějiny současnosti. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 254 s. ISBN 9788073251857. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Dějiny Polska v datech. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 578 s. ISBN 9788072774081. info
 • VITOŇ, Jan. Úvod do dějin a kultury Polska. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1995. 153 s. ISBN 80-7066-988-8. info
 • LENARD, Stanisław Bogusław a Ireneusz WYWIAŁ. Historia Polski w datach. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 584 s. ISBN 830113321X. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny polského národa. V Praze: Melantrich, 1948. info
 • MARKIEWICZ, Mariusz. Historia Polski : 1492-1795. Wyd. 2. popr. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. 758 s. ISBN 8308033423. info
 • BRZOZA, Czesław a Andrzej Leon SOWA. Historia Polski 1918-1945. Kraków: Wydawnictvo Literackie, 2007. 748 s. ISBN 9788308041253. info
 • ROSZKOWSKI, Wojciech. Historia Polski : 1914-1997. Wyd. 6. rozsz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 476 s. ISBN 8301126841. info
 • MACŮREK, Josef. Češi a Poláci v minulosti. 1. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 434 s., [4. info
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
 • Historia Polski XIX-XX wieku. Edited by Paweł Samuś. Wyd. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999. 203 s. info
 • TYMOWSKI, Michał, Jan KIENIEWICZ a Jerzy HOLZER. Historia Polski. Wyd. 3. popr. Warszawa: Editions Spotkania, 1990. 381 s. ISBN 2869140185. info
 • CZUBIŃSKI, Antoni. Historia Polski XX wieku. Wyd. 2, poszerzone. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003. 501 s. ISBN 8371772017. info
 • SUCHODOLSKI, Bogdan. Dzieje kultury polskiej. Warszawa: Interpress, 1986. ISBN 83-223-1856-1. info
 • BOGUCKA, Maria. Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. Wrocław: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1987. 435 s. ISBN 8304023032. info
 • WANDYCZ, Piotr S. The price of freedom : a history of East Central Europe from the Middle Ages to the present. 2nd ed. New York :.: Routledge, 2001. xvii, 335. ISBN 0415254914. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Za naši a vaši svobodu : století polských povstání (1794-1864). Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 391 s. ISBN 8072036688. info
 • WANDYCZ, Piotr S. The lands of partitionedPoland : 1795-1918. 4rd print. Seattle: University of Washington Press, 1996. xvii, 431. ISBN 0295953586. info
Výukové metody
Přednášky jsou kombinovány s diskusemi v seminářích. Kurz má také e-learningovou podporu v systému ELF, která přináší doplňující výklad, studijní texty, shrnutí, případné domácí úkoly a kontrolní testy. Studenti jsou povinni e-learningovou podporu pravidelně sledovat a řídit se pokyny, které jsou v ní uvedeny. E-learningovou podporu předmětu najdete ve fakultním systému ELF, všichni zapsaní studenti do ní budou automaticky přihlášeni v úvodu semestru.
Metody hodnocení
Ukončení: Posluchači obdrží zápočet za odpovídající docházku (min. dvoutřetinová účast), příspěvek na semináři (krátký referát v rozsahu cca 5-8 minut) a po dosažení více než 50% úspěšnosti v závěrečném testu, který prověří základní orientaci v probraném učivu. Test tvoří 20 uzavřených otázek (každá za 4 body). Ukončení zkouškou předpokládá přednesení krátkého referátu, absolvování totožného testu jako v případě zápočtu (20×4 body), který bude navíc doplněn o dvě otevřené otázky (2×10 bodů). Zkouška je hodnocena následovně: 100–85 % výborně (A), 84–80 % velmi dobře (B), 79–75 % dobře (C), 74–70 % uspokojivě (D), 69–60 % vyhovující (E), 59–0 % nevyhovující (F).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Za ukončení zkouškou získá student 2 kredity navíc.
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/PJA111