EN

FF:PJA111 Dějiny,kultura a reálie Polska - Informace o předmětu

PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. Jan Škvrňák (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 B2.32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 31 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/31, pouze zareg.: 0/31
Mateřské obory
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz vychází z předpokladu, že ke schopnosti poznat a analyzovat zákonitosti jevů a problémů dnešního Polska je nezbytné znát také jejich genezi. Cyklus přednášek a seminářů proto poskytuje vstupní informace o dějinách polského státu a národa, o vývoji polské kultury a vzdělanosti od středověku po současnost. Kurz podává panoramatický přehled dějin Polska od počátků státnosti a panování piastovské dynastie, přes období vlády Jagellonců, éru mnohonárodnostní šlechtické republiky, až po její zánik v roce 1795. Podrobnější výklad je podán o polských dějinách 19. a 20. století – více než sto let trvající období záborů, obnovení polského státu po 1. světové válce a meziválečné období, tragické události 2. světové války, poválečná obnova a nesvoboda pod diktátem komunistů a Sovětského svazu, až po opětovné získání plné suverenity.
Osnova
 • 1/ Úvod do areálové polonistiky: Polsko na mapě Evropy – tradiční historické, správní a etnografické oblasti Polska – současné administrativní členění Polska – základní geografický přehled o Polsku
 • 2/ Piastovské a jagellonské Polsko (Polsko v 11.-16. století): vznik piastovského státu za Měška I. – christianizace Polska – misie biskupa Vojtěcha – stát Boleslava Chrabrého – vláda Boleslava Křivoústého – období feudální rozdrobenosti – příchod křižáckého řádu – sjednocené království za panování dvou posledních Piastovců (Vladislava Lokýtka a Kazimíra Velkého) – uhersko-polská personální unie – polsko-litevská personální unie – panování Vladislava Jagellonského – hlavní body domácí a zahraniční politiky Jagellonců v 15. století – Polsko ve „zlatém věku“ – ohlasy reformace
 • 3/ Rzeczpospolita Obojga Narodów (Polsko v 17. a 18. století): tzv. lublinská unie a vznik mnohonárodnostní polsko-litevské šlechtické republiky - Vasovci na polském trůně – 17. století jako století válek (se Švédskem, Tureckem, Ruskem a Kozáky) – švédská „potopa“ – návrat Poláků na trůn (Wiśniowiecki a Sobieski) – saská dynastie na polském trůně – vláda Stanisława Augusta Poniatowského – první dělení Polska – Čtyřletý Sejm – druhé dělení Polska – Kościuszkovo povstání 1794 – třetí dělení Polska a ztráta suverenity
 • 4/ Polsko pod zábory Ruska, Pruska a Rakouska: napoleonská éra – Listopadové povstání 1830/1 – tzv. Velká emigrace – Lednové povstání 1863/4 – život v záborech po porážce lednového povstání – polská otázka za 1. světové války
 • 5/ Meziválečné Polsko (II. republika): formování a postavení nezávislého Polska – otázka východních a západních hranic – období parlamentních vlád – sanační režim Józefa Piłsudského – soumrak II. republiky – národnostní menšiny v II. republice – společenský a kulturní život v meziválečném Polsku
 • 6/ Polsko za 2. světové války: napadení Polska Německem a Sovětským svazem – Polsko za německé okupace – situace na východních územích za sovětské a německé okupace – exilová vláda – domácí a zahraniční odbojové hnutí – Povstání ve varšavském ghettu – Varšavské povstání 1944 – Jaltská konference a její dopady
 • 7/ Poválečný vývoj a vznik Polské lidové republiky: nástup komunistů k moci a první komunistické vlády – směřování k systému jedné strany – komunistická diktatura v letech 1948–1956 – období tzv. tání
 • 8/ Klíčové události v PLR v letech 1956–1981: gomułkowská éra (1956–70) – Edward Gierek v čele strany (1971–1980) – volba kardinála Karola Wojtyły papežem – vznik Solidarity a události let 1980/81 – výjimečný stav (stan wojenny) v Polsku
 • 9/ Politický vývoj Polska od konce 80. let po vstup do euroatlantických struktur: politický vývoj v 80. letech –jednání u kulatého stolu a červnové volby 1989 – pád komunistického režimu – Lech Wałęsa prezidentem – polská politická scéna v 90. letech 20. století a na počátku 21. století – vstup do NATO a EU – současný ústavní systém Polska
Literatura
 • ŘEZNÍK, Miloš. Polsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 228 s. ISBN 8072771299. info
 • KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Translated by Jan Vitoň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 451 s. ISBN 9788024618425. info
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Translated by Petruška Šustrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 381 s. ISBN 8020007377. info
 • CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 : dějiny současnosti. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 254 s. ISBN 9788073251857. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Dějiny Polska v datech. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 578 s. ISBN 9788072774081. info
 • VITOŇ, Jan. Úvod do dějin a kultury Polska. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1995. 153 s. ISBN 80-7066-988-8. info
 • LENARD, Stanisław Bogusław a Ireneusz WYWIAŁ. Historia Polski w datach. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 584 s. ISBN 830113321X. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny polského národa. V Praze: Melantrich, 1948. info
 • MARKIEWICZ, Mariusz Paweł. Historia Polski : 1492-1795. Wyd. 2. popr. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. 758 s. ISBN 8308033423. info
 • BRZOZA, Czesław a Andrzej Leon SOWA. Historia Polski 1918-1945. Kraków: Wydawnictvo Literackie, 2007. 748 s. ISBN 9788308041253. info
 • ROSZKOWSKI, Wojciech. Historia Polski : 1914-1997. Wyd. 6. rozsz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 476 s. ISBN 8301126841. info
 • MACŮREK, Josef. Češi a Poláci v minulosti. 1. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 434 s., [4. info
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 301 s. ISBN 8020006575. info
 • Historia Polski XIX-XX wieku. Edited by Paweł Samuś. Wyd. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999. 203 s. info
 • TYMOWSKI, Michał, Jan KIENIEWICZ a Jerzy HOLZER. Historia Polski. Wyd. 3. popr. Warszawa: Editions Spotkania, 1990. 381 s. ISBN 2869140185. info
 • CZUBIŃSKI, Antoni. Historia Polski XX wieku. Wyd. 2, poszerzone. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003. 501 s. ISBN 8371772017. info
 • SUCHODOLSKI, Bogdan. Dzieje kultury polskiej. Warszawa: Interpress, 1986. ISBN 83-223-1856-1. info
 • BOGUCKA, Maria. Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. Wrocław: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1987. 435 s. ISBN 8304023032. info
 • WANDYCZ, Piotr S. The price of freedom : a history of East Central Europe from the Middle Ages to the present. 2nd ed. New York :.: Routledge, 2001. xvii, 335. ISBN 0415254914. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Za naši a vaši svobodu : století polských povstání (1794-1864). Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 391 s. ISBN 8072036688. info
 • WANDYCZ, Piotr S. The lands of partitionedPoland : 1795-1918. 4rd print. Seattle: University of Washington Press, 1996. xvii, 431. ISBN 0295953586. info
Výukové metody
Přednášky jsou kombinovány s diskusemi v seminářích. Kurz má také e-learningovou podporu v systému ELF, která přináší doplňující výklad, studijní texty, shrnutí, domácí úkoly a kontrolní testy. Studenti jsou povinni e-learningovou podporu pravidelně sledovat a řídit se pokyny, které jsou v ní uvedeny.
Metody hodnocení
Ukončení: Posluchači obdrží zápočet za odpovídající docházku (účast min. 60 %) a po dosažení více než 60% úspěšnosti v závěrečném testu (sestávajícího se především z tzv. uzavřených otázek), který prověří základní orientaci v probraném učivu. Vyžadováno je také plnění krátkých domácích úkolů zadaných v ELFu. Volitelné ukončení zkouškou předpokládá absolvování totožného testu, který bude doplněn o cca tři otevřené otázky. Hodnocení zkoušky: 100–91 % výborně (A), 90–85 % velmi dobře (B), 84–76 % dobře (C), 75–70% uspokojivě (D), 69–61 % vyhovující (E), 60–0 % nevyhovující (F).
Informace učitele
E-learningovou podporu předmětu najdete ve fakultním systému ELF: https://elf.phil.muni.cz/elf2
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Za volitelné ukončení zkouškou získá student 2 kredity navíc.
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.