PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. Jan Škvrňák (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 B2.32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 31 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/31, pouze zareg.: 0/31
Mateřské obory
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz vychází z předpokladu, že ke schopnosti poznat a analyzovat zákonitosti jevů a problémů dnešního Polska je nezbytné znát také jejich genezi. Cyklus přednášek a seminářů proto poskytuje vstupní informace o dějinách polského státu a národa, o vývoji polské kultury a vzdělanosti od středověku po současnost. Kurz podává panoramatický přehled dějin Polska od počátků státnosti a panování piastovské dynastie, přes období vlády Jagellonců, éru mnohonárodnostní šlechtické republiky, až po její zánik v roce 1795. Podrobnější výklad je podán o polských dějinách 19. a 20. století – více než sto let trvající období záborů, obnovení polského státu po 1. světové válce a meziválečné období, tragické události 2. světové války, poválečná obnova a nesvoboda pod diktátem komunistů a Sovětského svazu, až po opětovné získání plné suverenity.
Osnova
 • 1/ Úvod do areálové polonistiky: Polsko na mapě Evropy – tradiční historické, správní a etnografické oblasti Polska – současné administrativní členění Polska – základní geografický přehled o Polsku
 • 2/ Piastovské a jagellonské Polsko (Polsko v 11.-16. století): vznik piastovského státu za Měška I. – christianizace Polska – misie biskupa Vojtěcha – stát Boleslava Chrabrého – vláda Boleslava Křivoústého – období feudální rozdrobenosti – příchod křižáckého řádu – sjednocené království za panování dvou posledních Piastovců (Vladislava Lokýtka a Kazimíra Velkého) – uhersko-polská personální unie – polsko-litevská personální unie – panování Vladislava Jagellonského – hlavní body domácí a zahraniční politiky Jagellonců v 15. století – Polsko ve „zlatém věku“ – ohlasy reformace
 • 3/ Rzeczpospolita Obojga Narodów (Polsko v 17. a 18. století): tzv. lublinská unie a vznik mnohonárodnostní polsko-litevské šlechtické republiky - Vasovci na polském trůně – 17. století jako století válek (se Švédskem, Tureckem, Ruskem a Kozáky) – švédská „potopa“ – návrat Poláků na trůn (Wiśniowiecki a Sobieski) – saská dynastie na polském trůně – vláda Stanisława Augusta Poniatowského – první dělení Polska – Čtyřletý Sejm – druhé dělení Polska – Kościuszkovo povstání 1794 – třetí dělení Polska a ztráta suverenity
 • 4/ Polsko pod zábory Ruska, Pruska a Rakouska: napoleonská éra – Listopadové povstání 1830/1 – tzv. Velká emigrace – Lednové povstání 1863/4 – život v záborech po porážce lednového povstání – polská otázka za 1. světové války
 • 5/ Meziválečné Polsko (II. republika): formování a postavení nezávislého Polska – otázka východních a západních hranic – období parlamentních vlád – sanační režim Józefa Piłsudského – soumrak II. republiky – národnostní menšiny v II. republice – společenský a kulturní život v meziválečném Polsku
 • 6/ Polsko za 2. světové války: napadení Polska Německem a Sovětským svazem – Polsko za německé okupace – situace na východních územích za sovětské a německé okupace – exilová vláda – domácí a zahraniční odbojové hnutí – Povstání ve varšavském ghettu – Varšavské povstání 1944 – Jaltská konference a její dopady
 • 7/ Poválečný vývoj a vznik Polské lidové republiky: nástup komunistů k moci a první komunistické vlády – směřování k systému jedné strany – komunistická diktatura v letech 1948–1956 – období tzv. tání
 • 8/ Klíčové události v PLR v letech 1956–1981: gomułkowská éra (1956–70) – Edward Gierek v čele strany (1971–1980) – volba kardinála Karola Wojtyły papežem – vznik Solidarity a události let 1980/81 – výjimečný stav (stan wojenny) v Polsku
 • 9/ Politický vývoj Polska od konce 80. let po vstup do euroatlantických struktur: politický vývoj v 80. letech –jednání u kulatého stolu a červnové volby 1989 – pád komunistického režimu – Lech Wałęsa prezidentem – polská politická scéna v 90. letech 20. století a na počátku 21. století – vstup do NATO a EU – současný ústavní systém Polska
Literatura
 • ŘEZNÍK, Miloš. Polsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 228 s. ISBN 8072771299. info
 • KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Translated by Jan Vitoň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 451 s. ISBN 9788024618425. info
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Translated by Petruška Šustrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 381 s. ISBN 8020007377. info
 • CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 : dějiny současnosti. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 254 s. ISBN 9788073251857. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Dějiny Polska v datech. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 578 s. ISBN 9788072774081. info
 • VITOŇ, Jan. Úvod do dějin a kultury Polska. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1995. 153 s. ISBN 80-7066-988-8. info
 • LENARD, Stanisław Bogusław a Ireneusz WYWIAŁ. Historia Polski w datach. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 584 s. ISBN 830113321X. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny polského národa. V Praze: Melantrich, 1948. info
 • MARKIEWICZ, Mariusz Paweł. Historia Polski : 1492-1795. Wyd. 2. popr. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. 758 s. ISBN 8308033423. info
 • BRZOZA, Czesław a Andrzej Leon SOWA. Historia Polski 1918-1945. Kraków: Wydawnictvo Literackie, 2007. 748 s. ISBN 9788308041253. info
 • ROSZKOWSKI, Wojciech. Historia Polski : 1914-1997. Wyd. 6. rozsz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 476 s. ISBN 8301126841. info
 • MACŮREK, Josef. Češi a Poláci v minulosti. 1. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 434 s., [4. info
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 301 s. ISBN 8020006575. info
 • Historia Polski XIX-XX wieku. Edited by Paweł Samuś. Wyd. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999. 203 s. info
 • TYMOWSKI, Michał, Jan KIENIEWICZ a Jerzy HOLZER. Historia Polski. Wyd. 3. popr. Warszawa: Editions Spotkania, 1990. 381 s. ISBN 2869140185. info
 • CZUBIŃSKI, Antoni. Historia Polski XX wieku. Wyd. 2, poszerzone. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003. 501 s. ISBN 8371772017. info
 • SUCHODOLSKI, Bogdan. Dzieje kultury polskiej. Warszawa: Interpress, 1986. ISBN 83-223-1856-1. info
 • BOGUCKA, Maria. Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. Wrocław: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1987. 435 s. ISBN 8304023032. info
 • WANDYCZ, Piotr S. The price of freedom : a history of East Central Europe from the Middle Ages to the present. 2nd ed. New York :.: Routledge, 2001. xvii, 335. ISBN 0415254914. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Za naši a vaši svobodu : století polských povstání (1794-1864). Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 391 s. ISBN 8072036688. info
 • WANDYCZ, Piotr S. The lands of partitionedPoland : 1795-1918. 4rd print. Seattle: University of Washington Press, 1996. xvii, 431. ISBN 0295953586. info
Výukové metody
Přednášky jsou kombinovány s diskusemi v seminářích. Kurz má také e-learningovou podporu v systému ELF, která přináší doplňující výklad, studijní texty, shrnutí, domácí úkoly a kontrolní testy. Studenti jsou povinni e-learningovou podporu pravidelně sledovat a řídit se pokyny, které jsou v ní uvedeny.
Metody hodnocení
Ukončení: Posluchači obdrží zápočet za odpovídající docházku (účast min. 60 %) a po dosažení více než 60% úspěšnosti v závěrečném testu (sestávajícího se především z tzv. uzavřených otázek), který prověří základní orientaci v probraném učivu. Vyžadováno je také plnění krátkých domácích úkolů zadaných v ELFu. Volitelné ukončení zkouškou předpokládá absolvování totožného testu, který bude doplněn o cca tři otevřené otázky. Hodnocení zkoušky: 100–91 % výborně (A), 90–85 % velmi dobře (B), 84–76 % dobře (C), 75–70% uspokojivě (D), 69–61 % vyhovující (E), 60–0 % nevyhovující (F).
Informace učitele
E-learningovou podporu předmětu najdete ve fakultním systému ELF: https://elf.phil.muni.cz/elf2
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Za volitelné ukončení zkouškou získá student 2 kredity navíc.
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2018 07:25, 21. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému