EN

FF:PJA123 Praktická polština – gram. II - Informace o předmětu

PJA123 Praktická polština – základy polské gramatiky II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 B2.52
Předpoklady
PJA120 Praktická polština - kom. I && PJA121 Praktická polština – gram. I && NOW ( PJA124 Praktická polština – kom. II ) && NOW ( PJA122 Praktická polština – ortogr. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět PJA123 - Základy polské gramatiky II je dílčí disciplínou v rámci souboru praktických jazykových kurzů Praktická polština - blok II (PJA123, PJA124). Základy polské gramatiky jsou koncipovány jako dvousemestrový kurz, jenž navazuje na komunikační kurz polštiny a skládá se z teoretického výkladu a cvičení. Výuka nemá klasickou strukturu 1/1, tj. přednáška a seminář, část výkladová a praktická se vzájemně prostupují. Kurz je založen na výkladu polských gramatických jevů a současně na kontrastivním srovnávání českého a polského morfologického a slovotvorného systému. Podává základní informace o polské výslovnosti, deklinaci, konjugaci, slovotvorbě a syntaxi. S gramatickými jevy se posluchači seznamují prostřednictvím textů, ilustrujících jejich funkční charakteristiky a zapojení do kontextu. Součástí výuky jsou gramatická cvičení, jejichž cílem je zautomatizovat používání jednotlivých gramatických struktur. Kurz přináší rovněž základní orientaci v polské lingvistické terminologii. V kurzu jsou primárně používány učebnice z krakovské řady Język polski dla cudzoziemców. Posluchači dosáhnou po druhém semestru stupně B1 "stopień progowy".
Osnova
 • 1. Nominativ a akuzativ pl. substantiv, adjektiv a osobních zájmen
 • 2. Konjugace nepravidelného slovesa powinien
 • 3. Používání sloves prosić, musieć, trzeba, warto, powinien
 • 4. Budoucí čas dokonavých a nedokonavých sloves
 • 5. Dativ osobních zájmen
 • 6. Tvoření příslovcí
 • 7. Systém předložek a jejich používání
 • 8. Stupňování adjektiv a příslovcí
 • 9. Časové a prostorové vztahy v syntaktických konstrukcích
 • 10. Podmiňovací způsob
 • 11. Genitiv pl. substantiv a adjektiv
 • 12. Číslovky - deklinace a používání
Literatura
 • Miodunka, W.: Cześć, jak się masz? (+ nahrávky na CD), Kraków 2002
 • Lipińska, E., Dąmbska, E.G.: Kiedyś wrócisz tu... (+ nahrávky na CD), Kraków 2003
 • Pyzik, J.: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków 2000
 • Garncarek, P.: Czas na czasownik. Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego, Kraków 2003
 • Pyzik, J.: Iść czy jechać? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu, Kraków 2003
Výukové metody
Teoretický výklad, praktická jazyková cvičení, jazykový dril, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, závěrečný písemný test (ze všech disciplín bloku Praktická polština, obvykle 10 různých úkolů, pro úspěšné ukončení je nutno získat min. 60 % bodů - se strukturou testu a kritérii jeho hodnocení budou studenti seznámeni na konci semestru).
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Pzk - závěrečná zkouška je společná pro celý blok Praktická polština, tj. pro předměty PJA123 a PJA 124. Ověřuje praktickou znalost polského jazyka, polské gramatiky a ortografie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PJA123