PJN208 Základy překladatelství

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokládá se základní znalost polštiny (A1+).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Uvedení do problematiky překládání publicistických, odborných a literárních textů.
Přednášky jsou zaměřeny na základní praktické, technické a jazykové aspekty překladu z cizího do mateřského jazyka a naopak.
Seminář navazuje na základní jazykovou průpravu a je koncipován jako uvedení do problematiky překladu odborných a publicistických textů. Posluchači se seznamují se základní charakteristikou odborného a publicistického stylu v češtině a polštině.
Práce v semináři je zaměřena na vytvoření dovednosti analyzovat odborný a publicistický text, porozumět jeho specifice a adekvátně ho převést z jazyka výchozího (cizího) do cílového (mateřského) a naopak. Překladatelské postupy jsou osvojovány na textech tematického okruhu administrativní, správní a obchodní problematiky.
Důraz se klade na práci se slovníky a informačními zdroji.
Výstupy z učení
Student bude seznámen
- se základními praktickými, technickými a jazykovými aspekty překladu z cizího do mateřského jazyka a naopak;
- bude mít přehled v základní odborné literatuře věnované tématice překládání;
- bude schopen pracovat s konkrétními texty a lexikografickými díly
Osnova
 • 1. Základní typy a žánry věcných textů
 • 2. Hlavní zásady a jednotlivé aspekty komplexní jazykové analýzy věcných textů z hlediska překladu
 • 3. Translatologické minimum (typy překladu, problematika ekvivalence a způsoby překladatelských transformací)
 • 4. Typologické rozdíly mezi polštinou a češtinou z hlediska překladu
 • 5. Ekvivalence na úrovni grafické a ortografické stránky textu (převod vlastních jmen)
 • 6. Typy lexikální ekvivalence z hlediska podobnosti a rozdílnosti formy a obsahu
 • 7. Ekvivalentnost jazykových prostředků z hlediska stylistického
 • 8. Problematika překladu polských a českých reálií
 • 9. Základy překladu uměleckých textů
 • 10. Praktické a technické aspekty překladatelství
Literatura
 • Patnáctkrát o překladu (Rozš.) : 15x o překladu. info
 • KRIJTOVÁ, Olga. Pozvání k překladatelské praxi : kapitoly o překládání beletrie. Praha: Karolinum, 2000. 74 s. ISBN 807184215X. info
 • 15x o překladu. Edited by Andrej Rády. Vyd. 1. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 1999. 103 s. ISBN 80-86261-03-4. info
 • HRDLIČKA, Milan. Literární překlad a komunikace :k problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 81 s. ISBN 80-85899-22-1. info
 • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. 1. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2. (rozdělené do dvou s. Praha: Ivo Železný, 1996. 273 s. ISBN 80-237-1735-91. info
 • Preklad odborného textu : práce 1. celoštátnej konferencie o preklade odborného textu na Pedagogickej fakulte v Nitre v septembri 1972. Edited by Anton Popovič. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1963. 283 s. info
 • Kniha o překládání : příspěvky k otázkám překladu z ruštiny. Edited by Jaroslav Moravec. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československo-sovětského institutu, 1953. 358 s. URL info
Výukové metody
Výklad, samostatná překladová cvičení, skupinová analýza studentských překladů.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích (povoleny jsou max. 2 absence). Zpracování a odevzdání průběžných písemných úkolů ve stanovených termínech (jedno zpoždění je tolerováno). Ukončení písemným testem (teorie a překladová cvičení).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.