PJN212 Ekonomická geografie Polska

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
PJN204 Současné Polsko
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět studenty v úvodu seznamuje s přírodními, politickými, demografickými a sociálními předpoklady ekonomického rozvoje Polska, pozornost je věnována úspěchům a neúspěchům transformačního procesu v Polsku po roce 1989. Přednášky se však primárně soustředí na charakteristiku a hlavní problémy jednotlivých sektorů polského národního hospodářství – zemědělství, průmyslu, služeb i tzv. znalostního sektoru – a jejich rozmístění v prostoru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat pozitiva a negativa geografické polohy Polska,
- rozumět hlavním ekonomickým a sociálním ukazatelům a jejich prostorovému rozmístění v Polsku,
- zhodnotit hospodářskou situaci a aktuální ekonomické a sociální trendy v Polsku,
- objasnit příčiny a důsledky regionální diferenciace vybraných ekonomických a sociálních jevů,
- vysvětlit úspěchy a neúspěchy ekonomické transformace Polska po roce 1989,
- používat základní polskou ekonomickou terminologii,
- samostatně rozvíjet a prohlubovat získané znalosti a dovednosti.
Osnova
 • 1. Polsko a integrační procesy v Evropě, administrativní členění Polska
 • 2. Dynamika a struktura polské ekonomiky
 • 3. Přírodní podmínky a nerostné bohatství Polska a jejich role v ekonomice
 • 4. Obyvatelstvo a sídelní systém Polska
 • 5. Trh práce a lidský kapitál v ekonomice
 • 6. Zemědělství, lesnictví a rybolov v Polsku
 • 7. Vybraná odvětví polského průmyslu
 • 8. Sektor služeb v Polsku
 • 9. Cestovní ruch Polska
 • 10. Doprava v Polsku
 • 11. Zahraniční obchod Polska
 • 12. Ekonomické regiony Polska
Literatura
 • KUCIŃSKI, K. (red.). Geografia ekonomiczna. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business, 2015.
 • WÓJCIK, Jan, Hanna STANIÓW a Piotr STANIÓW. Geografia 3 : Polska. Edited by Andrzej Adamiak. Wyd. 7. Warszawa: Nowa Era, 2010. 271 s. ISBN 9788374092104. info
 • KONDRACKI, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Wyd. 3 uzup. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 440 s. ISBN 9788301160227. info
 • TOUŠEK, Václav, Josef KUNC a Jiří VYSTOUPIL. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 411 s. ISBN 9788073801144. info
 • LIJEWSKI, Teofil, Jerzy WYRZYKOWSKI a Bogdan MIKUŁOWSKI. Geografia turystyki Polski. Wyd. 4. zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. 378 s. ISBN 8320813808. info
 • MACKINNON, Danny a Andrew CUMBERS. An introduction to economic geography : globalization, uneven development and place. 2nd ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2011. xvi, 334. ISBN 9780273727279. info
 • WOOD, Andrew a Susan M. ROBERTS. Economic geography : places, networks and flows. 1st ed. London: Routledge, 2011. xii, 179. ISBN 9780203841549. info
 • BRÉMOND, Janine, Jean-Fraçois COUET a Marie-Martine SALORT. Kompendium wiedzy o ekonomii. Translated by Krzysztof Malaga. Wydanie I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 383 stran. ISBN 9788301147136. info
 • COE, Neil M., Philip F. KELLY a Henry Wai-Chung YEUNG. Economic geography : a contemporary introduction. Malden, MA: Blackwell Pub., 2007. xxvi, 426. ISBN 9781405132190. info
 • Economic geography : past, present and future. Edited by Sharmistha Bagchi-Sen - Helen Lawton Smith. 1st ed. London: Routledge, 2006. xxii, 260. ISBN 0203020251. info
 • CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 : dějiny současnosti. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 254 s. ISBN 9788073251857. info
Výukové metody
Přednášky jsou kombinovány se semináři a diskusí. Ve stanoveném termínu student vystoupí na semináři s krátkou prezentací (cca 10 minut), která kolegy seznámí s tématem a stupněm rozpracovanosti seminární práce (termín odevzdání: do začátku zápočtového týdne, rozsah: min. 9 000 znaků bez mezer, do rozsahu se nepočítá titulní list a seznam zdrojů a použité literatury).
Metody hodnocení
Ústní zkouška (75 % celkového hodnocení) a obhajoba seminární práce (25 % hodnocení). Výsledné hodnocení: 100–90 % výborně (A), 89–85 % velmi dobře (B), 84–75 % dobře (C), 74–70 % uspokojivě (D), 69–60 % vyhovující (E), 59–0 % nevyhovující (F).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.