PJN214 Kulturní cestovní ruch Polska II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz volně navazuje na předmět PJN210 Kulturní cestovní ruch Polska, jehož předchozí absolvování je vhodné, ale není nezbytné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Různé podoby kulturního cestovního ruchu patří k nejdůležitějším segmentům turismu v Evropě a pro jejich rozvoj má slibný potenciál i řada polských regionů. Pokračování kurzu podává přehled o dalších důležitých dílčích formách kulturního cestovního ruchu a jejich zastoupení v polských vojvodstvích. Cílem předmětu je mj. systematická rozvíjení schopnosti studentů samostatně navrhovat či připomínkovat náplň poznávacích či pobytově-poznávacích zájezdů a exkurzí do Polska.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu:
- budou disponovat přehledem o předpokladech kulturního cestovního ruchu Polska,
- získají vědomosti interdisciplinárního charakteru (z oblasti geografie, historie, filologie, dějin umění, etnologie, religionistiky a ekonomie),
- posílí svou schopnost vnímat vzájemné souvislosti mezi kulturou a cestovním ruchem,
- se budou dobře orientovat v hlavních atraktivitách kulturního cestovního ruchu Polska,
- budou mít přehled o vybraných turistických marketingových produktech zaměřených na poznávání polského kulturního dědictví.
Osnova
 • 1. Muzejní cestovní ruch v Polskuu: dějiny a vývojové etapy polského muzejnictví, druhy muzeí a galerií, návštěvnost a prostorové rozmístění polských muzeí a galerií, nové trendy v muzejnictví, pozoruhodné muzejní a galerijní expozice v Polsku.
 • 2. Vojenský cestovní ruch v Polsku: typologie atraktivit vojenského CR (fortifikační architektura a umění, místa slavných bitev a jejich rekonstrukce, vojenská muzea, vojenské památníky, hřbitovy), charakteristické rysy vývojových etap fortifikační architektury v Evropě na příkladech z Polska, vojenský CR a tzv. dark tourism (temný CR).
 • 3. Etnický cestovní ruch v Polsku: etnografický cestovní ruch a krajanský cestovní ruch, národnostní a etnické minority v současném Polsku, jejich dějiny a základní přehled o charakteristických rysech a projevech jejich tradiční kultury, využití v CR.
 • 4. Polská tradiční lidová kultura a venkovský kulturní cestovní ruch v Polsku: definice lidové kultury, hmotná a nehmotná tradiční lidová kultura, folklór, folklorismus, folklorizace, lidové umění a lidoví tvůrci, etnografická rajonizace Polska, vybrané výrazné etnografické oblasti a skupiny v Polsku.
 • 5. Literární a filmový cestovní ruch v Polsku: místa spjatá s dějem významných polských literárních a filmových děl, rodiště, místa pobytu a posledního odpočinku polských spisovatelů, místa spjatá s filmovými adaptacemi polských literárních děl a realizacemi jiných filmů, literatura a film jako součást destinačního marketingu.
 • 6. Gastronomický cestovní ruch v Polsku: historický vývoj a charakteristické znaky polské gastronomie, bohatství a rozmanitost polských regionálních kuchyní, podstata a význam obchodní značky v CR, ochrana tradičních a regionálních potravin v Evropské unii a v Polsku.
 • 7.-12. Kulturní cestovní ruch polských vojvodství: Západopomořanské, Pomořské, Kujavsko-pomořské, Varmijsko-mazurské, Podleské, Mazovské, Lodžské, Velkopolské a Lubušské vojvodství
Literatura
 • LIJEWSKI, Teofil, Jerzy WYRZYKOWSKI a Bogdan MIKUŁOWSKI. Geografia turystyki Polski. Wyd. 4. zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. 378 s. ISBN 8320813808. info
 • JĘDRYSIAK, Tadeusz. Turystyka kulturowa. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. 149 s.
 • JĘDRYSIAK, Tadeusz. Wiejska turystyka kulturowa. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. 162 s.
 • ZELENKA, Josef a Martina PÁSKOVÁ. Výkladový slovník cestovního ruchu. Kompletně přeprac. a dopl. Praha: Linde, 2012. 768 s. ISBN 9788072018802. info
 • Geografia turystyczna świata. Edited by Jadwiga Warszyńska. Wyd. 4. zmienione i zaktuali. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. 401 s. ISBN 8301130679. info
 • GARDZIŃSKA, Anna. Ekonomika turystyki i rekreacji. Edited by Aleksander Panasiuk. Wyd. 2., zmienione i rozszer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 413 s. ISBN 9788301166809. info
 • PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní turismus : analýza pozice turismu ve světové ekonomice, změny mezinárodního turismu v důsledku globálních změn, evropská integrace a mezinárodní turismus. 2. aktualizované a rozší. Praha: Grada Publishing, 2014. 251 stran. ISBN 9788024748627. info
 • KOTÍKOVÁ, Halina. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu : nové produkty z hlediska motivace účastníků cestovního ruchu, nové trendy v nabídce turismu pro specifické skupiny, názorné příklady ze zahraničí i z České republiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 207 s. ISBN 9788024746036. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Eva. Polsko : průvodce do zahraničí. 1. vyd. Praha: Olympia, 2000. 193 s. ISBN 8070336455. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu :jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. akt. vydání. Praha: Praha : Grada Publishing, 2012. 313 s. ISBN 978-80-247-4209-0. info
 • GARDZIŃSKA, Anna. Marketing w turystyce i rekreacji. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 381 s. ISBN 9788301173074. info
 • Turystyka w naukach humanistycznych. Edited by Ryszard Winiarski. Warszawa: Wydawnictwo Naukove PWN, 2008. 177 s. ISBN 9788301156084. info
Výukové metody
Přednášky, kolektivní práce s připravenými studijními materiály, prezentace studentských projektů a diskuse v semináři.
Metody hodnocení
Hodnocení při ukončení zkouškou: závěrečná ústní zkouška (max. 75 bodů), seminární projekt a jeho prezentace (max. 25 bodů). Ukončení zápočtem: pravidelná docházka (max. 3 absence), plnění domácích úkolů a seminární projekt. Klasifikace zkoušky: maximálně 100 bodů celkem, 100–90 b. = výborně (A), 89–85 b. = velmi dobře (B), 84–75 b. = dobře (C), 74–70 b. = uspokojivě (D), 69–60 b. = vyhovující (E), 59–0 b. = nevyhovující (F). Předpokladem pro přistoupení ke zkoušce je pravidelná docházka (vyžadována je min. dvoutřetinová účast na výuce), plnění domácích úkolů a vystoupení s prezentací na zadané téma ve stanoveném termínu (délka prezentace cca 20 minut). Prezentaci je nutné uložit do odevzdávárny (k tomu speciálně zřízené v ISu nebo MS Teams) nejpozději bezprostředně před samotným vystoupením.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.