PJN304 Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 9 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student by měl být současně se zahájením semestru přihlášen k tématu diplomové práce v ISu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Společné teoreticko-metodologické semináře a individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Studenti po absolvování semináře: - jsou schopni heuristické činnosti,
- dokáží sestavit bibliografický přehled,
- dokáží používat vědeckého aparátu,
- umí psát formou akademického diskurzu,
- jsou schopni samostatné odborné práce, včetně zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • Cílem bakalářského diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Konzultace, četba doporučené literatury (dle zvoleného tématu), samostatná práce.

Závazné podmínky pro započtení Semináře k bakalářské diplomové práci:
1) účast na teoreticko-metodologických seminářích (v termínech podle rozvrhu v ISu – poslední společný seminář se koná na začátku dubna/listopadu), max. 1 absence
2) povinná prezentace konceptu práce (v rámci společných seminářů) s uvedením cílů, struktury, použitých metod, bibliografie a materiálu shromážděného k analytické/empirické části práce (dle pokynů vedoucího práce)
4) postupné zpracovávání a předkládání jednotlivých součástí práce dle pokynů vedoucího (práci nelze předložit jako celek až na konci semestru!)
5) účast na konzultacích a průběžné informování vedoucího práce o průběhu zpracování zadaného tématu
6) provedení korektury a jazykových úprav zpracovaného textu (tyto úpravy neprovádí vedoucí práce ani oponenti!)
7) předložení hotové práce v elektronické podobě v termínu stanoveném oborem (do 30.11. při obhajobě v lednu či únoru, do 30.4. při obhajobě v červnu)
8) prostudování pokynů fakulty, ústavu a oboru pro zpracování závěrečných prací (viz fakultní a ústavní www stránky)
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity po splnění podmínek semináře a na základě průběhu konzultací se studentem a zpracování (příp. vysokého stupně rozpracovanosti) diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PJN304