PJV009 Tvorba odborného textu pro slavisty

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Součástí předmětu jsou i pravopisná a stylistická cvičení, předpokládá se proto znalost češtiny na úrovni maturitní zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen výhradně posluchačům bakalářského studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nepostradatelnou kompetencí vysokoškolsky vzdělaného člověka má být kultivované vyjadřování slovem i písmem, které je na akademické půdě vnímáno jako samozřejmost. Přirozenou součástí studia filologických oborů je i psaní různých textů, při jejichž zadávání i vyhodnocování hraje hlavní roli obsahová stránka. Nicméně ukazuje se, že studentům nezřídka působí obtíže i jazyková a formální rovina textu. Studenti filologie, pokud chtějí dobře zvládnout cizí jazyk, by přitom měli bravurně ovládat i svůj mateřský jazyk (v našem případě češtinu). Cílem předmětu je proto zlepšit jazykové kompetence a praktické znalosti studentů při tvorbě odborných textů. Předmět bude zohledňovat obecné i specifické potřeby studentů slavistiky v oblasti akademického psaní.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu studenti:
- získají dovednosti nezbytné pro napsání akademických textů nejčastějších žánrů (esej, recenze, odborný referát, seminární a semestrální práce, diplomová práce),
- osvojí si základy práce s odbornými texty a příručkami,
- zvládnou citační normu ISO690-2 a zásady správného psaní,
- budou znát obecnou strukturu odborného textu,
- budou schopni vytvořit vlastní odborný text patřičné jazykové a formální úrovně.
Osnova
 • Předmět bude orientován na praxi, tzn. všechny teoretické poznatky budou ilustrovány na praktických příkladech. Základní tematické okruhy:
 • 1. Jazyková etiketa a jazyková kultura (nejen) na vysoké škole
 • 2. Aktivní a efektivní čtení a kreativní zápisky
 • 3. Motivace, výběr tématu a projekt práce, hledání zdrojů
 • 4. Základy psychohygieny
 • 5. Odborný styl
 • 6. Struktura a náležitosti odborného textu
 • 7. Nejčastější jazykové chyby
 • 8. Revize a formální úprava textu
Literatura
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 stran. ISBN 9788071069614. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 4. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 8020014462. info
 • SVOBODOVÁ, Jana. Průvodce českou interpunkcí. Vyd. 1. [Česká republika]: Vade mecum bohemiae, 2003. 133 s. ISBN 808604131X. info
 • STANĚK, Vladimír. Jak psát správně čárky : průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997. 85 s. ISBN 8071684732. info
 • Jak využívat Český národní korpus. Edited by František Čermák - Renata Blatná. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 179 s. ISBN 8071067369. info
 • Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Translated by Zuzana Veselá. První vydání. Praha: Grada, 2009. 226 stran. ISBN 9788024730233. info
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • FINDRA, Ján. Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania. 1. vyd. Martin: Osveta, 2013. 240 s. ISBN 9788080633851. info
 • SVOZILOVÁ, Naďa a Hana PROUZOVÁ. Slovesa pro praxi : valenční slovník nejčastějších českých sloves. Edited by Anna Jirsová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 359 s. ISBN 8020006184. info
Výukové metody
Kurz kombinuje kontaktní výuku s e-learningem (domácí příprava, řízená práce s elektronickou cvičebnicí, konzultace formou tematických diskusních fór).
Metody hodnocení
Studenti mají povinnost průběžně pracovat s e-learningovou podporou předmětu v systému ELF. K absolvování předmětu je nutné mít splněny všechny průběžné domácí úkoly (zadané v ELFu) a uspět v závěrečném testu (požadována je úspěšnost min. 60 %).
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJV009