PJ_SLAV01 Dějiny myšlení o jazyce

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Kurz je určen pouze studentům magisterského studia!
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s dějinami myšlení o jazyce od starověku až do počátku 21. století. Výklad sleduje vývoj myšlení o jazyce v rámci filozofie, antické a středověké gramatiky až po vznik moderní lingvistiky a jejích aktuálních vývojových tendencí. Struktura kurzu vychází z obecně přijímané periodizace dějin myšlení o jazyce (období předhistorické – předvědecké – vědecké). Kurz podává přehled vybraných teorií, přístupů, postav a změn paradigmatu lingvistického myšlení. Posluchači pracují v kurzu také s primárními texty (fragmenty textů), komentují jejich hlavní myšlenky a hodnotí jejich přínos a inspirativnost pro moderní lingvistické myšlení.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude posluchač schopen:
- určit a charakterizovat jednotlivé etapy vývoje myšlení o jazyce;
- uvést hlavní teorie, přístupy a představitele jednotlivých etap vývoje myšlení o jazyce;
- zhodnotit přínos starších teorií o jazyce pro moderní lingvistiku;
- popsat proces vzniku moderní lingvistiky a její aktuální stav;
- číst, analyzovat a komentovat odborný lingvistický text;
- připravit prezentaci o vybrané lingvistické teorii (vybraném významném představiteli myšlení o jazyce).
Osnova
 • 1. Předhistorické teorie o jazyce;
 • 2. Antické myšlení o jazyce;
 • 3. Od 18. stol. do vzniku moderní lingvistiky;
 • 4. Strukturální lingvistika;
 • 5. Generativní a transformační gramatika;
 • 6. Vznik nových lingvistických disciplín ve 2. polovině 20. století;
 • 7. Od jazykového systému k reálné komunikaci (textu, diskurzu);
 • 8. Korpusová lingvistika;
 • 9. Kognitivní přístup k jazyku;
 • 10. Filozofie jazyka.
Literatura
  povinná literatura
 • MADECKI, Roman. Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku. In STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II (STUDIA SLAVICA XIII - supplementum). Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 71-79, 8 s. ISBN 978-80-7368-528-7. info
 • ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 363 s. ISBN 8071788325. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a-- : současná situace stylistiky. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1997. 200 s. ISBN 8085573679. info
 • ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. souborné vyd. V Olomouci: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4. info
 • SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Edited by Tullio De Mauro, Translated by František Čermák. 1. vyd. Praha: Academia, 1996. 468 s. ISBN 8020005609. info
 • HELBIG, Gerhard. Vývoj jazykovědy po roce 1970. Translated by Jiří Nekvapil - Jana Holšánková. 1. vyd. Praha: Academia, 1991. 303 s. ISBN 80-200-0312-6. info
  doporučená literatura
 • POKORNÝ, Jan a Juraj HANULIAK. Lingvistická antropologie : jazyk, mysl a kultura. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 346 s. ISBN 9788024728438. info
 • ČERNÝ, Jiří. Malé dějiny lingvistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 239 s. ISBN 8071789089. info
 • KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ a Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. 10 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • HUMBOLDT, Wilhelm von. O myśli i mowie : wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka. Edited by Marek Jan Siemek, Translated by Elżbieta M. Kowalska. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. xlv, 583. ISBN 8301138947. info
 • SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie. Translated by Zdeněk Hlavsa - Jaroslava Hlavsová - Vladimíra Šatavová. 1. vyd. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR Praha, 1997. 211 s. info
 • HELBIG, Gerhard. Dzieje językoznawstwa nowożytnego. Wrocław: Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, 1982. info
 • HEINZ, Adam. Historia językoznawstwa. Wrocław: Polska Akademia Nauk, 1979. info
 • HELBIG, Gerhard. Geschichte der neueren Sprachwissenschaft : unter dem besonderen Aspekt der Grammatik-Theorie. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1973. info
 • BENVENISTE, Émile. Dvanáct esejů o jazyce : Problemes du langage (Orig.) : Problems of Language (Orig.). Translated by Miroslav Pravda - Jan Šabršula. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1970. 227 s. info
 • ROBINS, R. H. A short history of linguistics [Robins, 1967]. London: Longmans Green, 1967. viii, 248. info
 • HORÁLEK, Karel. Filosofie jazyka. Vyd. 1. Praha: Universita Karlova, 1967. 158 s. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodinách, četba a rozbor primární literatury, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účast, prezentace na dohodnuté téma, závěrečný písemný test (cca 30 otázek, max. 100 bodů - min. 60 bodů) - se strukturou testu a kritérii jeho hodnocení budou studenti seznámeni na konci semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.