PJ_SLAV02 Střední Evropa: areál, pomezí, identita

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na popis a analýzu středoevropského areálu. Jeho cílem je představit střední Evropu jako specifický historický, kulturní a duchovní fenomén, jenž je založen na principu mimořádné rozmanitosti na relativně malém území. V rámci výkladu budou posluchači seznámeni s různými koncepcemi pojmu střední Evropy, s vymezeními středoevropského areálu z různých hledisek (geografické, jazykové, náboženské, historicko-kulturní, politicko-ekonomické), s jeho specifickými znaky (prolínání kultur, rozvoj měst a průmyslu, orientace na evropský kontinent, kontinuita a diskontinuita středoevropských dějin, negativní zkušenost s komunismem, vztahy s SSSR a Ruskem), s významnými kulturními jevy a osobnostmi střední Evropy (středoevropská architektura a umění, nositelé Nobelovy ceny za literaturu) a úlohou střední Evropy v procesu evropské integrace. V diachronním pohledu se vychází z různých pojetí střední Evropy a území Čech, Moravy a Slezska se prezentuje jako průsečík řady kulturních vlivů v minulosti, které se mohou stát východiskem nových integračních aktivit. Předmětem zájmu budou také vazby a vztahy středoevropského areálu k Ukrajině (Podkarpatské Rusi) a slovanské jižní Evropě.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu
- bude schopen vymezit středoevropský areál z různých hledisek, bude schopen interpretovat důležité mezníky dějin střední Evropy,
- bude mít představu o nezastupitelné úloze střední Evropy jako pramene komplexního poznávání evropského areálu a jako důležitého faktoru euroregionů,
- bude znát její významné kulturní jevy a osobnosti,
- bude mít představu o úloze střední Evropy v EU.
Osnova
 • Střední Evropa – základní vymezení pojmu a jeho dějiny, Kunderův esej Únos západu aneb tragédie střední Evropy ve vztahu k dnešní situaci v Evropě
 • Jazykové vymezení středoevropského areálu
 • Geografické vymezení středoevropského areálu (fyzickogeografické a socioekonomické rysy regionu)
 • Společné znaky střední Evropy
 • Historické a politické vymezení středoevropského areálu, úloha střední Evropy v procesu evropské integrace
 • Kultura a literatura středoevropského areálu
 • Podrobná osnova pro PS 2020:
 • 6. 10. I. Pospíšil: Středoevropský areál v soustavě světových a evropských areálů, jeho heterogenní ráz, kritéria vymezení a typologie
 • 13. 10. I. Pospíšil: Koncepce střední Evropy, vlny zájmu o střední Evropu, centra středoevropských studií, personalistická komparatistika: homo Europae centralis, dnešní kulturní a geopolitický význam střední Evropy
 • 20. 10. R. Madecki: Vymezení střední Evropy z hlediska geografického, geopolitického, náboženského a historického, kulturně-historický odkaz bývalých státních útvarů a svazků (Svatá říše římská, rakouské císařství, polsko-litevské soustátí)
 • 27. 10. R. Madecki: Jazyková situace ve střední Evropě ze synchronního a diachronního pohledu
 • 3. 11. R. Madecki: Společné znaky střední Evropy, M. Kundera – násilné zpřetrhání svazků mezi střední a západní Evropou po r. 1968, změny po r. 1989, výzvy současnosti
 • 10. 11. R. Buchtová: J. Andruchovyč, A. Stasiuk: Moje Evropa – nejen titul knihy odkazuje k esejistickému vyznání Czesława Miłosze Rodná Evropa. Střední Evropa v díle Cz. Miłosze a A. Stasiuka
 • 24. 11. B. Szymankiewicz: Středoevropanství a modernita - pár klíčových otázek na základě moderních dějin Polska
 • 1. 12. M. Przybylski: Střední Evropa pohledem socioekonomické geografie: komparace ekonomik a institucionálního prostředí středoevropských států
 • 8. 12. M. Przybylski: Střední Evropa a dědictví Rakouska-Uherska
 • 15. 12. P. Kalina: Identita Rusínů na Ukrajině, v Polsku, na Slovensku a v Srbsku
 • 5. 1. 2021 P. Kalina: Národní hudební školy ve střední Evropě
 • 12. 1. 2021 P. Stehlík: Střední Evropa a Balkán: mentální mapy a stereotypy
Literatura
 • V kleštích dějin : střední Evropa jako pojem a problém. Edited by Jiří Trávníček, Translated by František Benhart. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 343 s. ISBN 9788072943234. info
 • Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). Pospíšil, Ivo - Šaur, Josef (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 308 s. ISBN 978-80-210-5434-9. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované: tradice – perspektivy – úskalí (Několik vybraných okruhů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 113 s. ISBN 978-80-210-5607-7. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA, Katerina KEDRON, Pavel KREJČÍ, Roman MADECKI, Ludvík ŠTĚPÁN a Václav ŠTĚPÁNEK. Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 104 s. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa a Slované : (problémy a osobnosti). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006. 246 s. ISBN 8021041749. info
 • Litteraria Humanitas XI. Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Perekrestki kul’tury: Srednjaja Jevropa. Masarykova univerzita, Brno 2002, editor: Ivo Pospíšil
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
 • MIŁOSZ, Czesław. Rodná Evropa. Translated by Helena Stachová. V Olomouci: Votobia, 1997. 277 s. ISBN 80-7198-279-2. info
 • BUSEK, Erhard a Emil BRIX. Projekt Mitteleuropa. Wien: Ueberreuter, 1986. ISBN 3800032279. info
 • DAVIES, Norman a Roger MOORHOUSE. Mikrokosmos : portrét jednoho středoevropského města. Translated by Petruška Šustrová. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2006. 607 s. ISBN 8073417995. info
 • BĚLOHRADSKÝ, Václav. Přirozený svět jako politický problém : (Eseje o člověku pozdní doby). 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1991. 230 s. ISBN 80-202-0279-X. info
 • MASARYK, Tomáš Garrigue. Nová Evropa : stanovisko slovanské [Masaryk, 1920]. V Praze: Nákladem Gustava Dubského, 1920. info
 • DAVIES, Norman. Boże igrzysko : historia Polski. Translated by Elżbieta Tabakowska. Wyd. 7., poszerzone. Kraków: Znak, 2010. 1230 s. ISBN 9788324014231. info
 • Central Europe: core or periphery? Edited by Christopher Lord. Copenhagen: Handelshøjskolens forlag, 2000. 255 s. ISBN 8716134478. info
 • MĚŠŤAN, Antonín. Česká literatura mezi Němci a Slovany. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 319 s. ISBN 8020007512. info
 • A history of East Central Europe. Seattle: University of Washington Press, 1995. info
 • JOHNSON, Lonnie R. Central Europe : enemies, neighbors, friends. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2011. xiii, 382. ISBN 9780195386646. info
 • EVANS, Robert John Weston. Austria, Hungary, and the Habsburgs : essays on Central Europe, c.1683-1867. New York: Oxford University Press, 2006. xvii, 337. ISBN 9780199541621. info
 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2018. 376 stran. ISBN 9788074299773. info
 • MAGRIS, Claudio. Dunaj. Translated by Kateřina Vinšová - Bohumír Klípa. 2. vyd., V Mladé frontě vy. Praha: Mladá fronta, 2010. 451 s. ISBN 9788020421180. info
 • TODOROVA, Marija Nikolaeva. Imagining the Balkans. Updated edition. Oxford: Oxford University Press, 2009. xi, 273. ISBN 9780195387865. info
Výukové metody
Přednášky jsou doplněny samostatnou četbou studentů. Zadávány jsou texty v češtině a slovenštině, kratší mohou být i v angličtině), z nichž studenti zpracovávají krátké písemné reflexe.
Metody hodnocení
Písemná zkouška (požadována je alespoň 60% úspěšnost), průběžné odevzdávání krátkých písemných reflexí ze samostatné četby zadaných textů. Vyžadována je alespoň dvoutřetinová účast na kontaktní výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.