PJ_SLAV03 Stylistika a kultura jazyka

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dominika Kubišová (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Volodymyr Zvyniatskovskyi, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Student se po zápisu předmětu přihlásí do seminární skupiny podle jazykového zaměření. Skupiny jsou otevírány jen v případě výskytu studentů dané specializace, pro které je předmět povinný. V ostatních případech kontaktuje příslušného vyučujícího (doc. Krejčí - jihoslovanské jazyky, dr. Juříčková - ukrajinština, dr. Madecki - polština).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače se stylovou, textovou a diskurzivní rovinou současné polštiny, ukrajinštiny či jihoslovanských jazyků (kurz bude rozdělen do seminárních skupin podle jazykového zaměření posluchačů). Předmětem zájmu je popis současné normy, úzu a kodifikace, sociálního a regionálního rozrůznění jazyka vč. jednotlivých jazykových variet, role a významu stylotvorných činitelů při tvorbě textu a také podrobná charakteristika jednotlivých funkčních stylů. Cílem předmětu je rovněž nastínění pojmu kultury jazyka v oblasti teorie i praxe (nejdůležitější kodifikační díla, výukové a popularizační publikace a programy, instituce pečující o kulturu jazyka, typy postojů mluvčího k jazyku, vývojové trendy v oblasti stylu). Výklad je doplněn analýzou konkrétních textů jednotlivých funkčních stylů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit základní stylistické teorie a pojmy a používat je v praxi;
- charakterizovat jednotlivé variety jazyka;
- charakterizovat jednotlivé funkční styly;
- používat stylistickou terminologii;
- připravit prezentaci na téma vybraného funkčního stylu;
- provést stylistickou analýzu textu.
Osnova
 • 1. Stylistika jako jazykovědná disciplína
 • 2. Obecné pojetí stylu
 • 3. Problematika jazykové normy
 • 4. Stratifikace jazyka
 • 5. Stylistické prostředky
 • 6. Pojem funkčního stylu, chatakteristika funkčních stylů
 • 7. Jazyková kultura
Literatura
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika češtiny : úvodní kurs (základy teorie a praktická cvičení). České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2011. 91 s. ISBN 978-80-904247-9-1. info
 • CIUNOVIČ, Małgorzata. Ćwiczenia ze stylistyki. Edited by Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 597 s. ISBN 9788301164256. info
 • KARPOWICZ, Tomasz. Kultura języka polskiego : wymowa, ortografia, interpunkcja. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 196 s. ISBN 9788301157166. info
 • DZJUBYŠYNA-MEL'NYK, N. Ja. Čytaj i znaj! : dovìdnyk-praktykum z hramatyky ta stylìstyky sučasnoji ukrajins'koji movy. 2-he vyd. Kyjiv: Vydavnyčyj dìm Kyjevo-Mohyljans'ka akademìa, 2008. 198 s. ISBN 9789665184072. info
 • WIERZBICKA, Elżbieta a Dorota ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK. Podstawy stylistyki i retoryki. Edited by Adam Wolański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. 179 s. ISBN 9788301155643. info
 • Kul'tura fachovoho movlennja. Edited by Babič Nadija Denysivna. 2-vyd. Černivci: Knyhy-XXI, 2006. 495 s. ISBN 9668653432. info
 • SILIĆ, Josip a Ivo PRANJKOVIĆ. Gramatika hrvatskoga jezika : za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005. 422 s. ISBN 9530400144. info
 • JADACKA, Hanna. Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 252 s. ISBN 9788301143985. info
 • MARKOWSKI, Andrzej. Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 293 s. ISBN 9788301145262. info
 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Edited by Andrzej Markowski. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. xxxix, 178. ISBN 8301136804. info
 • STANEVA, Christina. Praktičeski upražnenija po stilistika. Veliko Tărnovo: Universitetsko izdatelstvo "Sv. sv. Kiril i Metodij, 2002. 183 s. ISBN 9545243112. info
 • JOSIFOVA, Raška a Marija ILIEVA. Stilistika : kratki teoretični beležki : zadači i tekstove za upražnenija. 2. izd. V. Tărnovo: Faber, 2002. 230 s. ISBN 9549541339. info
 • Formy i normy, czyli, Poprawna polszczyzna w praktyce. Edited by Katarzyna Mosiołek-Kłosińska. Wyd. 1. Warszawa: Felberg SJA, 2001. 277 s. ISBN 8388667068. info
 • STANEVA, Christina. Stilistika na bălgarskija knižoven ezik. Veliko Tărnovo: Abagar, 2001. 519 s. ISBN 9544274413. info
 • TOPORIŠIČ, Jože. Slovenska slovnica. Čtvrté vydání. Maribor: Založba Obzorja, 2000. 923 s. ISBN 961-230-171-9. info
 • JERMOLENKO, Svitlana Jakivna. Narysy z ukrajins'koji slovesnosti :(stylistyka ta kul'tura movy). Kyjiv: Dovira, 1999. 430 s. ISBN 966-507-077-0. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistická cvičebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 69 s. ISBN 8021022159. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a-- : současná situace stylistiky. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1997. 200 s. ISBN 8085573679. info
 • ČECHOVÁ, Marie. Stylistika současné češtiny. Vyd. 1. Praha: ISV, 1997. 282 s. ISBN 8085866218. info
 • HAUSENBLAS, Karel. Od tvaru k smyslu textu : stylistické reflexe a interpretace. Edited by Alena Macurová - Petr Mareš. Vyd. 1. V Praze: DeskTop Publishing Filozofické fakulty UK, 1996. 226 s. ISBN 8085899140. info
 • ANTONENKO-DAVYDOVYČ, Borys. Jak my hovorymo. Edited by B. O. Tymošenko. Kyjiv: KM Akademìa, 1994. 254 s. ISBN 5770757779. info
 • Sučasna ukrajins'ka literaturna mova : stylistyka. Edited by Ivan Kostjantynovyč Bilodid. Kyjiv: Naukova dumka, 1973. 587 s. info
 • KURKOWSKA, Halina a Stanisław SKORUPKA. Stylistyka polska : zarys. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. info
Výukové metody
Přednášky (teoretický výklad ilustrovaný konkrétními příklady), diskuse v hodinách, praktická cvičení, četba doporučené literatury, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, semestrální práce (prezentace) - možnost výběru ze seznamu doporučených témat, ústní zkouška (teorie a stylistická analýza textu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.