PJ_SLAV04 Kulturní cestovní ruch a slovanský areál

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N ) || KREDITY_MIN ( 100 )
Předpokladem je znalost češtiny/slovenštiny a schopnost pracovat se zdroji alespoň v jednom dalším slovanském jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Různé podoby kulturního cestovního ruchu patří k nejdůležitějším segmentům turismu v Evropě a pro jejich rozvoj má slibný potenciál rovněž řada regionů v zemích slovanského areálu. Kurz poskytuje teoretický úvod k problematice kulturního cestovního ruchu a přehled o jeho nejdůležitějších dílčích formách a jejich zastoupení v jednotlivých státech sledovaného prostoru. Cílem předmětu je mj. zlepšit přehled studentů o hmotném i nehmotném kulturním dědictví slovanského areálu a systematické rozvíjení jejich schopnosti samostatně navrhovat či připomínkovat náplň poznávacích či pobytově-poznávacích zájezdů a odborných exkurzí.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu:
- budou disponovat přehledem o předpokladech kulturního cestovního ruchu v zemích slovanského areálu,
- dokáží shrnout a popsat vzájemné souvislosti mezi kulturou a cestovním ruchem a budou znát základní terminologii cestovního ruchu,
- získají vědomosti interdisciplinárního charakteru (z oblasti geografie, historie, filologie, dějin umění, etnologie, religionistiky a ekonomie) související s kulturním cestovním ruchem,
- budou schopni shrnout a identifikovat hlavní atraktivity kulturního cestovního ruchu vybraných států,
- získají přehled o vybraných turistických marketingových produktech zaměřených na poznávání kulturního dědictví.
Osnova
 • 1. Kultura a cestovní ruch. Úvod do problematiky cestovního ruchu: základní terminologie, předpoklady cestovního ruchu, druhy a formy cestovního ruchu, kulturní cestovní ruch a mezinárodní cestovní ruch.
 • 2. Ekonomika a management cestovního ruchu.
 • 3. Segmenty (dílčí formy) kulturního cestovního ruchu: městský, muzejní, industriální, kulturního dědictví a historizující, vojenský, náboženský/religiozní, etnický a etnografický, literární, filmový a gastronomický cestovní ruch.
 • 4. Předpoklady České republiky a Slovenska pro rozvoj kulturního CR
 • 5. Předpoklady Polska pro rozvoj kulturního CR
 • 6. Předpoklady Ukrajiny pro rozvoj kulturního CR
 • 7. Předpoklady Běloruska pro rozvoj kulturního CR
 • 8. Předpoklady evropské části Ruské federace pro rozvoj kulturního CR
 • 9. Předpoklady Slovinska a Chorvatska pro rozvoj kulturního CR
 • 10. Předpoklady Srbska, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory pro rozvoj kulturního CR
 • 11. Předpoklady Severní Makedonie a Bulharska pro rozvoj kulturního CR
 • 12. Slovanské menšiny v jiných státech a jejich potenciál pro rozvoj kulturního CR
Literatura
 • RICHARDS, G. Cultural tourism in Europe. Wallingford: CABI, 1996. info
 • PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch : analýza pozice turismu ve světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 221 s. ISBN 9788024737508. info
 • PÁSKOVÁ, Martina a Josef ZELENKA. Výkladový slovník cestovního ruchu : Cestovní ruch : výkladový slovník (Variant.). [Praha]: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. 448 s. : i. info
 • SMITH, Melanie. Issues in cultural tourism studies. 2nd ed. London: Routledge, 2009. xvi, 251. ISBN 9780415467117. info
 • Turystyka w naukach humanistycznych. Edited by Ryszard Winiarski. Warszawa: Wydawnictwo Naukove PWN, 2008. 177 s. ISBN 9788301156084. info
 • DENEK, Emilia. Kompendium wiedzy o turystyce : praca zbiorowa. Edited by Grzegorz Gołembski. Wyd. 2., zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. xvi, 460. ISBN 9788301158149. info
 • Cultural tourism and identityrethinking indigeneity. Edited by Keyan G. Tomaselli. Boston: Brill, 2012. xvi, 231 p. ISBN 9789004234581. info
 • FARACIK, Robert, Mirosław MIKA, Robert PAWLUSIŃSKI, Elżbieta PITRUS a Danuta PTASZYCKA-JACKOWSKA. Turystyka. Edited by Włodzimierz Kurek. Wydanie I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 540 stran. ISBN 9788301152949. info
 • Cultural tourism in a changing worldpolitics, participation and (re)presentation. Edited by Mike Robinson - Melanie K. Smith. Buffalo, NY: Channel View Publications, 2006. xi, 303 p. ISBN 9781845410445. info
 • BURSKA, Zuzanna, Marta DEREK, Katarzyna DUDA-GROMADA, Małgorzata DURYDIWKA, Marta JARZĘBOWSKA, Małgorzata KOWALCZYK, Sylwia KULCZYK, Anna KURKOWSKA a Wojciech LEWANDOWSKI. Turystyka zrównoważona. Edited by Andrzej Kowalczyk. Wydanie pierwsze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 323 stran. ISBN 9788301164911. info
 • LIJEWSKI, Teofil, Jerzy WYRZYKOWSKI a Bogdan MIKUŁOWSKI. Geografia turystyki Polski. Wyd. 4. zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. 378 s. ISBN 8320813808. info
Výukové metody
Přednášky jsou proloženy semináři, v jejichž rámci probíhá obhajoba týmových/individuálních prezentací a diskuse k probírané problematice.
Metody hodnocení
Písemná zkouška (60 % celkového hodnocení), seminární projekt - prezentace/poster (40 % celkového hodnocení). Podmínkou pro přistoupení ke zkoušce je pravidelná aktivní účast (max. 3 absence), obhajoba prezentace a její odevzdání ve stanoveném termínu. Klasifikace: celkem maximálně 100 bodů, 100–85 b. = výborně (A), 84–80 b. = velmi dobře (B), 79–75 b. = dobře (C), 74–70 b. = uspokojivě (D), 69–60 b. = vyhovující (E), 59–0 b. = nevyhovující (F).
SEMESTR PODZIM 2020: Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci dochází k drobné úpravě podoby ukončení, pro zkoušku i zápočet platí, že písemná podoba testu se mění pohovor v MS Teams.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.