PLIN033 Algoritmický popis slovotvorby

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 G13
Předpoklady
Předpokladem přijetí do kurzu je úspěšné ukončení předmětu CJBB75.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je naučit se vytvářet a testovat minialgoritmy popisující derivační vztahy v češtině.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- formulovat pravidla popisující derivační vztahy v češtině;
- testovat přesnost formulovaných pravidel s vzužitím nástrojů Morfio a Deriv;
- na základě pozorování výsledků práce automatických nástrojů pravidla optimalizovat.
Osnova
 • 1. Deriv – nástroj pro testování derivačních vztahů ve strojovém slovníku a v korpusech.
 • 2. Morfio – program pro testování derivačních vztahů v korpusech. 3. Přegenerovávání a podgenerovávání – dva problémy automatické analýzy přirozeného jazyka, konkrétně slovotvorby.
 • 4. Algoritmický popis dějových jmen.
 • 5. Algoritmický popis deverbativních substantiv od slovesného tvaru.
 • 6. Algoritmický popis deverbativních substantiv od slovesného kmene.
 • 7. Algoritmický popis deverbativních substantiv od slovesného základu.
 • 8. Algoritmický popis deverbativních adjektiv od slovesného tvaru.
 • 9. Algoritmický popis deverbativních adjektiv od slovesného kmene.
 • 10. Algoritmický popis deverbativních adjektiv od slovesného základu.
Literatura
  povinná literatura
 • OSOLSOBĚ, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 220 s. Spisy FF MU v Brně ; 401. ISBN 978-80-210-5565-0. Digitální knihovna FF MU info
  neurčeno
 • Program Morfio dostupný z http://morfio.korpus.cz/.
 • ŠMERK, P.: Deriv http://deb.fi.muni.cz/deriv/deriv.cgi
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpus jako zdroj dat pro studium slovotvorby. In Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen. Korpusová lingvistika Praha 2011 3. Gramatika a značkování korpusů. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2011. s. 10-23, 14 s. ISBN 978-80-7422-116-3. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Algoritmický popis české formální morfologie a strojový slovník češtiny. 1996. 161 s., [4. info
Výukové metody
Prostředkem k vytyčenému cíli je soubor cvičení. Nejdříve se studenti seznámí s používáním nástroje Deriv, který umožňuje zapisovat formální pravidla zachycující derivační vztahy českých slov a testovat je na rozsáhlém strojovém slovníku češtiny. V rámci semináře pak budou zpracovávat pomocí tohoto nástroje vybrané úseky tvoření slov, prezentovat výsledky, k nimž dojdou, a diskutovat o nich. Na závěr semináře studenti samostatně zpracují zadaný úkol.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou (test).
Informace učitele
Studijní literatura: DOKULIL, M.- KOMÁREK, M. A KOL.: Mluvnice češtiny I, II. Praha : Academia. 1986. HLAVÁĈKOVÁ, D., OSOLSOBĚ, K, PALA, K., ŠMERK, P.: Relations between Formal and Derivational Morphology in Czech. In Dočekal, M. – Ziková, M.: Czech in Formal Grammar. Mnichov : Lincom 2009, s. 79-87. HLAVÁČKOVÁ, D., OSOLSOBĚ, K, PALA, K., ŠMERK, P.: Exploring Derivational Relations in Czech with the Deriv Tool. In Levická, J., Garabík, R. (eds.) NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Tribun : Bratislava/Smolenica 2009. s. 152-161. OSOLSOBĚ, K.: Deriv - nástroj pro automatické vyhledávání slovotvorných vztahů (Slovotvorný stroj pro češtinu – sen nebo skutečnost ? In: Přednášky a besedy z XLII. běhu LŠSS, Brno 2009, s. 132-137. OSOLSOBĚ, K. Formální pravidla derivace deverbativ na -č. In SPFFBU, A 56. 2008. 121–135. Brno: MU. OSOLSOBĚ, K. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. Brno : MU. 2011. ŠMERK, P.: Deriv http://deb.fi.muni.cz/deriv/deriv.cgi ŠMILAUER, V.: Novoĉeské tvoření slov. Praha : SPN, 1971. ŠTÍCHA, F.: Kapitoly z české gramatiky. Praha : Academia. 2010. Program morfio dostupný z http://morfio.korpus.cz/ Morfologický analyzátor ajka dostupný z http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwajka. http://ucnk.ff.cuni.cz DEBII — Dictionary Editor and Browser
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PLIN033