PRZA007 Syntax pro překladatele

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 G31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl poskytnout studentům hlubší vhled do české syntaxe s ohledem na specifika překladu cizojazyčných textů do češtiny. Výuka zahrnuje kromě přednášek i práci s konkrétními texty, na nichž jsou probírané syntaktické jevy prakticky ilustrovány a procvičovány.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí hlubší znalosti o větné stavbě češtiny a při překladu budou schopni brát v úvahu strukturální rozdíly mezi výchozím a cílovým jazykem.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky 2. Věta a její hierarchická struktura 3. Větné členy a syntaktické funkce 4. Souvětí souřadné 5. Souvětí podřadné 6. Funkční perspektiva větná 7. Větná struktura a interpunkce
Literatura
  povinná literatura
 • Karlík, Petr a kol.: Nový encyklopedický slovník češtiny online, https://www.czechency.org/index.html, FF MUNI Brno 2012-2018
 • Panevová, Jarmila a kol.: Mluvnice současné češtiny 2/ Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu, Karolinum Praha 2014
  neurčeno
 • ČSAV, Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha: Academia, 1987.
 • Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.), Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002.
 • Grepl, M., Karlík, P., Nekula, M., Rusínová, Z. (eds.), Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2008.
 • Grepl, M., Karlík, P., Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.
Výukové metody
Teoretický výklad. Syntaktická analýza vybraných textů. Seminařé a cvičení.
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu (hranice úspěšnosti: 75%). Včasné plnění zadaných úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PRZA007