PSA_0SZ Souborná zkouška

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SoZk.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Podmínkou přístupu k souborné zkoušce je odevzdání písemné práce (výzkumného projektu), která musí být přijata vedoucím práce, odevzdání psychopatologické kazuistiky a získání příslušného počtu kreditů - tj. celkem min. 180 kreditů (z toho 140 kreditů A a 40 kreditů B).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Souborná zkouška má dvě části: písemnou a ústní. Zkouška se skládá ze 7 předmětů:
obecná psychologie
metodologie psychologie
psychopatologie
vývojová psychologie
sociální psychologie
psychologie osobnosti
neurovědy
Součástí ústní části souborné zkoušky je i rozprava nad písemnou prací.
Studenti prokážou své schopnosti propojovat poznatky z jednotlivých psychologických disciplín, které jsou součástí souborné zkoušky.
Osnova
 • Otázky k Souborné zkoušce z předmětu OBECNÁ PSYCHOLOGIE:
 • 1. Předmět a výzkumné metody kognitivní psychologie
 • Historické kořeny kognitivní psychologie. Kognitivní obrat v psychologii. Oblasti výzkumu v kognitivní psychologii. Metody výzkumu kognitivní psychologie. Kognitivní věda, kognitivní neurověda a kognitivní neuropsychologie.
 • 2. Vnímání
 • Čití vs. vnímání. Percepční organizace, teorie Gestalt psychologie. Percepční konstanty. Vnímání velikosti, prostoru, hloubky a pohybu. Vnímání barev. Teorie percepce: konstruktivistické teorie, teorie přímého vnímání, integrující teorie. Rozpoznávání objektů. Poruchy percepce.
 • 3. Pozornost
 • Pozornost a vědomí. Předvědomé zpracování informací, priming. Automatické procesy. Habituace. Zaměřená pozornost. Detekce signálů. Teorie pozornosti. Chybné úkony, poruchy pozornosti.
 • 4. Paměť
 • Metody zkoumání paměti. Tradiční modely paměti, struktura paměti. Model pracovní paměti. Konekcionistické modely. Paměťové procesy: kódování, uchovávání, vybavování. Teorie dlouhodobé paměti. Epizodická a sémantická paměť. Implicitní paměť a učení. Teorie zapomínání a amnézie. Mimořádné paměťové schopnosti. Autobiografická paměť, zábleskové vzpomínky, problematika svědecké výpovědi.
 • 5. Mentální reprezentace
 • Vymezení mentální reprezentace. Propozice a představy. Schémata. Hypotéza duálního kódu. Výroková hypotéza. Modely mentální reprezentace. Mentální manipulace s představami. Pojmy a kategorie, procesy kategorizace. Teorie kategorizace. Produkce a produkční systém. Konekcionistické modely.
 • 6. Jazyk a řeč
 • Vlastnosti jazyka. Vnímání řeči. Teorie rozpoznávání slov. Sémantika a syntax. Porozumění jazyku: zpracování vět, diskurzu, příběhů. Osvojování jazyka, jazykový vývoj. Dědičnost versus prostředí. Řečová produkce. Základní procesy při čtení a psaní. Jazyk a myšlení.
 • 7. Myšlení, řešení problémů, tvořivost
 • Usuzování a dedukce. Teorie usuzování. Induktivní usuzování. Heuristiky a předsudky. Řešení problémů. Typy problémů, proces řešení problémů. Poznatky Gestalt psychologie o řešení problémů. Teorie problémového prostoru. Role znalostí při řešení problémů, expertní. rozhodování. Tvořivost - obecné přístupy ke tvořivosti. Objevy. Faktory tvořivosti.
 • 8. Kognitivní vývoj, inteligence
 • Obecné principy kognitivního vývoje. Zrání, faktory prostředí. Kognitivní vývoj v dospělosti. Přístupy k inteligenci, měření inteligence. Teorie inteligence. Umělá inteligence.
 • 9. Motivace
 • Motivace jako proces. Pohled soudobé psychologie na problematiku motivace chování.
 • Základní teorie motivace a jejich vzájemné srovnání.
 • Základní pojmy motivace (reflex, pud, instinkt, homeostáza, motivace, motiv) v kontextu relevantních teorií.
 • Výkonová motivace. Teorie pole Kurta Lewina, atribuční model, efekt Zeigarníkové, Flow - fenomén.
 • Přežití jednotlivce a druhu. Regulace příjmu potravy a tekutin. Sexuální a rodičovské motivy.
 • Frustrace. Strategie zvládání frustrace. Teorie věnující se problematice frustrace.
 • Charakteristika volních procesů. Vlastnosti vůle.
 • Vzájemný vztah problematiku motivace a emocí.
 • 10. Emoce
 • Základní přístupy ke zkoumání emocí. Klasické a moderní teorie emocí.
 • Základní teorie emocí a jejich vzájemné srovnání.
 • Fyziologický základ emocí. Psychofyziologický doprovod emocí.
 • Možnosti využíti přístrojových metod zaznamenávajících psychofyziologické koreláty emocí.
 • Základní úskalí při výzkumu emocí. Problémy a způsoby studia emocí.
 • Klasifikace emocí z hlediska síly a časové průběhu a z hlediska ontogenetického a fylogenetického.
 • Aktuální geneze emoce.
 • Otázky k Souborné zkoušce z předmětu METODOLOGIE:
 • 1. Problematika vědeckého poznání. Cesty poznání. Věda jako předmětné, systematické, kritické, kontrolovatelné, reprodukovatelné poznání. Členění výzkumu v psychologii podle cíle a výzkumných designů. Cíle výzkumu v psychologii – deskripce, predikce, explanace. Postup vědecké práce, základní pojmy - teorie, hypotéza, konstrukt, operacionalizace, proměnná. Základní výzkumné designy – experiment, kvaziexperiment, korelační studie. Specifické výzkumné strategie, longitudinální a průřezový výzkum.
 • 2. Problematika měření v psychologii. Nepřímé měření konstruktů, validita a reliabilita nástrojů. Validita výzkumu – validita statistických postupů, konstruktová validita, externí a interní validita. Členění proměnných podle jejich role ve výzkumu.
 • 3. Kvalitativní a kvantitativní data, typy škál. Popisná a induktivní statistika. Princip falzifikace, testování hypotéz, postavení nulové hypotézy v procesu testování hypotéz, chyba I. a II. druhu.
 • 4. Výzkumný soubor. Základní a výběrový soubor. Sestavování výběrového souboru. Reprezentativnost. Pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní výběry. Velikost výběrového souboru.
 • 5. Kauzální interpretace vztahů, Millovy kánony indukce. Experiment versus korelační studie. Typy experimentálních designů podle způsobu manipulace s nezávislými proměnnými. Varianty jednofaktoriálních a vícefaktoriálních experimentů. Zdroje ohrožení vnitřní validity.
 • 6. Mezisubjektový experiment. Znáhodnění a vyrovnání. Design kontrolních skupin a podmínek v psychologickém výzkumu.
 • 7. Vnitrosubjektový experiment. Efekt pořadí, progresivní efekt, efekt transferu. Counterbalancing (vyvažování) – kompletní a částečné vyvažování, reverzní vyvažování a blokové znáhodnění.
 • 8. Kvaziexperiment. Design s neekvivalentní kontrolní skupinou, plány vícenásobných časových sérií. Specifika ohrožení vnitřní validity.
 • 9. Korelační studie. Omezení závěrů korelačních studií. Typy zkreslení v korelačním výzkumu – nepravá korelace, vývojová sekvence, chybějící střední člen, dvojí příčina.
 • 10. Etické aspekty výzkumu v psychologii. Problematika klamání účastníků, informovaný souhlas, anonymita, riziko poškození, debriefing, vědecký přínos studie. Vědecké podvody – vymyšlená a zkreslená data, plagiátorství.
 • 11. Výzkumný projekt. Struktura výzkumného projektu – název, teoretická východiska, otázky a hypotézy, metoda, diskuse, citace zdrojů.
 • 12. Rozdíl mezi každodenním a vědeckým poznáním, porovnání kvantitativních a kvalitativních metod ve vědeckém výzkumu.
 • 13. Typy kvalitativních přístupů. Participativní a neparticipativní metody, archivní metody. Rysy kvalitativních metod.
 • 14. Symbolický interakcionismus a odvozené přístupy. Pragmatismus, realismus, konstrukcionismus. Etnometodologie.
 • 15. Východiska a postupy analýzy diskursu, foucaultovská tradice a psychologie diskursu, omezení získaných výsledků.
 • 16. Postupy a principy dobře zakotvené teorie, otevřené, axiální a selektivní kódování.
 • 17. Fenomenologie, cíle a použití fenomenologických postupů v psychologii.
 • 18. Případové studie ve vědeckém výzkumu, typy případových studií, jejich problémy a omezení.
 • 19. Kritéria hodnocení kvality kvalitativního výzkumu.
 • Okruhy otázek k Souborné zkoušce z předmětu PSYCHOPATOLOGIE:
 • Definice oboru, jeho zařazení do systému věd.
 • Stručný přehled dějin oboru.
 • Sociální psychiatrie.
 • Transkulturální psychiatrie.
 • Pojetí normality.
 • Etiopatogeneze psychických poruch.
 • Etické problémy v psychiatrii.
 • Systematické třídění poruch lidské psychiky.
 • Poruchy vnímání.
 • Poruchy pozornosti.
 • Poruchy paměti.
 • Poruchy myšlení.
 • Porucha řeči.
 • Poruchy inteligence.
 • Poruchy pudů.
 • Poruchy emotivity.
 • Poruchy vůle.
 • Poruchy jednání.
 • Poruchy vědomí.
 • Poruchy osobnosti.
 • Incidence, epidemiologie duševních poruch.
 • Typy terapie (stručný přehled )
 • Tématické okruhy z předmětu VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE:
 • Jednotlivé tematické okruhy jsou blíže specifikovány v syllabu předmětu Vývojová psychologie (viz Syllabus pro předmět Vývojová psychologie).
 • A. Obecné poznatky a teorie vývojové psychologie
 • Vývojová psychologie: vymezení, předmět, cíle, metody.
 • Předmětné okruhy vývojové psychologie: Fylogeneze, ontogeneze, antropogeneze, aktuální geneze vývoje psychických procesů.
 • Metodologie vývojové psychologie: metody, typy výzkumů (průřezové, longitudinální, zrychlené longitudinální), jejich přednosti a nedostatky. Retrospektivní (anamnestický) a prospektivní (katamnestický) výzkum.
 • Vývoj a obecné znaky psychického vývoje. Vývojová změna. Diferenciace, integrace, interiorizace, fixace.
 • Činitelé vývoje: dědičnost, faktory vnějšího prostředí. Způsob realizace psychického vývoje: zrání, učení.
 • Pojmy: fenotyp, genotyp, socializace. Socializační činitelé. Socializační funkce rodiny. Ortogenetický princip.
 • Průběhové modely: konstantní průběh, akcelerační trend, retardační trend, pozitivní asymptotický trend, pozitivní trend, konkávní trend, negativní asymptotický trend, konvexní trend, negativní trend. kontinuita versus diskontinuita, stabilita versus instabilita, synchronní a diachronní vývoj. Vliv výchovy, vzdělávání a sebevýchovy. Kritické stanovisko k jednostranným koncepcím (hereditarismus, environmentalismus, situacionismus). Interakční pojetí faktorů vývoje.
 • Periodizace životní dráhy člověka; kritéria periodizačních systémů, shody a rozdíly ve vymezení vývojových etap. Vývojová fáze, vývojový mezník, vývojová krize.
 • Psychologie životní dráhy člověka. Kritéria "vrcholu života" (kritický komentář). Pojem "kvalita života".
 • Vývojové teorie (charakteristika stadií a jejich věkové zařazení, srovnání koncepcí jednotlivých autorů): S. Freud, E. Erikson, M. Mahlerová, J. Piaget, Kohlberg, W. Stern, Bowlby (pojem attechment) a navazující autoři (Ainsworthová).
 • Psychologické školy vývojové psychologie: ženevská škola, vídeňská škola, pařížská škola. Někteří významní autoři a jejich přínos: Ch. Darwin, H. Spencer, F. Galton, G.S. Hall (teorie rekapitulace), A. Gesell (zákonitosti psychomotorického vývoje), E. Claparède, J. Piaget, škola Vygotského, K. a Ch. Bühlerovi a vídeňská škola, A. Adler, C.G. Jung, E. Spranger, H. Werner, B.G. Anaňjev, R. Havighurst, S. Freud, E. Erikson, M. Mahlerová, J. Piaget, Kohlberg, W. Stern, Bowlby (pojem attechment) a navazující autoři (Ainsworthová), R.Spitz.
 • Naši významní představitelé v oblasti vývojové psychologie: brněnská škola (M. Rostohar, F. Kratina, V. Chmelař, L. Koláříková, R. Konečný ad.); J. Langmeier, Z. Matějček, J. Švancara, D. Krejčířová, M. Vágnerová ad.
 • Vývojové škály: Brazeltonova neonatální škála, psychodiagnostické škály: Gesellovy, Bayleyové, Bühlerové-Hetzerové
 • B. Charakteristika vývojových období a vývoj psychických funkcí
 • Celková charakteristika jednotlivých vývojových období (etap, stadií) v rozsahu celého životního cyklu: a) období prenatální, b) novorozenecké, c) kojenecké, d) batolete, e) předškolní, f) školní, g) pubescence, h) adolescence, i) mladá dospělost, j) střední dospělost, k) starší dospělost (presenium), l) stáří-rané a pravé. (Věkové vymezení období, charakteristika jednotlivých oblastí psychického vývoje: biosociální, kognitivní psychosociální.)
 • Psychologická kritéria "školní zralosti". Psychologická kritéria dospělosti.
 • Vývojové úkoly podle Havighursta pro jednotlivá vývojová období (adolescence až stáří)
 • Vývoj tělesný a vývoj jednotlivých psychických funkcí, složek osobnosti a celku osobnosti: a) Tělesný růst a vývoj, b) senzorickomotorické schopnosti, c) vnímání, d) paměť, e) představivost, f) myšlení, g) inteligence a její složky, h) hudební schopnosti, i) řeč, j) motivace a řízení jednání (vůle, pozornostní výkony, výkonová motivace, zájmy), k) emoce a city, l) vývoj sociální percepce, komunikace a interakce (vztah k matce, dospělým autoritám, sourozencům, vrstevníkům), m) v. mravní, l) erotika a sexualita v pubescenci, adolescenci, v preseniu a seniu, m) vývoj zobrazovacích schopností, n) vývoj osobnosti jako celku.
 • C. Speciální témata vývojové psychologie a aktuální problémy společnosti
 • Vývoj zobrazovacích schopností. Dětská kresba a její význam.
 • Funkce hry v duševním vývoji. Klasifikace her, vývoj hry v ontogeneze, teorie hry.
 • Dětská pohádka.
 • Pojem psychická deprivace. Typy deprivace. Důsledky. Reakce na psychickou deprivaci (fáze, typy reakcí) "Vlčí děti". Autoři, kteří se zabývali touto problematikou
 • Pojem attachement - vazba, typy vazby.
 • Vývoj rodiny, výchova a styl výchovy
 • Psychologické souvislosti vztahů mezi generacemi.
 • Sekulární akcelerace pohlavního dospívání. Trend, souvislosti, důsledky.
 • Celoživotní trend fluidní a krystalické inteligence.
 • Proměny profesní, partnerské a rodičovské role v jednotlivých vývojových obdobích
 • Partnerství. Manželství a jeho alternativy. Problematika druhých manželství.
 • Rodičovství a jeho alternativy
 • Krize středního věku
 • Teorie stárnutí. Teorie adaptace na stáří. Změna způsobu života ve stáří: pečovatelská služba, domovy důchodců
 • Podíl asimilace a akomodace v procesu vývoje.
 • Psychologická zkoumání dvojčat: problémy, metodologie, závěry.
 • Princip kauzality (lineární, cirkulární), princip finality a synchronicity ve vývojové ps.
 • Integrace nových zkušeností v průběhu ontogeneze.
 • Definice duševního vývoje, pojem "vývojová změna"; intraindividuální změny, interindividuální rozdíly, intraindividuální rozdíly.
 • Senzibilní a kritické fáze vývoje.
 • Druhy učení na úrovni subhumánní a humánní.
 • Předpokladem je schopnost aplikace poznatků a metod vývojové psychologie a také orientace v aktuálních problémech společnosti z hlediska vývojové psychologie.
 • Tématické okruhy z předmětu SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE:
 • 1. Úvod do sociální psychologie
 • Předmět studia SP, SP v kontextu příbuzných disciplín. Historie SP, současná vlivná paradigmata. Metody výzkumu v SP, aplikační možnosti SP.
 • 2. Sociální kognice
 • a) vztah k sobě samému jako produkt sociální interakce - kognitivní, emocionální a konativní složky sebepojetí
 • b) sociální percepce a kategorizace
 • Asocianistické a konstruktivistické modely sociálního poznávání. Schéma procesů sociální percepce. Utváření dojmů o druhých lidech, spjatost percepce s emočními procesy a motivací. Zkreslení a chyby v sociální percepci. Pojem sociálního stereotypu (autostereotyp a heterostereotyp), sociální reprezentace (Moscovici).
 • c) interpretace sociální reality - teorie atribuce
 • Teorie atribuce (Heider; Fiske, Taylor), teorie korespondujícího usuzování (Jones, Davis), model kovariance (Kelley). Atribuční tendence (chyby v atribučních procesech). Atribuční styly, depresivní atribuční styl (Seligman et al.). Optimismus jako explanační (atribuční) styl (Seligman), jiné teorie optimismu (Carver, Scheier, Peterson, Cantor, Norem).
 • 3. Socializace a identita osobnosti
 • a) socializace osobnosti.
 • Základní charakteristiky procesu socializace, význam rané sociální zkušenosti a uspokojení bazálních psychosociálních potřeb pro pozdější vývoj. b) osobní a sociální identita.
 • Osobní a sociální identita - základní vymezení, vývojový pohled na jejich utváření. Teorie identity (Erikson, Marcia, Stryker, Tajfel, Giles, Garfinkel, Goffman, Harré, Weinreich).
 • 4. Skupinové procesy
 • a) malá sociální skupina - vymezení, klasifikace a typologie skupin. Struktura a vývoj skupiny. Skupinová dynamika. Role vůdce ve skupině, styly vedení. Skupinový vliv (sociální facilitace, sociální zahálení, deindividuace, skupinová polarizace).
 • b) velké skupiny - typologie velkých skupin. Charakteristika davu, fenomény davového chování. Mezikulturální psychologie (Hofstede). Psychologie etnických společenství (mezietnické vztahy).
 • 5. Sociální komunikace
 • Komunikační proces. Syntax, sémantika, pragmatika.Verbální a neverbální komunikace (mimika, gestika, kinezika, haptika, posturologie, proxemika, chronemika).
 • Metakomunikace. Komunikační styly a vztahy. Komunikační axiomy (Watzlawick, Bavelas, Haley, Jackson). Empatická a asertivní komunikace. Masová komunikace, teorie masové komunikace.
 • 6. Interpersonální vztahy a styly chování
 • Afiliace a její význam, nárazníková hypotéza sociálního kontaktu
 • Atraktivita a další faktory ovlivňující navazování interpersonálních vztahů
 • Láska – triangulární teorie lásky (Sternberg), spokojenost ve vztahu, stabilita vztahu – investiční model
 • Prosociální chování (teorie sociální výměny, sociálních norem, empatie), situační a osobnostní faktory ovlivňující prosociální chování
 • Agresivita - rozlišení forem agrese, teorie agrese, biologické předpoklady agrese, situační faktory spouštějící agresi, osobnostní charakteristiky ovlivňující agresi, zvládání agrese, šikanování, mobbing, domácí násilí.
 • 7. Postoje
 • a) Postoj - základní charakteristika.
 • Základní vymezení postoje - teoretické přístupy. Metody měření postojů - postojové škály (Likert), sémantický diferenciál (Osgood), škála sociální vzdálenosti (Bogardus), maskované techniky.
 • b) Postojové změny.
 • Záměrná a nezáměrná změna postojů - teorie kognitivní disonance (Festinger), balanční teorie (Heider). Persuase. Konformita a poslušnost vůči autoritě. Vztah mezi postojem a chováním (LaPière, Fishbein, Ajzen, Madden).
 • Tématické okruhy z předmětu PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI:
 • 1. Pojem osobnost v psychologii, přístupy k definování a pojetí osobnosti
 • 2. Získávání dat o osobnosti (tři tradice výzkumu)
 • 3. Zdroje utváření osobnosti (dědičnost a prostředí), vývoj osobnosti
 • 4. Rysy osobnosti: možné přístupy k definování a pojetí rysů
 • 5. Hlavní strukturální modely osobnosti: G. Allport, R.B. Cattell, H.J. Eysenck, Big Five
 • 6. Temperament
 • 7. Klasické teorie temperamentu: E. Kretschmer, W.H. Sheldon, G. Heymas a E. Wiersma, H.J. Eysenck
 • 8. Moderní teorie temperamentu: S. Chessová a A. Thomas, D. Buss a R. Plomin, C.R. Cloninger
 • 9. Inteligence
 • 10. Strukturální modely inteligence: W. Stern, C. Spearman, E.L. Thorndike, E. Thurston, , H.J. Eysenck, R.B. Cattell, J. Guilford
 • 11. Kognitivní a kontextové modely inteligence
 • 12. Systémové teorie inteligence: R.J. Sternberg, H. Gardner
 • 13. Emoční inteligence
 • 14. Kognitivní styl, schema, atribuce, přesvědčení
 • 15. Motivace
 • 16. Modely motivační dynamiky
 • 17. Hierarchie potřeb podle A. Maslowa
 • 18. Prvky motivační struktury: cíle, aspirace, standardy, postoje, zájmy, hodnoty
 • 19. Vědomí vs. nevědomí (úrovně vědomí), sebeuvědomění, pojmy ego a self
 • 20. Já: činné Já a sebepojetí
 • 21. Psychologické charakteristiky činného Já (selektivní vědomí a pozornost, efekty paměti)
 • 22. Obraz činného Já – sebepojetí a další související konstrukty, Já jako schema a prototyp, typy reprezentací Já, obsahová stránka sebepojetí
 • 23. Emocionální rozměr sebepojetí – citový vztah k sobě, sebehodnocení, zdroje sebehodnocení, obrana sebehodnocení
 • 24. Seberegulace (koncepce M. Snydera, Carvera a Scheiera, E.T. Higginse, A. Bandury)
 • Tématické okruhy z předmětu NEUROVĚDY:
 • I. Historie neurověd. Předmět neurověd. Mozek a psychika. Současné pojetí psycho- fyzického problému. Základní paradigma: energie-informace-adaptabilita. Metody zkoumání struktury mozku. Neuronové sítě a UI. Kybernetický neuron a reálný neuron. Neuron uchovávající zkušenost a ze zkušenosti se učící. Mozek a zvláštnosti lidské psychiky.
 • II. Stavba a funkce neuronu. Základní typy neuronů a gliových buněk. Význam mikrotubu- lů, mikrofilamentů a neurofibril /S. HAMEROFF/. Neurohumorální součinost při zpra- covávání informací. Podráždění a útlum. Iradiace, koncenrace, indukce. Dynamický stereotyp. Synapse. Synapse elektrické a chemické. Elektrické synapse: jednoduchý styk, jednoduchý styk bez štěrbiny, gap junction. Chemické synapse: synapse prvního Grayova typu, synapse druhého Grayova typu, vícenásobná chemická synapse. Hemato- encefalická bariéra. Daleův princip a Kandelova charakteristika různé účinnosti trans- miteru na presynaptické a postsynaptické membráně. Neurotransmitery-základy neuro- biologie. Transport neurotransmitérů z jádra neuronu k synapsím. Význam různých druhů neurotransmiterů /jejich normo-, hypo-, hyperhladina/ pro funkčnost lidské psy- chiky v jejich různých rovinách.
 • III. Vývoj mozku-fylogeneze, antropogeneze, ontogeneze a aktuální geneze. Základní architektura mozku-dynamika vertikálního a horizontálního uspořádání. Integrační a asociační funkce – Brodmannova mapa. Informační sytém mozku a jeho tři základní subsystémy. Vstupní a výstupní systémy CNS. Míšní segmenty, spinální nervy a dva systémy převádějící senzitivní informace do vyšších etáží CNS. Uspořádání senzitivní kůry. Sestupné dráhy modulující přenos senzitivních informací. Základní synaptické spojení senzitivních a motorických neuronů míchy. Uspořádání motoneuronů v míše. Dva descendentní systémy, které z mozkového kmene kontrolují míšní motoneurony. Dva systémy descendentních drah z mozkové kůry.
 • IV. Somatický senzorický systém a viscerální senzorický systém /bolest, teplotní smysl, hmat, propriocepce/. Somatomotorický systém /posturální aktivita, lokomoce, okulo- motorika, vnější dýchání, nutriční motorika, řeč, mimika, gestikulace, orientační akti- vita, obranná aktivita/.
 • V. Stavba a funkce mozečku. Stavba a funkce bazálních ganglií. Účast mozečku a bazál- ních ganglií při řízení motoriky. Vestibulární systém. Centrální řízení motorické akti- vity.
 • VI. Percepce. Centrální zraková dráha. Magnocelulární a parvocelulární dráha. Dráha pu- pilárního reflexu.Periferlní mechanismy prostorového vidění. Periferní mechanismy ba- revného vidění. Korová projekce.
 • VII. Sluchová centrální dráha. Čichová a chuťová dráha. Telencefalická projekce a centra.
 • VIII. Autonomní nervový systém, stavba a funkce. Hlavové nervy.
 • IX. Retikulární systém, stavba a funkce. Neuronové mechanismy. Pozornosti. Spánek a bdění.
 • X. Limbický systém, stavba a funkce. Emoční, viscerální a sexuální funkce.
 • XI. Funkční specializace hemisfér.
 • XII. Funkční systémy čelních laloků a jejich poruchy.
 • XIII. Mozek a vědomí.
Literatura
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5. info
 • EYSENCK, Michael W. a Marc Peter KEANE. Cognitive psychology :a student's handbook. 4th ed. Hove: Psychology Press, 2000. viii, 631. ISBN 0-86377-551-9. info
 • SOLSO, Robert L. Cognitive psychology. 5th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1998. xx, 601 s. ISBN 0-205-27418-8. info
 • POWER, Mick a Tim DALGLEISH. Cognition and emotion : from order to disorder. Hove: Psychology Press, 1998. xii, 496 s. ISBN 0-86377-738-4. info
 • MADSEN, K. B. Moderní teorie motivace. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 468 s. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Translated by Karel Šprunk. Vyd. 2., přeprac., V Portá. Praha: Portál, 2004. 377 s. ISBN 807178804X. info
 • SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. první. Praha: Portál, 2006. 320 s. prvni vydani. ISBN 80-7367-154-9. info
 • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
 • HOSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Tigis, 2002. 895 s. ISBN 80-900130-1-5. info
 • HÖSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd. Praha: Tigis, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 435 s. ISBN 80-7038-078-0. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. 368 stran. ISBN 9788024712840. info
 • Vývojová psychologie :dětství, dospělost, stáří. Edited by Marie Vágnerová. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0. info
 • ŠVANCARA, Josef. Psychologie stárnutí a stáří. 2., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 111 s. info
 • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2008. 404 stran. ISBN 9788024714288. info
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
 • BLATNÝ, Marek a Alena PLHÁKOVÁ. Temperament, inteligence, sebepojetí :nové pohledy na tradiční témata psychologického výzkumu. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení SCAN, 2003. 150 s. ISBN 80-86620-05-0. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Vyd. 2. Praha: Academia, 1997. 336 s. ISBN 8020006281. info
 • BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti [Balcar, 1983]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister&Principal, 2002. 517 s. Studium. ISBN 80-85947-80-3. info
 • MACEK, Petr. Sebesystém a vztah k vlastnímu já. In Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997. s. 181-210. ISBN 80-85866-20-X. info
 • RUISEL, Imrich. Základy psychologie inteligence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 183 s. ISBN 80-7178-425-7. info
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Translated by Karel Balcar. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-134-7. info
 • DIAMANT, Jiří a Lubomír VAŠINA. Kapitoly z neuropsychologie. Brno: vydavatelstvi MU, 1997. 178 s. ISBN 80-210-1739-2. info
 • UYLINGS, H.B.M., van EDEN, C.G. et al.: The prefrontal cortex. Elsevier Science Publ., Amsterdam 1991.
 • DIMOND, S.J., BEAUMONT, J.G. /eds./: Hemispheric function in the human brain. El. Science, London 1974.
 • MYSLIVEČEK, Jaromír a Jarmila MYSLIVEČKOVÁ-HASSMANNOVÁ. Nervová soustava : funkce, struktura a poruchy činnosti. Praha: Avicenum, 1989. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • The cognitive neurosciences. Edited by Michael S. Gazzaniga - Emilio Bizzi. 3rd ed. Cambridge: MIT Press, 2004. xiv, 1385. ISBN 0262072548. info
 • TROJAN, S. a kol.: Nárys fyziologie člověka. /Sešit VI./. SPN, Praha 1990.
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. info
 • GOODWIN, C. James. Research in psychology : methods and design. 6th ed. Hoboken: Wiley & Sons, 2010. xxiii, 600. ISBN 9780470522783. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. info
 • WILLIG, Carla. Introducing qualitative research in psychology : adventures in theory and method. 2nd ed. Maidenhead: Open University Press, 2008. x, 230. ISBN 9780335221158. info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 2. vyd. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 335 s. ISBN 8020007636. info
 • DWECK, Carol S. Self-theories :their role in motivation, personality, and development. Philadelphia: Psychology Press, 1999. xiii, 195. ISBN 0-86377-570-5. info
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 278 s. ISBN 8024600307. info
 • POWER, Mick a Tim DALGLEISH. Cognition and emotion : from order to disorder. Hove: Psychology Press, 1998. xii, 496 s. ISBN 0-86377-738-4. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 270 s. ISBN 8020005927. info
 • STRONGMAN, K. T. The psychology of emotion : theories of emotion in perspective. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1996. x, 255. ISBN 0471966193. info
 • Emotions : essays on emotion theory. Edited by Stephanie H. M. van Goozen - Nanne E. Van de. Poll - Joseph A. Sergean. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1994. xii, 333. ISBN 0805812083. info
 • Motivation and personality : handbook of thematic content analysis. Edited by Charles P. Smith. New York, NY, USA :.: Cambridge University Press, 1992. xvi, 708. ISBN 052140052X. info
 • WEINER, Bernard. An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag, 1986. xi, 304 s. ISBN 0-387-96312-X. info
 • KUHL, Julius. Motivation, Konflikt und Handlungskontrolle. Berlin: Springer-Verlag, 1983. ISBN 0387124233. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace [Švancara, 1979]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. info
 • MADSEN, K. B. Teorie motivace : (srovnávací studie moderních teorií motivace) : Theories of motivation (Orig.). Translated by Eduard Bakalář. 1. vyd. Praha: Academia, 1972. 381 s. info
 • A theory of achievement motivation. Edited by John W. Atkinson - Norman T. Feather. New York: John Willey & Sons, 1966. info
 • Emoce [SZN, 1966]. Edited by Jiří Diamant - Milan Černý - Vladimír Študent. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1966. 261 s. info
 • Allgemeine Psychologie. Bd. 2, Motivation : Motivation (Podřaz.). Edited by Hans Thomae. Göttingen: Verlag für Psychologie, 1965. info
Výukové metody
Výuka k předmětu Souborná zkouška je realizována v příslušných předmětech během předchozího studia.
Zkouška před zkušební komisí.
Metody hodnocení
Souborná zkouška má dvě části: písemnou a ústní.
Písemná část: test zahrnující předměty: obecná psychologie, metodologie psychologie, vývojová psychologie, psychopatologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, neurovědy. Je hodnocena jednou známkou, přičemž pro každý předmět je nutné dosáhnout minimální hranice, aby student uspěl u písemné části. Koná se zpravidla 1 - 2 dny před ústní částí SZ.
Ústní část: uvedené předměty jsou zkoušeny a klasifikovány společně (cílem je prokázat schopnost studenta propojovat poznatky z jednotlivých psychologických disciplín), součástí je i rozprava nad písemnou prací.
Pro absolvování souborné zkoušky je nutné úspěšné splnění všech jejích částí, celkový výsledek SZ se hodnotí některým ze stupňů podle klasifikační stupnice stanovené čl. 17 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU.
Hlasování zkušební komise o souborné zkoušce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2020.