PSBB001 Psychologická terminologie a dokumentace

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSBA003 Obecná psychologie I && PSBA007 Obecná psychologie II
PSBA003 Obecná psychologie I PSBA007 Obecná psychologie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci předmětu budou studenti znát základní typy odborných publikací v psychologii, budou umět rozlišovat mezi primární, sekundární a terciární informací, znát jejich funkce, umět s nimi pracovat, používat je ve vlastním textu a citovat dle citačních norem. Dále budou umět pracovat s elektronickými databázemi, dohledávat zdroje na základě názvu nebo klíčových slov, volit efektivní postupy a klíčová slova pro vyhledávání. Studenti budou také seznámeni se strukturou odborného článku a s obsahem i jazykovými specifiky jednotlivých částí publikované výzkumné studie. Naučí se kriticky nahlížet na tvorbu a užívání původní i přeložené psychologické terminologie. Poznají principy formulace výpovědí a otázek v odborném kontextu. Seznámí se se strukturou a formálními i jazykovými aspekty závěrečných prací.
Výstupy z učení
Na konci předmětu budou studenti:
- znát základní typy odborných publikací v psychologii;
- umět rozlišovat mezi primární, sekundární a terciární informací, znát jejich funkce, umět s nimi pracovat a používat je ve vlastním textu;
- citovat dle citačních norem APA;
- umět pracovat na pokročilé úrovni s elektronickými databázemi, dohledávat zdroje na základě názvu nebo klíčových slov, a volit efektivní postupy a klíčová slova pro vyhledávání;
- znát podrobně strukturu odborného článku a obsahová i jazyková specifika jednotlivých částí publikované výzkumné studie;
- více kriticky nahlížet na tvorbu a užívání původní i přeložené psychologické terminologie;
- znát principy formulace výpovědí a otázek v odborném kontextu;
- důsledně znát strukturu a formální i jazykové aspekty závěrečných prací.
Osnova
 • 1. Heuristika psychologických termínů: výkladové slovníky, lexikony, názvoslovné normy, encyklopedie, termíny testových a přístrojových metod, vícejazyčné slovníky psychologických termínů. Přehled domácích a zahraničních nakladatelství, nejdůležitější domácí a zahraniční časopisy a jiná periodika. Copyright. Osnova časopiseckých článků.
 • 2. Základy psychologického pojmosloví. Pojmy, termíny, konstrukty.
 • 3. Proces vytváření výpovědi. Sémantika a pragmatika otázky. Typy otázek v psychologických projektech a dokumentech.
 • 4. Terminologie základních proměnných. Indikátory a kvantifikátory v psychologických textech.
 • 5. Kompozice prací k souborné zkoušce a diplomových prací. Zásady pro formulaci odkazů na literaturu a zpracování věcného rejstříku.
 • 6. Struktura počítačové databáze odborné literatury. Ukázka seznamu deskriptorů. Psychologické informace v Internetu. Exkurze do knihovny.
 • 7. Kritická analýza nových překladů
 • 8. Typy vědeckých publikací – primární, sekundární a terciární zdroje
 • 9. Typy informací – primární, sekundární a terciární informace
 • 10. Vyhledávání zdrojů, elektronické databáze
 • 11. Stavba, obsah a jazyk vědeckého článku
 • 12. Název, abstrakt, klíčová slova
 • 13. Tabulky a grafy v odborném textu
 • 14. Citace – které informace citovat
 • 15. Překlady – praktické aspekty
 • 16. Forma citací a seznamu literatury podle APA
Literatura
 • CORSINI, Raymond J. The dictionary of psychology. New York, N.Y.: Brunner/Routledge, 2002. xv, 1156. ISBN 1583913289. info
 • Encyclopedia of Psychology. Edited by Raymond J. Corsini. 2nd ed. New York, N.Y.: John Willey & Sons, 1994. 668 s. ISBN 0471558192. info
 • Lexikon der Psychologie. Edited by Wolf-Eckhard Gudemann - Werner Lord. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1995. 544 s. ISBN 3-577-10579-8. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vyd. 1., opr. dotisk. Praha: Portál, 2004. 774 s. ISBN 807178303X. info
 • Dictionnaire de Psychologie (Orig.) : Psychologický slovník [Sillamy, 2001]. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s. ISBN 808525574X. info
 • Český normalizační institut (Praha). Bibliografické citace : ČSN ISO 690 (01 0197). Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části : Bibliographic references. Pt. 2, Electronic documents or parts thereof (Souběž.) : Informace a dokumentace : bibliografické citace. Část 2, Elektronické dok. 1. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 159 s. ISBN 8071785660. info
 • Dreisprachiges Psychologisches Wörterbuch. Edited by Hubert C. J. Duijker - Maria J. van Rijswijk. Bern: Hans Huber, 1975. ISBN 3-456-30558-3. info
 • ŠVANCARA, Josef. Terminologie a dokumentace psychologických prací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 86 s. ISBN 80-210-2029-6. info
 • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení, analýza odborných psychologických textů.
Metody hodnocení
1-2 seminární práce během semestru založené na analýze odborných psychologických textů. Závěrečné kolokvium ve formě písemného testu.
Informace učitele
Literatura:
Akademický slovník cizích slov I-II. (1995). Praha: Academia. Slovník spisovné češtiny. (1994) Praha: Academia.
Arnold, W., Eysenck, H., Meili, R. (Hrsg.) (1972 a novější). Lexikon der Psychologie. Freiburg i. Br.: Herder.
Aukstakalnis, S., Blatner, D. (1994). Reálně o virtuální realitě. Brno: Jota.
Bahbouh, R. (1998). O definicích. Propsy, 5, 16.
Corsini, R. (2002) The Dictionary of Psychology. London: Brunner Routledge.
Černocký, K. (1939, 1947). Psychologický slovník. Hranice: J. Těšík.
Drever, J. (1952). A dictionary of psychology. Harmondsworth: Penguin Books.
Dorsch, F. (1988 a novější vydání). Psychologisches Wörterbuch. Hamburg. 13. vydání
Häcker, H., Stapf, K. (Hrsg.) (1998) Dorsch Psychologisches Wörterbuch. Bern: Huber
Doubravová, J. (2002). Sémiotika v teorii a praxi. Praha: Portál.
Duijker, H.C.J. (1978). Trilingual Psychological Dictionary 1-3. Bern: Huber.
Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Přel. I. Seidl. Olomouc: Votobia.
Encyclopedia of Psychology I-IV. (R. Corsini). V čítárně FF.
Enzyklopädie der Psychologie, dosud vydané díly. Göttingen: Hogrefe.
Hartl, P., Hartlová, H. (2003). Psychologický slovník. Praha: Portál.
Hoskovec, J., Štikar, J. (1976). Dokumentační informace v psychologii. Praha: KU.
Chlup, O., Kubálek, J. Uher, J. (red.) (1939). Pedagogická encyklopedie I-III. Praha: Novina.
Kinkade, R.G. (Edit.)(1974, příp. novější). Thesaurus of Psychological Index Terms. Washington,: APA.
Kabert, J., Kabert, J. (1988). Lexicon medicum. Praha: Avicenum.
Mandler, G., Kessen, V. (1964). The language of psychology. New York.
Masaryk, T.G. (1939). Jak pracovat? 6. vyd. Praha, Čin.
Piéron, H. (red.) (1968). Vocabulaire de la psychologie. 4. ed. Paris: PUF.
Städtler, T. (1998). Lexikon der Psychologie. Stuttgart: Kröner.
Šesták, Z. (2000). Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.
Švancara, J. (1999). Terminologie a dokumentace psychologických prací. Brno, MU.
Trimmel, M. (1994). Wissenschaftliches Arbeiten in der Psychologie. Wien: WUV.

Časopisy:
Čs. psychologie, Studia psychologica, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Propsy, Contemporary Psychology, Psychologische Rundschau, Journal of General Psychology, Psychological Abstracts, European Psychologist, Psychologie heute, Cognition and Emotion a další (v ukázkových číslech).
www stránky: články v elektronické podobě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBB001