PSMB017 Didaktika psychologie I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–8:50 C51
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSMB017/01: Út 9:00–9:50 C51, Z. Stránská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Didaktika psychologie: Předmět je určen studentům majícím zájem působit po ukončení studia psychologie jako učitelé psychologie na středních školách. Svým obsahem navazuje na teoretické poznatky získané v předmětu obecná didaktika s jejich možným praktickým užitím ve výchovně vzdělávací práci. Cílem je seznámit studenty s obsahem učiva na jednotlivých typech středních škol, osvojení si efektivních metod a forem výuky, které by rozvíjely samostatnost a tvořivost žáků. Program slouží k tomu, aby se student naučil z pedagogického hlediska proniknout do učební látky (provést didaktickou analýzu učiva).
Výstupy z učení
Na konci kurzu Didaktika psychologie I bude student schopen
- charakterizovat základní kategorie obecné didaktiky
- definovat předmět didaktiky psychologie a vysvětlit vztah mezi obecnou didaktikou a didaktikou psychologie
- charakterizovat základní organizační formy vyučování a zdůvodnit jejich využití při vyučování psychologie na střední škole
- navrhnout a zdůvodnit varianty výukových metod pro realizaci výukových cílů na zvoleném učivu z psychologie
- formulovat výukové cíle, aby byly funkční, a pracovat s výukovými cíli ve vyučovací hodině
- provést didaktickou analýzu učiva
Osnova
 • Didaktika psychologie I
 • Tematické okruhy:
 • 1. Předmět a základní kategorie obecné didaktiky. Vztah obecné didaktiky a oborových didaktik.
 • 2. Didaktika psychologie jako hraniční vědní disciplína (předpoklady pro její konstituování). Předmět didaktiky psychologie. Vztah obecné didaktiky a didaktiky psychologie. Všeobecné didaktické poznámky k vyučování psychologie.
 • 3. Vzdělávání učitelů psychologie (celoživotní vzdělávání). Profil absolventa učitelského studia psychologie. Charakteristika osobnosti učitele psychologie.
 • 4. Psychologické základy didaktických zásad (principů). Základní soustava didaktických principů.
 • 5. Vyučovací hodina psychologie a další organizační formy vyučování (semináře, exkurze, individuální práce s žáky).
 • 6. Práce žáků ve skupinách.
 • 7. Vyučovací metody a jejich uplatnění ve vyučování psychologii.
 • 8. Problémové vyučování a jeho využití při vyučování psychologie.
 • 9. Samostatná činnost žáka a její využití (práce s učebnicí, využití tisku, získávání psychologických informací, využití výsledků zájmové činnosti žáků, problémové situace).
 • 10. Cvičení v hodinách psychologie.
 • 11. Demonstrace jednoduchých psychologických pokusů.
 • 12. Psychologické hry a jejich využití.
 • 13. Situační metoda. Sociálně psychologický výcvik.
 • 14. Práce s literaturou ve výuce psychologie, využití ukázek z literárních děl.
 • 15. Materiální didaktické prostředky (učební pomůcky a didaktická technika) ve výuce psychologie; kabinet názorných pomůcek.
 • 16. Výchovně vzdělávací cíl (hierarchie výchovně vzdělávacích cílů, chyby při formulaci výchovně vzdělávacího cíle, požadavky na formulaci výchovně vzdělávacího cíle, cílová orientace v řídící činnosti učitele a v učebních činnostech žáků).
 • 17. Didaktická analýza učiva (učivo, analýza učiva a její druhy, didaktická analýza učiva – postup jejího provádění).
 • 18. Zkoušení, hodnocení a klasifikace výsledků učení žáků v psychologii (cíle zkoušení a hodnocení, druhy zkoušení, formy zkoušení, použití didaktických testů).
Literatura
  povinná literatura
 • VAŠUTOVÁ, Maria a Veronika JEŽKOVÁ. Didaktika psychologie : vybrané kapitoly. Vydání: první. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2015. 212 stran. ISBN 9788074646812. info
 • SOKOLOVÁ, Lenka. Didaktika psychológie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 161 s. ISBN 9788022328067. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
  doporučená literatura
 • Turek, I.: Didaktika. Bratislava, Iura Edition, spol. s~r. o. 2010.
 • Lemešová, M. a kol.: Psychológia zážitkom: Metodická príručka. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • Miškolciová, L.: Vybrané kapitoly z didaktiky psychológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003, 2016.
 • Lemešová, M.: Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Brno, Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků 1987.
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vydání šesté, rozšířené a přepracované. Praha: Portál, 2013. 568 s. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem, Metodické oddělení školské správy Severočeského KNV v~Ústí nad Labem 1968.
 • SOKOLOVÁ, Lenka. Metódy vyučovania psychológie a osobnostného a sociálného rozvoja. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • Šipoczová, A.: Psychológia na stredných školách: Študijný text na prípravu učiteľov psychológie na nové poňatie výchovy a vzdelávania, Bratislava: SPN, 1984.
 • Cyrusová, E. a kol.: Metodické pokyny pro výuku psychologie - cvičení. Praha, SZŠ 5. května 51, 1996.
 • Rozsypalová, M.: Ukázky z literárních děl k doplnění výuky psychologie na SZŠ. Praha: Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, 1979.
 • Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc, Rektorát UP v~Olomouci 1989.
 • KOSÍKOVÁ, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 265 s. ISBN 9788024724331. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
 • ŠIL, Přemysl a Jana KAROLOVÁ. Já člověk : alternativní výuka psychologie pro střední školy. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. 286 s. ISBN 8071821756. info
 • VÍZDAL, František. Didaktika psychologie. [Sv.] 1. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s. info
 • BLAŠKOVIČ, Oskár, Martin JURČO a Tomáš PARDEL. Psychologie v obrazech a příkladech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. info
Výukové metody
přednáška a seminář, skupinová práce, diskuse
Metody hodnocení
zápočet (písemný test - obvykle 10 otázek hodnocených 20 body, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 14 bodů - tj. 70 %)
předpoklad k zápočtu: aktivní účast na seminářích - min. 80 % (zapojení do skupinové práce, desetiminutové vystoupení na semináři - mikrovyučování - vysvětlení psychologického pojmu dle vlastní volby studenta)
Navazující předměty
Informace učitele
Pozn.: Další literatura (rozšiřující) bude doporučována na přednáškách a seminářích k jednotlivým tematickým okruhům a dílčím problémům.
Učebnice psychologie pro různé typy středních škol.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PSMB017