PV1A312 Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500)

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
! AR1A242 Latinské písmo II &&! PV1A242 Latinské písmo II && PV1A310 Lat.písmo v antice a ran.stř. && PV1A311 Latinské písmo a kniž. kult. I &&! NOWANY ( AR1A312 Latinské písmo a kniž. kult.II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cyklus přednášek a seminářů vychází z metod latinské paleografie, kodikologie a epigrafiky a směřuje k tomu, aby posluchači a posluchačky získali základní přehled o vývoji latinského písma v období od 13. do konce 15. století. V tomto rozsahu by si měli osvojit schopnost: a) typologie a datování latinských písem knižních, listinných i nápisových v období od nástupu gotizace do konce středověku, b) paleografické charakteristiky jednotlivých písmových druhů a typů této éry, c) paleografické analýzy a komparace, d) transkripce vrcholně a pozdně středověkých latinských textů, e) přehledu o základní literatuře a edicích včetně dějin bádání o latinskému písmu tohoto období, f) typologie latinských diplomatických a literárních textů spojených zejména s žánrovými inovacemi 14. století souvisejícími se vznikem pražské univerzity a ranou českou reformací.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- Aplikovat poznatky vývoje písma od 13. stol. do 15. stol. na konkrétních pramenech, a to zejména pro dataci nedatovaných textů a jejich případné provenienční určení;
- Přepisovat a připravovat pro kritickou edici vybrané latinské, středohornoněmecké a staročeské originální texty z období 1200–1500;
- Analyzovat a číst originální latinské, středohornoněmecké a staročeské texty (nápisové, knižní i listinné) z období 1200–1500.
Osnova
 • Gotická minuskula.
 • Gotická diplomatická minuskula.
 • Gotická diplomatická polokurzíva a kurzíva.
 • Gotická literární kurzíva.
 • Traktátová literatura na pražské univerzitě a její rukopisná tradice (užitkový rukopis).
 • Bastardní písma.
 • Humanistické písmo v českých zemích ve středověku (hybridní písma).
Literatura
 • HAVEL, Dalibor a Helena KRMÍČKOVÁ. Paleografická čítanka : literární texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 121 s. ISBN 978-80-210-7081-3. Digitální knihovna FF MU info
 • PÁTKOVÁ, Hana. Česká středověká paleografie. Vydání první. České Budějovice: Veduta, 2008, 278 stran. ISBN 9788086829388. info
 • PÁTKOVÁ, Hana. Cvičení z pozdně středověké paleografie. Vyd. 1. Dolní Břežany: Scriptorium, 2001, 30 s. ISBN 8086197190. info
 • PÁTKOVÁ, Hana: Album pozdně středověkého písma 1–14. Dolní Břežany 2002–2013.
 • PRAŽÁK, Jiří: Názvosloví knižních písem v českých zemích I. 11. – 13. století a II. 13. – 15. století, in: J. Pražák, Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií. Praha 2006, s. 119–134 a 135–152.
 • PRAŽÁK, Jiří: Latinské písmo v českých zemích od 11. do 16. století. Přílohy AČ 20, 1970 – AČ 27, 1977.
 • DRAGOUN, Michal. Středověké rukopisy v českých zemích : handbušek kodikologa. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2018, 189 stran. ISBN 9788088013754. info
 • HLAVÁČEK, Ivan. Úvod do latinské kodikologie. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1994, 96 s. ISBN 80-7066-883-0. info
 • HLAVÁČEK, Ivan. Knihy a knihovny v českém středověku : (studie k jejich dějinám do husitství). I. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005, 395 stran. ISBN 8024609177. info
 • KLUGE, Mathias Franc: Handschriftern des Mittelalters. Grundwissen Kodikologie und Paläographie. Ostfildern 2015.
 • ROHÁČEK, Jiří. Epigrafika v památkové péči. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007, 102 s. ISBN 9788087104118. info
Výukové metody
Přednášky a semináře s aktivním zapojením studentů do výuky.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023.