PV1B118 Novověké prameny a metody výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Dlesková (přednášející)
Mgr. Kateřina Kovárová (přednášející)
Mgr. Zdeněk Vostrý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 B2.11
Předpoklady
Předmět je vhodný pro studenty, kteří úspěšně absolvovali kurz PV1B02 Městské knihy ve středověku a raném novověku. Doporučená účast.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: Doporučená účast.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou studia pramenů v českých zemích od raného novověku do první poloviny 19. století a jejich edičního zpřístupňování. Seznamuje tak studenty s fungováním vrchnostenské kanceláře, základy katalogizace sfragistického materiálu, berním systémem a fungováním horenského práva. Výklad je zaměřen na poskytnutí vyváženého obrazu zkoumání podstatných aspektů dějin novověku.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět vybraným hlediskům studia novověkých pramenů. Pozornost bude věnována také nácviku čtení textů a jejich transkripci.
Osnova
 • Úvod do problematiky studia.
 • Základní poznatky k dané problematice z pohledů diplomatického, správního a právního; transkripce a interpretace konkrétních zápisů.
 • Základy katalogizace sfragistického materiálu.
 • Úvod do problematiky berního systému.
 • Úvod do problematiky fungování vrchnostenské kanceláře.
 • Písemnosti v raném novověku, dělení a typologie úředních knih.
 • Úvod do problematiky fungování horenského práva.
 • Závěrečná rekapitulace (shrnutí teorie, hodina věnovaná ukázkám, čtení a procvičování transkripce).
Literatura
  povinná literatura
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 568 s. ISBN 8071067091. info
 • SVITÁK, Zbyněk. Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011. 587 s. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21. ISBN 978-80-86488-91-2. info
 • Česká diplomatika do r. 1848. Edited by Jindřich Šebánek - Zdeněk Fiala - Zdeňka Hledíková. 2. nezm. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1984. 376 s. info
  doporučená literatura
 • KREJČÍKOVÁ, Jarmila a Tomáš KREJČÍK. Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 352 s. URL info
 • KRAFL, Pavel, Jana ZACHOVÁ, Richard PSÍK, Petr ELBEL, Stanislav BÁRTA, Anders Leegaard KNUDSEN, Thomas HANSEN, Thomas BRUGGMANN, Dalibor HAVEL, Lukáš FÜHRER, Myron KAPRAL, Pavel HRUBOŇ, Jan HANOUSEK, Tomáš ČERNUŠÁK, Karel MARÁZ, Tomáš STERNECK a Jana VOJTÍŠKOVÁ. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry; tendence; proměny. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 240 s. Práce Historického ústavu AV ČR, řada C – Miscellanea, sv. 24. ISBN 978-80-7286-249-8. info
 • KOLDINSKÁ, Marie a Ivo CERMAN. Základní problémy studia raného novověku. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství lidové noviny, 2013. 801 stran. ISBN 9788073084851. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zápočet (seminární práce)
Informace učitele
Jiří Libor BÍLÝ, Ius montium: právo moravských vinohradních hor I–III, Olomouc 2003; Václav ČERNÝ, Hospodářské instrukce: přehled zemědělských dějin v době patrimenijního velkostatku v 15.–19. století, Praha 1930; Miroslav FLODR, Filigranologie: Úvod do studia filigránů, Brno 1974; Heinrich von KADICH – Konrad BLAŽEK, Der mährische Adel, Nürnberg 1899; Jaroslav KAŠPAR, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 3. vyd., Brno 1987; Josef KAZIMOUR, K dějinám dělení velkostatků v 18. století, Praha 1921; Josef PEKAŘ, Kniha o Kosti: kus české historie, Praha 1970; Josef PILNÁČEK, Staromoravští rodové, 5. vyd., (4 úplné), Brno 2011; Jaroslav POŠVÁŘ, Moravské právo hor viničních, Časopis Matice moravské 70, 1951, s. 120–165; Jiří RADIMSKÝ, Přiznávací berní listy 1528–1623, katalog, Brno 1961; August SEDLÁČEK, Českomoravská heraldika, 2. část zvláštní, Praha 1925; Marie ZAORALOVÁ, Vývoj správy brtnického velkostatku a její písemnosti, in: Sborník archivních prací, roč. 19, č. 1, Praha 1969, s. 258–301.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PV1B118