PV1B122 Císařská diplomatika

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 B2.32
Předpoklady
! PV1A117 Císařská diplomatika &&! NOW ( PV1A117 Císařská diplomatika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět s tímto kódem zapisují imatrikulace 2019 a následující.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přiblížit posluchačům vývoj úředních písemností středověkých římských resp. římsko-německých císařů a králů s přihlédnutím ke kořenům středověké císařské diplomatiky – k diplomatice pozdně antických západořímských císařů a franských králů v době před obnovením západního císařství. Struktura kurzu vychází z chronologického vývoje středověké Římskoněmecké říše. V jednotlivých obdobích je vždy sledována typologie expedovaných i vnitřních písemností (diplomatika systematická), analýza vnějších a vnitřních znaků (diplomatika analytická) i proces vzniku listin a dalších písemností v kanceláři v širším kontextu dějin správy, středověké společnosti a kultury (diplomatika genetická). Zvláštní pozornost je věnována dějinám edičního zpřístupnění středověkých císařských listin a praktické práci s dostupnými edicemi a online zdroji.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu bude schopen:
- vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy císařských listin a dalších expedovaných písemností a popsat jejich vnější a vnitřní znaky,
- typologicky zařadit a popsat nejvýznamnější příklady vnitřních písemností včetně úředních knih (koncepty, říšská registra, formulářové sbírky),
- porozumět hlavním etapám vývoje říšské kanceláře v kontextu dějin středověké říše, pochopit její fungování a proces vzniku písemností
- a bude se orientovat v dějinách edičního zpřístupnění císařských listin a dalších písemností a v dostupných edicích, regestářích a online zdrojích.
Osnova
 • 1) Diplomatika antických římských císařů (přednáška a seminář)
 • 2) Edice středověkých císařských listin (přednáška + domácí úkol na příště)
 • 3) Edice středověkých císařských listin (seminář)
 • 4) Středověké císařství jako univerzalistická mocnost (přednáška) Diplomatika franských Merovejců (přednáška + domácí úkol na příště)
 • 5) Diplomatika od Karlovců po Lothara III. (přednáška)
 • 6) Diplomatika od Karlovců po Lothara III. (seminář)
 • 7) Diplomatika od Štaufů po interregnum (přednáška)
 • 8) Diplomatika od Štaufů po interregnum (seminář)
 • 9) Diplomatika od Rudolfa I. po Ludvíka Bavora (přednáška a seminář)
 • 10) Diplomatika od Karla IV. po Friedricha III. – kancelář a vnitřní písemnosti (přednáška)
 • 11) Diplomatika od Karla IV. po Friedricha III. – expedované písemnosti (přednáška)
 • 12) Diplomatika od Karla IV. po Friedricha III. (seminář)
Literatura
 • VOGTHERR, Thomas: Urkundenlehre. Basiswissen. Hannover 2008
 • BRESSLAU, Harry. Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. Bd. 1. 2. Aufl. Leipzig: Veit & Comp., 1912. 746 s. info
 • BRESSLAU, Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. 1–2. Reprint 2. vydání. Berlin 1969.
 • ERBEN, Wilhelm, Ludwig SCHMITZ-KALLENBERG a Oswald REDLICH. Urkundenlehre. T. 1. München: R. Oldenbourg Verlag, 1907. x, 369 s. info
 • Kaiserurkunden in Abbildungen : Text. Edited by H. von Sybel - Theodor Sickel. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1891. 546 s. info
 • SYBEL, Heinrich von – SICKEL, Theodor (ed.): Kaiserurkunden in Abbildungen. Text- u. Tafelband. Berlin 1880–1891.
 • LINDER, Theodor. Das Urkundenwesen Karls IV. und seiner Nachfolger : (1346-1437). Stuttgart: J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1882. 222 s. info
 • HLAVÁČEK, Ivan. Das Urkunden- und Kanzleiwesen des bömischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 1376-1419 :ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Diplomatik. Stuttgart: Anton Hiersemann, 1970. 507 s., 37. ISBN 3-7772-7003-2. info
 • ERKENS, Franz–Rainer: Über Kanzlei und Kanzler König Sigismunds. Zum Kontinuitätsproblem in der deutschen Königskanzlei unter dem letzten Luxemburger. Archiv für Diplomatik 33, 1987, s. 429-458.
 • HEINIG, Paul-Joachim: Zur Kanzleipraxis unter Kaiser Friedrichs III. Archiv für Diplomatik 31, 1985, s. 383–442.
Výukové metody
Výuka se člení na přednášky a seminární hodiny. V seminářích, na které se studenti částečně musí připravovat doma, budou prezentovány a diskutovány ukázky písemností v autentické podobě a také dostupné edice a online zdroje.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je průběžné plnění domácích úkolů a aktivní účast na výuce. Předmět je zakončen ústní zkouškou, jejíž součástí je analýza jedné písemnosti, teoretická otázka z vývoje císařské diplomatiky a praktická otázka k edičnímu zpřístupnění císařských listin a online zdrojů. Pro nové studijní programy PVH (Bc i NMgr) completus a maior (akreditace 2019 a dále) je předmět povinně volitelný a je ukončen kolokviem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět bude od r. 2019 vypisován každé 2 roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PV1B122