PV1B129 Česká středověká diplomatika

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.51, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Předpoklady
! PV1A222 Česká středověká diplomatika
Schopnost práce s latinským textem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvent předmětu se seznámí s diplomatickými prameny českého středověku, seznámí se s evropským kontextem jejich vzniku a vývoje a také s možnostmi jejich analýzy.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu je schopen:
- rozeznat, popsat, analyzovat a kontextualizovat základní kategorie pramenů diplomatické povahy, vzniklé v českých zemích v období středověku.
- dále se prohloubí jeho znalosti a schopnosti práce s odbornou literaturou, a zejména pak schopnost psaní odborných textů (anotace; recenze).
Osnova
 • 1) Prameny soukromé diplomatiky v Evropě staršího středověku
 • 2) Počátky listiny v českých zemích v středoevropském kontextu (tradiční knihy a záznamy, „Siegelurkunden“) a otázka jejich dochování
 • 3) Rozvoj listiny mezi l. 1140-1310 I (Stabilizace panovnické kanceláře; biskupská listina a otázka počátků písemnictví u nás)
 • 4) Rozvoj listiny mezi l. 1140-1310 II (Falza, kopiáře a registra, jejich vznik a funkce v českém prostředí v evropském kontextu a možnosti jejich analýzy; kláštery – elity – listiny a otázka dochování)
 • 5) Otázka formulářových sbírek (Role latinské medievistiky; formuláře jako pramen)
 • 6) Soukromé listiny a jejich rozvoj (šlechta – nižší církevní hodnostáři – měšťané; otázka vernakularizace)
 • 7) Kancelář Jana Lucemburského
 • 8) Počátky úředních knih I (urbáře, jejich vznik a funkce v českém prostředí v evropském kontextu a možnosti jejich analýzy (jazyk; formulář; obsah): strahovský urbář)
 • 9) Počátky úředních knih II (účty a inventáře, jejich vznik a funkce v českém prostředí v evropském kontextu a možnosti jejich analýzy: karlštejnské účty)
 • 10) Počátky úředních knih III (Zemské desky, dvorské desky, lenní knihy)
 • 11) Počátky úředních knih IV (Knihy konfirmační a erekční; soudní akta generálních vikářů; vizitační protokoly – jazyk, typy dokumentů, vztah k církevní správě)
 • 12) Počátky úředních knih V (Městské knihy, jejich vznik a diferenciace v českém prostředí)
Literatura
  povinná literatura
 • PRAŽÁK, Jiří. Nejstarší listina pražského kostela. Sborník archivních prací 10, 1960, s. 215-229.
 • BISTŘICKÝ, Jan. Zdíkovy listiny. Český časopis historický 96, 1998, s. 292-306.
 • PRAŽÁK, Jiří. Ke kritice českých aktů XII. století. Sborník archivních prací 8, 1958, s. 130-153.
 • PRAŽÁK, Jiří. Privilegium pervetustum Boleslai. In: Milénium Břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách. Praha 1993, s. 13-24.
 • BISTŘICKÝ, Jan. Zakládací listiny kláštera Hradiska u Olomouce a počátky české panovnické listiny. Vlastivědný věstník moravský 45, 1993, s. 131-136.
 • NOVÝ, Rostislav. Nejstarší český urbář z let 1283-84. Československý časopis historický 8, 1960, 210-227.
 • KRMÍČKOVÁ, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 98 s. ISBN 978-80-210-6999-2. Čítárna Munispace Digitální knihovna FF MU info
 • Česká diplomatika do r. 1848. Edited by Jindřich Šebánek - Zdeněk Fiala - Zdeňka Hledíková. 2. nezm. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1984, 376 s. info
 • VAŠKŮ, Vladimír. K otázce individuálního stylu v listinách Václava II. a Václava III. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: FF MU, 1960, s. 75-84. C 7. info
 • HRUBÝ, Václav. Tři studie k české diplomatice. Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1936, xxi, 185. URL info
  doporučená literatura
 • HLAVÁČEK, Ivan. Kopiáře v Čechách v době předhusitské. In: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. Red. P. Sommer, M. Nodl. Praha 2004, s. 231-249.
 • Codex Falkensteinensis. Die Rechtsaufzeichnungen der Grafen von Falkenstein. Ed. E. Noichl. München 1978
 • ŠIMŮNEK, Robert. Zlomky neznámé knihy register centrální rožmberské správy (ca. 1450-1465). Táborský archiv 11, 2002, s. 67-108.
 • REDLICH, Oswald. Über baierische Traditionsbücher und Traditionen. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 5, 1884, s. 1–82.
 • HAVEL, Dalibor. K počátkům písemné kultury rajhradského kláštera. In: Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno 2014 s. 30-59.
 • MOLITOR, Stephan. Das Traditionsbuch. Zur Forschungsgeschichte einer Quellengattung und zu einem Beispiel aus Südwestdeutschland. Archiv für Diplomatik 36, 1990, s. 61–92
 • SAUER, Christine. Fundatio und Memoria. Stifter und Klostergründer im Bild. 1100 bis 1350. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1993.
 • ZEHETMAYER, Roman. Zu den Anfängen des Urkundenwesens der Herzöge von Bayern und Kärnten und der Markgrafen von Österreich und Steier. Archiv für Diplomatik 57, 2011, 123-146.
 • FIALA, Zdeněk. K počátkům listin a panovnické kanceláře v Čechách, Sborník historický I, 1953, s. 27-45.
 • Diplomata Hungariae antiquissima. Accedunt epistolae et acta ad historiam Hungariae pertinentia. Bd. 1: Ab anno 1000 usque ad annum 1131. Ed. G. Györffy. Budapest 1992.
 • Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, I-VI. 1. Ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek, S. Dušková, J. Bistřický, J. Krejčíková, H. Krmíčková a Z. Sviták.. Pragae 1904-
 • PSÍK, Richard. Formulářové sbírky a jejich zpřístupnění. Stav a perspektivy. In: Almanach medievisty-editora,. Praha 2011, s. 81-88.
 • ELBEL, Petr.Zlomek olomoucké konfirmační knihy z let 1452-1455. Předběžné výsledky... In: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. Praha 2007, s. 91-137.
 • HÄRTEL, Reinhard. Notarielle und kirchliche Urkunden im frühen und hohen Mittelalter. Wien 2011.
 • Księga Henrykowska. Ed. R. Grodecki. Poznań 1949.
 • PRAŽÁK, Jiří. Privilegium Přemysla I. pro Doksany a jeho konfirmace z r. 1276. Sborník archivních prací 5, 1955, s. 159-203.
 • ŠEBÁNEK, Jindřich – DUŠKOVÁ, Sáša: Česká listina doby přemyslovské. SAP 6/1, 1956, 136-209, SAP 6/2, 1956, s. 99-158
 • KRISTEN, Zdeněk. Pamětní záznamy kostela olomouckého a kláštera louckého. (Příspěvek k diplomatice česko-moravských aktů). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Historica 3, 1962, s. 183-195.
 • BISTŘICKÝ, Jan. Übersicht über das kanzlei- und Urkundenwesen der Olmützer Bischöfe in den Jahren 1303-1364. Mediaevalia Bohemica I, 1969, s. 30-50.
 • PRAŽÁK, Jiří. Diplomatické poznámky k litomyšlské listině krále Vladislava I. In: Sborník příspěvků k dějinám Litomyšle a okolí. Red. J. Růžička. Pardubice 1959, s. 9-32
 • HAVEL, Dalibor. Listinné písmo v českých zemích na přelomu 13. a 14. století. Brno 2008.
 • Liber vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis 1310-1518: edice. Ed. H. Pátková - V. Smolová - A. Pořízka. Dolní Břežany 2011.
 • McKITTERICK, Rosamund. The Carolingians and the Written Word. Cambridge 1989.
 • ŠEBÁNEK, Jindřich. Das Verhältnis zur Urkunde als methodischer Faktor der diplomatischen Arbeit. SPFFBU C 6, 1959, s. 5–19.
 • JANOUŠEK, Bohumír. Předhusitský urbář vsí Ortvinovice a Vztuhy, Táborský archiv. Sborník Okresního archivu v Táboře 6, 1994, s. 25-46.
 • FICHTENAU, Heinrich. Forschungen über Urkundenformeln. MIÖG 94, 1986, s. 285-339.
 • POJSL, Miloslav - ŘEHOLKA, Ivan - SULITKOVÁ, Ludmila. Panovnická kancelář posledních Přemyslovců Václava II. a Václava III. Sborník archivních prací 24, 1974, s. 261-365.
 • Die Traditionen des Hochstifts Freising, 1-2. Ed. T. Bitterauf. München 1905–1908 (Quellen und Erörterungen zur Bayerischen Geschichte NF 4 u. 5).
 • NOVÝ, Rostislav. Doplňky k "Účtům hradu Karlštejna z let 1423-1434". Folia Historica Bohemica 10, 1986, s. 193-203.
 • RIO, Alice. Legal practice and the written word in the early Middle Ages: Frankish formulae, c. 500-1000. Cambridge 2009.
 • JOHANEK, Peter. Zur rechtlichen Funktion von Traditionsnotiz, Traditionsbuch und früher Siegelurkunde. In: Recht und Schrift im Mittelalter. Red. P. Claasen. Sigmaringen 1977 (= Vorträge und Forschungen 23), s. 131–162.
 • NOVOTNÝ, Václav. Počátky kláštera kladrubského. Praha 1928
 • ZEHETMAYER, Roman. Funktion und Rechtskraft der besiegelten Privaturkunde im Reich bis zur Jahrtausendwende. DA 69, 2013, s. 503-530
 • ČECHURA, Jaroslav. Nejstarší český urbář: urbář kláštera ve Vyšším Brodě z konce sedmdesátých let 13. století. Právněhistorické studie 27, 1986, 5-26.
 • Traditiones Wizenburgenses. Die Urkunden des Klosters Weissenburg 661–864. Eingeleitet und aus dem Nachlass von Karl Glöckner hrsg. von Anton Doll. Hessische Historische Kommission. Darmstadt 1979.
 • STIELDORF, Andrea. Die Magie der Urkunden. Archiv für Diplomatik 55, 2009, s. 1-32.
 • NOVÝ, Rostislav. Studie o předhusitských urbářích. Sborník historický 13, 1965, 5-64.
 • ŠEBÁNEK, Jindřich – DUŠKOVÁ, Sáša. Das Urkundenwesen König Ottokars II. von Böhmen. Archiv für Diplomatik 14, 1968, s. 302-422; 15, 1969, s. 251-427.
 • KEJŘ, Jiří. K privilegiu knížete Soběslava II. pro pražské Němce. Právněhistorické studie 14, 1969, s. 241-258.
 • FIALA, Zdeněk. K otázce funkce našich listin do konce 12. století. SPFFBU C 7, 1960, s. 5–34.
 • KRISTEN, Zdeněk. Pamětní záznam o založení a obvěnění kapituly litoměřické. (Příspěvek k diplomatickému rozboru českomoravských aktů). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Historica 2, 1961, s. 69-97.
 • NOVÝ, Rostislav. Diplomatické poznámky k donačním listinám českých klášterů a kapitul do konce 12. století. Studia mediaevalia Pragensia 2, 1991, s. 125-146.
 • Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages. Red. W. Brown, M. Costambeys, M. Innes and A. Kosto.Cambridge 2013.
 • Dyplomatyka staropolska. Red. T. Jurek. Warszawa 2015.
 • ČECHURA, Jaroslav - RYANTOVÁ, Marie. Urbář kláštera Břevnov z roku 1406. Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická 161, 1992 (vydáno 1993), č. 3-4, s. 79-107
 • PSÍK, Richard. Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum: součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie. Ostrava 2008.
 • ČECHURA, Jaroslav. Urbář kláštera Strahov z roku 1410. Bibliotheca Strahoviensis 1995, č. 1, s. 25-44
 • Účty hradu Karlštejna z let 1423-1434. Ed. J. Pelikán. Praha 1948.
 • ZEHETMAYER, Roman. Urkunde und Adel : ein Beitrag zur Geschichte der Schriftlichkeit im Südosten des Reichs vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert. Wien: Böhlau, 2010, 388 s. ISBN 9783486591231. info
 • BROMOVÁ, Veronika. Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 385 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, č. 380. ISBN 978-80-210-5005-1. info
 • Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow, czyli, Księga henrykowska. Translated by Roman Grodecki. Wyd. 2., popr., uzup. Wrocław: Muzeum Archidiecezjalne, 1991, xlvi, 221. ISBN 8390001810. info
 • FICHTENAU, Heinrich. Beiträge zur Mediävistik : ausgewählte Aufsätze. Stuttgart: Anton Hiersemann, 1975, 284 s. ISBN 3777277010. info
 • Intitulatio. Edited by Herwig Wolfram. Wien: Herman Böhlau, 1973, 556 s. ISBN 320508411X. info
 • Intitulatio. [T.] 2, Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im neunten und zehnten Jahrhundert. Edited by Herwig Wolfram. Wien: Herman Böhlau, 1973, 556 s. ISBN 3-205-08411-X. info
 • FICHTENAU, Heinrich. Das Urkundenwesen in Österreich : vom 8. bis zum frühen 13. Jahrhundert. Wien: Herman Böhlau, 1971, 280 s. ISBN 3205084101. info
 • NOVÝ, Rostislav. Listiny pražských biskupů XI. - XIV. století : (diplomaticko - správní rozbor). 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1961, 165 s. info
 • FICHTENAU, Heinrich. Arenga : Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln. Graz: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1957, 244 s. info
 • GRAUS, František. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, 632 s. info
 • Decem registra censuum Bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente = Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými. Edited by Josef Emler. V Praze: Nákladem Král. české společnosti nauk, 1881, xii, 435. info
  neurčeno
 • Brněnské berní rejstříky z přelomu 14. a 15. století. Ed. K. Urbánková - V. Wihodová. Brno 2008.
 • Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. I. Úvod a edice. II. Komentář. III. Rejstříky a přehledy. Ed. M. Flodr. Brno 1990, 1992, 1993.
 • VOJTÍŠEK, Václav. Výbor rozprav a studií Václava Vojtíška. Red. Z. Fiala. Praha 1953.
 • FLODR, Miroslav. Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. Brno: Archiv města Brna, 1993, 270 s. ISBN 8085048477. info
 • FLODR, Miroslav. Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. Brno: Archiv města Brna, 1992, 231 s. ISBN 8085048426. info
 • FLODR, Miroslav. Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. Vyd. 1. Brno: Blok, 1990, 512 s., ob. ISBN 80-7029-041-2. info
Výukové metody
Přednáška doprovázená seminářovými cvičeními (důraz na aktivní spoluúčast studentů)
Metody hodnocení
Ústní zkouška; aktivní účast na výuce (75 %) a domácí příprava; Termín odevzdání první verze anotace i recenze: konec listopadu Recenze: jazyk recenze čeština/slovenština, jazyk knihy: česky (ale klidně i v cizím jazyce), rozsah ca. 4-5 wordostran Anotace: jazyk recenze čeština/slovenština, jazyk studie: světový (AJ, NJ, FJ... - výjimky možné, ale nikoli např. slovenština), rozsah ca. 1 wordostrana. Wordostrana: velikost písma 12, Times New Roman, řádkování 1,5 Oba texty, které budete anotovat či recenzovat, by se měly primárně týkat středověké diplomatiky!
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/PV1B129