PV1B130 Sfragisticko-heraldický seminář

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 B2.11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/14, pouze zareg.: 0/14, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/14
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška podává výklad o historickém vývoji pečetí a erbů, o jejich klasifikaci a typologii. Seznamuje se základními rysy pečetí a erbů panovnických, šlechtických, církevních, městských; osvětluje základní pojmy rodopisného bádání. Přibližuje nejvýraznější badatelské osobnosti těchto disciplín. Seminář je zaměřen na praktické zvládnutí přesného popisu pečetí, na bezpečné zvládnutí zásad blasonování erbů při použití odpovídající heraldické terminologie i na určování neznámých erbů a na vlastní práci s prameny genealogického charakteru, zejména s jednotlivými druhy matrik.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen používat informace o falzátorství pečetí ve středověku, vývoji křesťanských a židovských matrik - vytvořit otisk pečetidla - porozumět a vysvětlit vývoj české panovnické přemyslovské sfragistiky - použít informace k současné komunální, krajské a občanské heraldice v praktickém stránce věci.
Osnova
 • Historický vývoj pečetí a erbů
 • Klasifikace a typologie
 • Seznámení se se základními rysy pečetí a erbů
 • Osvětlení základních pojmů rodopisného bádání.
 • Nejvýraznější badatelské osobnosti těchto disciplín.
 • Seminář je zaměřen na praktické zvládnutí přesného popisu pečetí
Literatura
  povinná literatura
 • MARÁZ, Karel. Sfragistika : Studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 268 s. ISBN 978-80-210-7143-8. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČÍKOVÁ, Jarmila a Tomáš KREJČÍK. Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 352 s. URL info
  doporučená literatura
 • Maráz, K.: K problematice padělání pečetí na konci středověku a počátku novověku. Sfragistický příspěvek k falzům Oldřicha II. z Rožmberka. Sborník archivních prací 48, 1998, s. 49-103.
 • KREJČÍK, Tomáš. Pečeť v kultuře středověku. Vyd. 1. Ostrava: Tilia, 1998. 365 s. ISBN 8070424990. info
 • KREJČÍKOVÁ, Jarmila a Tomáš KREJČÍK. Úvod do české sfragistiky. Ostrava: Klub genealogů a heraldiků Ostrava při DK ROH Vítkovice, 1989. 86 s. info
Výukové metody
Seminář založený na aktivní účasti studentů.
Metody hodnocení
Hodnocení bude založeno na krátké písemné práci, zaměřenou na dílčí otázky sfragistiky, heraldiky a genealogie. Posuzování formou kolokvia, jehož obsahem bude rozbor práce a doplňující otázky k tématu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/PV1B130