PV2A301 Edice středověkého diplomatického materiálu II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Führer, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
! PV2A202 Edice stř. dipl. materiálu II
Absolvování kurzu Edice diplomatického materiálu I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus seminářů navazuje na kurz Edice diplomatického materiálu I a je zaměřen na prohloubení praktické ediční praxe při vydávání bohemikálního diplomatického materiálu z přelomu 13./14. století v rámci kritické edice Český diplomatář. Hlavní pozornost bude věnována analýze jednotlivých typů dochovaných písemností (tj. typologii listin nejen z hlediska diplomatických okruhů, ale i z hlediska jejich obsahově právní podstaty) a praktické aplikaci ediční techniky adekvátní vydávanému materiálu. Prostor bude věnován rovněž nácviku využívání moderních technologií (on-line zdroje, databáze, digitalizované dokumenty) při vydávání středověkých pramenů.
Výstupy z učení
1. Posluchač si prohloubí své znalosti o edicích českého diplomatického materiálu nabyté během Bc. cyklu;
2. Seznámí se na konkrétních příkladech s ediční technikou Českého diplomatáře, tedy edice s maximální možnou akríbií;
3. Naučí se využívat získané ediční schopnosti při své další práci v příbuzných oborech (identifikace pramenných lokalit, identifikace osob zmiňovaných v pramenech, překládání textů historických pramenů do češtiny apod.);
4. Vyzkouší si v praxi teoretické postuláty kritického vydávání pramenů na konkrétním okruhu úředních písemností z pozdně Přemyslovského období.
Osnova
  • 1. Typologie úředních písemností do počátku 14. stol.;
  • 2. Vývoj diplomatické kritiky přemyslovských úředních písemností;
  • 3. Typologie edičního zpřístupňování bohemikálního úředního materiálu (regestáře x diplomatáře);
  • 4. Práce s kritickými edicemi diplomatického materiálu.
Literatura
  • Šebánek, Jindřich: Zásady vydání českého diplomatáře, SPFFBU C 4, 1957, s. 5-28.
  • Šebánek, Jindřich: Český diplomatář, SPFFBU C 2, 1995, s. 43-53.
Výukové metody
1 hodina přednášky + 1 hodina semináře
Metody hodnocení
2 testy - zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět bude vypsán na jaře 2024.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.