PV2A304 Seminář ze středověké diplomatiky a sfragistiky

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lukáš Führer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s metodami analýzy diplomatických pramenů přemyslovského období; pozornost bude věnována tradičním i moderním metodickým přístupům k analýze písemností přemyslovské éry, diskuzi o uplatnění i limitech těchto přístupů, a v neposlední řadě praktické aplikaci těchto diplomatických a sfragistických metod na konkrétních vhodně zvolených příkladech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat středověký diplomatický a sfragistický materiál;
- orientovat se v základních technikách a pracovních postupech;
- interpretovat formální i obsahovou stránku jednotlivých diplomatických i sfragistických pramenů;
- získávat z těchto pramenů relevantní informace pro historický výzkum.
Osnova
 • Na několika zvolených příkladech budou diskutovány a prakticky aplikovány metody a postupy spojené s:
 • - diplomatickými a sfragistickými přístupy k úřednímu materiálu (Sickelova metoda, resp. grafický a stylistický rozbor listin, vztah k listině, okolnosti a způsob vzniku listiny v konkrétním diplomatickém okruhu, formální analýza pečetí atd.), s důvody, způsoby i limity jejich využití;
 • - diplomatickou kritikou písemností úřední provenience;
 • - textovou tradicí písemností (význam mladších novověkých i novodobých opisů pro diplomatiku i sfragistiku středověku atd.);
 • - využitím sfragistiky v diplomatice a diplomatky ve sfragistice;
 • - popisem pečetí a jejich ikonografickou analýzou (ve vztahu k majiteli pečeti, využití prosopografie atd.);
 • - využitím dalších (nejen) pomocněvědných disciplín pro pochopení a interpretaci formy i obsahu dokumentů (chronologie, heraldika, metrologie, paleografie, státní i církevní správa, historické metody atd.).
Literatura
 • KRMÍČKOVÁ, Helena, Zbyněk SVITÁK, Jana NECHUTOVÁ a Jarmila KREJČÍKOVÁ. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae VI. 1 (1278-1283). Praha: Academia, 2006. 327 s. VI.1. ISBN 80-200-1522-1. info
 • BRESSLAU, Harry. Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. Bd. 1. 2. Aufl. Leipzig: Veit & Comp., 1912. 746 s. info
 • SVITÁK, Zbyněk. Lze vznik listin ve 13.století omezit jen na vydavatelské a příjemecké prostředí? Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1998, roč. 117, č. 2, s. 311-322. ISSN 0323-052X. info
 • FÜHRER, Lukáš a Dalibor HAVEL. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Reflections on the Methods of Processing Part VII of the CDB in the Digital Age. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 62, č. 2, s. 7-17. ISSN 1803-7429. Digitální knihovna FF MU info
 • • SVITÁK, Zbyněk. Kdo byl písař V II 4? Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Řada C-historická 46, 1997 [vyd. 1998], č. 44, s. 37-57.
 • Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Edited by Gustav Friedrich - Jindřich Šebánek - Sáša Dušková. 1. vyd. Pragae: Sumptibus Academiae scientiarum Bohemoslovacae, 1981. 621 s. URL info
 • • ŠEBÁNEK, Jindřich: Zásady vydání českého diplomatáře, SPFFBU C 4, 1957, s. 5-28.
 • • ŠEBÁNEK, Jindřich: Český diplomatář, SPFFBU C 2, 1995, s. 43-53.
 • KREJČÍKOVÁ, Jarmila a Tomáš KREJČÍK. Úvod do české sfragistiky. Ostrava: Klub genealogů a heraldiků, 1989. 86 s. info
 • KREJČÍK, Tomáš. Pečeť v kultuře středověku. Vyd. 1. Ostrava: Tilia, 1998. 365 s. ISBN 8070424990. info
 • MARÁZ, Karel, Dalibor HAVEL, Lukáš FÜHRER, Martina SMOLOVÁ, Jana NECHUTOVÁ a Jan KALIVODA. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi VII fasciculus sextus inde ab a. MCCLXXXIII usque ad a. MCCCVI sigilla continens. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země. kultura, 2013. 92 s. CDB VII/6. ISBN 978-80-86488-86-8. info
Výukové metody
Studenti budou na semináři diskutovat o diplomatických a sfragistických metodách, možnostech jejich uplatnění i limitech, se kterými jsou tyto postupy svázány; na konkrétních příkladech si pod vedením vyučujícího osvojí základní postupy interpretace přemyslovského diplomatického a sfragistického materiálu.
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na semináři, plnění zadaných úkolů a odevzdání seminární práce na předem dohodnuté téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.