PV2A308 Regestová ediční technika

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 B2.11
Předpoklady
! PV2A200 Regestová ediční technika
Znalost němčiny a latiny nutná!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní předmětu je seznámení posluchačů s historickým vývojem a dnešními formami regestové ediční techniky včetně osvojení si praktické dovednosti tvorby náhradních regestů. V prvních dvou hodinách jsou posluchači seznámeni s nejvýznamnějšími regestovými edicemi k českým a středoevropským dějinám a jejich proměnami v čase (zejména Regesta Imperii, Regesta Pontificum Romanorum, Repertorium Germanicum, Repertorium Poenitentiariae Germanicum, Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, Archiv Koruny české: Katalog listin, Regesten zur Schlesischen Geschichte resp. Regesty Śląskie, Regesta Habsburgica, Regesten zur Geschichte der Stadt Wien, Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae, Anjoukori oklevéltár, Zsigmondkori oklevéltár). V následujícím druhém a třetím bloku seminářů jsou podrobně představeny současné ediční zásady edičních podniků Regesta Imperii resp. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, které jsou aplikovány na několika názorných příkladech – německých a latinských regestech kratších listin a listů, které přímo před posluchači vytvoří vyučující. V posledním bloku pak posluchači sami vytvářejí české náhradní regesty kratších listin, a to vždy jednotlivě, před vyučujícím a ostatními kolegy. Následuje diskuse, v níž se společně hledá optimální podoba regestu dané listiny.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu získají zevrubný přehled o vývoji a současných formách regestové ediční techniky a osvojí si techniku zpracování náhradních regestů.
Osnova
 • 1–3) Dějiny regestové ediční techniky a hlavních regestových edicí, vztahujících se k českým a středoevropským dějinám
 • 4–6) Prezentace edičních pravidel Regest Imperii a ukázka tvorby náhradních regestů císařských listin
 • 7–9) Prezentace edičních pravidel Regest Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV a ukázka tvorby latinských náhradních regestů dle těchto pravidel
 • 10–13) Tvorba náhradních českých regestů vybraných listin posluchači.
Literatura
 • DEMANDT, Karl Ernst: Moderne Regestentechnik. Der Archivar 10, 1957, s. 33–44, 293–312.
 • ZIMMERMANN, Harald (ed.): Die Regesta Imperii im Fortschreiten und Fortschritt. Köln – Weimar – Wien 2000
 • EIBL, Elfie-Marita: Regestentechnik: Die Urkunden Kaiser Friedrichs III. zu Pommern. Ein Werkstattbericht. In: Quellenvielfalt und editorische Methoden, ed. Antje Thumser et al., Toruń 2003, s. 55–78.
 • JENŠOVSKÁ, Věra: Regestová edice z doby Václava IV. 1378 pros.–1419 srpen. Archivní časopis 14, 1964, s. 179–182.
 • KOPIČKOVÁ, Božena: Glosa k revizi základní směrnice pro vydávání ediční řady "Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. In: Ad vitam et honorem Jaroslao Mezník, ed. Tomáš Borovský – Libor Jan – Martin Wihoda. Brno 2003, s. 119–124.
 • KOPIČKOVÁ, Božena: Impulsy a komentář k novelizaci základní linie „nové“ řady regest. Archivní časopis 55, 2005, s. 161–187.
 • KOPIČKOVÁ, Božena: Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.): Novelizovaná směrnice k vydávání ediční řady. Archivní časopis 56, 2006, s. 286–291
 • KRAFL, Pavel (ed.): Almanach medievisty-editora. Praha 2011.
Výukové metody
Předmět je vyučován seminární formou. Po sdělení nutných úvodních informací vyučující prezentuje regestovou ediční techniku v praxi a před zraky posluchačů sestaví několik „vzorových“ náhradních regestů. Následně regesty vytváří jednotliví posluchači před zraky vyučujícího a kolegů, což je vzápětí společně diskutováno.
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na semináři, dále zpracování českého regestu vybrané listiny v hodině před zraky vyučujícího a kolegů a zápočtový test, spočívající v samostatném vypracování tří regestů české, německé a latinské listiny.
Informace učitele
Další doporučená literatura: ELBEL, Petr. Regesta Imperii XI Neubearbeitung: Nová regestová edice listin Zikmunda Lucemburského a její ediční zásady. In: Krafl, Pavel Otmar a kol. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny. Praha 2016, s. 61-74.
BÁRTA, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Něpra Duce z Vařin. Příklad z ediční praxe Regesta Imperii XI Neubearbeitung. In: Krafl, Pavel Otmar a kol. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny. Praha 2016, s. 75-97.
KOPIČKOVÁ Božena: Der Stand der Bearbeitung der Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. In: Stand, Aufgaben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher im östlichen Mitteleuropa. Ed. Winfried Irgang – Norbert Kersken. Marburg 1998, s. 237–243.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět se vypisuje v sudém roce.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PV2A308