PVD01 Historická metodologie 1

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Dr. phil. Klára Hübnerová (přednášející)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8
Jiné omezení: Pouze pro studenty doktorského studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem multidisciplinárně koncipovaného předmětu je seznámit posluchače se základními metodickými přístupy v práci s historickými prameny a jejich přednostmi (či limity) při kritické interpretaci těchto pramenů. Zahrnuta tak bude nejen metodologie pomocných věd historických ve svém diachronickém vývoji (s akcentem na období od 17. do 19. století), zohledňovány budou též vlivy z příbuzných oborů, kterými jsou především filologie, sociologie, dějiny umění, informatika, archeologie nebo psychologie.
Výstupy z učení
Student pozná hlavní proudy historicky-metodického myšlení zejména od raného novověku do druhé poloviny 20. století, bude schopen zařadit a charakterizovat přední představitele historického myšlení stanoveného období, kriticky rozebrat genezi jejich teorií a zařadit je do celkového rámce vývoje. Vedle těchto odborných znalostí půjde o prohloubení ústních argumentativních dovedností, založených na rozsáhlých diskuzích v rámci semináře a studiu autentických historických pramenů, jejich kritických edic a dalších odborných textů.
Osnova
  • V rámci seminární skupiny složené z posluchačů doktorských programů historických a příbuzných věd bude probíhat diskuse nad základními texty (prameny, edicemi i pracemi jednotlivých historiků), které formovaly českou i západoevropskou historiografii, a to v zásadě v chronologickém sledu od období baroka přes osvícenství až do druhé poloviny 20. století.
Literatura
  • Literatura je zadána individuálně podle probírané problematiky.
  • The literature is assigned individually according to the issues under discussion.
Výukové metody
Rozbor historických pramenů a textů, aktivní diskuse a krátké ústní příspěvky v rámci semináře.
Metody hodnocení
Zápočet je posluchači udělen na základě aktivní účasti v semináři a na závěrečné rozpravě na předem stanovené téma (metodické problémy vlastní práce s prameny a sekundární literaturou).
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023.