RJA107 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny II (morfologie)

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (přednášející)
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
RJA104 Normativní mluvnice I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Práce na přednáškách a v seminářích bude navazovat na probrané učivo v minulém semestru. Budou dokončeny výklady o slovesných kategoriích. Nato budou navazovat pojednání o neohebných slovních druzích (příslovcích, předložkách, spojkách a citoslovcích).Veškeré komentáře jsou podávány v maximální míře v konfrontačním pohledu rusko-českém (podle potřeby též ve zpětném pohledu česko-ruském). Vedle výkladů o tvaroslovné charakteristice sloves je přehledně dotčeno i jejich způsob tvoření. Seminární cvičení budou zaměřena na probírané jevy na přednáškách, podle potřeby budou konfrontována se situací v češtině.
Osnova
 • 1. Slovesný vid. Tvoření vidových protějšků. Slovesa obouvidová. Násobená slovesa. 2. Slovesa pohybu.Zvláštnosti při použití vidů v ruštině a v češtině. Slovesný rod. 3. Mluvnická kategorie slovesného způsobu. Oznamovací způsob. Tvoření a zvláštnosti použití imperativních tvarů. 4. Tvoření a použití tvarů podmiňovacího způsobu. 5. Mluvnická kategorie času: tvoření a použití tvarů přítomného, minulého a budoucího času. 6. Použití temporálních tvarů se sekundárním významem. 7. Mluvnická kategorie osoby a čísla. 8. Atributivní tvary sloves: přídavná jména slovesná. 9. Atributivní tvary sloves: přechodníky. 10. Neohebné tvary sloves: infinitiv, podstatná jména slovesná. Tvoření sloves. 11. Neohebné slovní druhy: příslovce. 12. Neohebné slovní druhy: předložky. 13. Neohebné slovní druhy: spojky, částice, citoslovce.
Literatura
 • Isačenko, A. V.: Grammatičeskij stroj russkogo jazyka. Morfologija I, II. Izd-vo Slovackoj akademii nauk, Bratislava, 1954, 1960.
 • Žaža, S.: Paradigmatika a akcentuace ruského slovesa II. Přízvuk slovesných tvarů. Brno 1991.
 • BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 92 s. Skriptum. Poř. č. 3351-17/99. ISBN 80-210-3220-0. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva a René GRENAROVÁ. Překladová cvičení z ruského tvarosloví : s klíčem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, 79 s. ISBN 80-210-1881-X. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, 159 s. ISBN 8021015926. info
 • ADAMEC, Přemysl, Vladimír HRABĚ, Jiří JIRÁČEK, Igor‘ Grigor‘jevič MILOSLAVSKIJ a Stanislav ŽAŽA. Morfologie ruštiny. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 165 stran. ISBN 8021016744. info
 • ADAMEC, Přemysl, Vladimír HRABĚ, Jiří JIRÁČEK, Igor‘ Grigor‘jevič MILOSLAVSKIJ a Stanislav ŽAŽA. Morfologie ruštiny. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 166 stran. ISBN 8021014547. info
 • URBANOVÁ, Blažena. Cvičení z ruského tvarosloví : podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1987, 99 s. info
 • KOPECKIJ, Leontij Vasil‘jevič. Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981, 313 s. info
 • Russkaja grammatika. Edited by Natalija Jul‘jevna Švedova. Moskva: Nauka, 1980, 783 s. info
 • BARNETOVÁ, Vilma. Russkaja grammatika. Praha: Academia, 1979, xxxi, 664. info
 • ŽAŽA, Stanislav. Paradigmatika a akcentuace ruského slovesa. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978, 106 s. info
 • STRAKOVÁ, Vlasta. Ruský přízvuk : v přehledech a komentářích. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978, 263 s. URL info
 • LEŠKA, Oldřich. Příruční mluvnice ruštiny. Edited by Bohuslav Havránek. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976, 587 s. info
 • BYKOVA, Lilija Aleksejevna. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk : morfemika i slovoobrazovanije. Char'kov: Višča škola, 1974. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou seminářů a formou na ně navazujících seminárních cvičení.
Metody hodnocení
Studenti, kteří si předmět zapíši, musejí řádně navštěvovat výuku. Předmět bude ukončen zkouškou, která bude mít část písemnou a ústní.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/RJA107