RLA14 Seminář k bakalářské oborové práci

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 J507
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu bakalářské oborové práce. Kromě několika společných seminářů, které se věnují představení témat jednotlivých bakalářských diplomových nebo oborových prací studenty, sestává výuka z individuálních konzultací se zvoleným vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Bakalářská oborová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia.
Na základě zpřesňujících individuálních diskusí s vedoucím práce v rámci semináře obdrží studenti oficiální zadání bakalářské oborové práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- prokáže schopnost koncipovat badatelský problém a specifikovat řešitelnou výzkumnou otázku
- bude schopen zvolit vhodnou metodu k řešení výzkumné otázky
- dokáže vytvořit návrh výzkumného projektu na příslušném projektovém formuláři
- bude schopen provést důkladnou bibliografickou rešerši k řešení zvoleného výzkumného problému
Osnova
  • Společné informační setkání; prezentace provizorních verzí projektů bakalářských oborových a diplomových prací; individuální konzultace se školitelem
Literatura
    povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální práce studenta na přípravě závěrečné práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce; prezentace provizorního tématu práce na společných seminářích.
Metody hodnocení
Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
(a) vytvoření finální verze projektu bakalářské oborové práce, na jehož základě vytvoří vedoucí práce oficiální zadání a vloží jej do Informačního systému MU (80%);
(b) prezentace rozpracovaného tématu bakalářské oborové práce na společném semináři (20%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 5. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLA14