RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (cvičící)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Hampejs, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLA15/AC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Chalupa
RLA15/AMK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Michalík Kvíčalová
RLA15/DP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Papoušek
RLA15/DuV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Vávra
RLA15/DV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Václavík
RLA15/DZ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Zbíral
RLA15/EKK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Kundtová Klocová
RLA15/ID: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Doležalová
RLA15/JC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Cigán
RLA15/JV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Valtrová
RLA15/LB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Bělka
RLA15/MF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fujda
RLA15/ML: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Lang
RLA15/RK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kundt
RLA15/TG: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Glomb
RLA15/TH: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Hampejs
RLA15/ZK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Kubovčáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu finální verze projektu bakalářské diplomové práce a z něj vyplývajícího oficiálního zadání. Kromě společných seminářů, které se věnují představení předběžných verzí projektů bakalářských diplomových prací studenty, sestává výuka z individuálních konzultací studenta se zvoleným vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Předmět se zaměřuje na konkretizaci výzkumné otázky, formulaci cílů práce, zjištění stavu bádání a posunů v dané oblasti bádání a nalezení vhodné metody k naplnění cílů práce a zodpovězení zvolené výzkumné otázky. Finální verze projektu bakalářské diplomové práce je východiskem pro vypracování oficiálního zadání vedoucím práce a zásadním vodítkem pro práce na přípravě pokročilé pracovní verze bakalářské diplomové práce, která představuje výstup navazujícího kurzu RLBcA016 (Seminář k bakalářské práci III).
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- bude schopen vytvořit projekt bakalářské diplomové práce na příslušném projektovém formuláři;
- dokáže identifikovat a aplikovat vhodnou metodu nebo metody k řešení cílů bakalářské diplomové práce;
- bude mít podrobný přehled o stavu bádání ve zvolené předmětné oblasti a o posunech, které se v této oblasti udály od počátků bádání až po současnost;
- dokáže jasně a srozumitelně prezentovat projekt bakalářské diplomové práce během společného semináře a reagovat na kritické poznámky vyučujících a účastníků semináře;
- bude schopen posoudit etické implikace projektu bakalářské diplomové práce a podniknout kroky ke získání souhlasu etické komise Ústavu religionistiky FF MU,
Osnova
  • Společné informační setkání; prezentace předběžných verzí projektů bakalářských diplomových prací studenty během společných seminářů; individuální konzultace se školitelem a individuální práce na přípravě definitivní verze projektu bakalářské diplomové práce.
Literatura
    povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 207 s. ISBN 807204348X. info
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Individuální práce studenta na přípravě definitivní verze projektu bakalářské diplomové práce; prezentace předběžné verze bakalářské diplomové prací na společném semináři a vzájemná kritická diskuze mezi studenty za účasti koordinátora kurzu a vedoucích prací.
Metody hodnocení
Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli. V případě, že téma bakalářské diplomové/oborové práce zahrnuje výzkum na živých subjektech (terénní nebo experimentální), je třeba získat kladné stanovisko etické komise ÚR FF M. Na přípravě podkladů pracuje student v součinnosti se svým vedoucím.
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
(a) Prezentace předběžné verze projektu bakalářské diplomové práce na společném semináři a jeho obhajoba v kritické diskuzi (20%).
(b) Vytvoření a včasné odevzdání finální verze projektu bakalářské diplomové práce a jeho přijetí vedoucím práce (80%).
(c) Získání souhlasu etické komise ÚR FF MU s projektem bakalářské diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 5. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/RLA15