RLB112 Hebrejština I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Simona Pöder Innerhofer, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valová
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 G21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 4/30
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem dvousemestrálního kurzu je dosažení základní znalosti biblické vrstvy hebrejského jazyka. Důraz je kladen na práci s termíny a schopnosti jejich správného čtení a transkripce. Náplní prvního semestru (kurz Hebrejština I) je seznámení s hebrejským písmem, systémem zápisu souhlásek a samohlásek a další pravidla četby. Pracuje se s vokalizovaným textem. Dále v prvním semestru budou probrány základy morfologie a syntaxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- číst hebrejské pojmy a věty s vokalizací;
- dohledat ve slovníku jednotlivé nevokalizované pojmy a provést jejich transkripci;
- ovládat elementární slovní zásobu;
- umět rozpoznat masoretské opravy textu;
- ovládat základní gramatická pravidla;
- rozpoznat slovní kořen a odvozovat od něj významy další slov.
Osnova
 • Biblická hebrejština, její zařazení v rámci ostatních semitských jazyků, texty dochované v tomto jazyce.
 • Hebrejská abeceda, systém zapisování samohlásek, systém masoretských oprav textu (k´tiv a k´re), tetragram.
 • Další znaky a pravidla četby textu (dageš, š´va, mapik, makef, vplížené patach, čtení samohlásky kamac).
 • Slabika a přízvuk.
 • Člen.
 • Neodlučitelné předložky a spojka "a" a jejich vokalizace.
 • Rod a číslo jmen.
 • Osobní a ukazovací zájmena.
 • Genitivní spojení.
Literatura
  povinná literatura
 • WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Translated by Mlada Mikulicová - Josef Hermach. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 357 s. ISBN 8071843458. info
 • Pracovní listy k osvojení četby; k dispozici u vyučujícího
  doporučená literatura
 • PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 1. vyd. Praha: Scriptum, 1992. 334 s. ISBN 80-85528-17-7. info
 • Klíma, Otakar - Segert, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny.Praha : Nakladatelství ČSAV, 1956.
 • PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Vyd. 4. Praha: Kalich, 2006. 188 s. ISBN 8070170298. info
Výukové metody
Teoretický výklad pravidel, četba a překlad, texty k domácí přípravě.
Metody hodnocení
Závěrečný písemnmý test. Test je hodnocen 72 body, k úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 43 bodů. Test představuje 100% hodnocení. Během semestru je vyžadována domácí práce - četba a překlad cvičení.
Informace učitele
Konzultační hodiny po domluvě. Kontakt na vyučující: jana_proch@seznam.cz tel. 736 523 611
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/RLB112