RLB112 Hebrejština I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Valová (přednášející), PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem dvousemestrálního kurzu je dosažení základní znalosti biblické vrstvy hebrejského jazyka. Důraz je kladen na práci s termíny a schopnosti jejich správného čtení a transkripce. Náplní prvního semestru (kurz Hebrejština I) je seznámení s hebrejským písmem, systémem zápisu souhlásek a samohlásek a další pravidla četby. Pracuje se s vokalizovaným textem. Dále v prvním semestru budou probrány základy morfologie a syntaxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- číst hebrejské pojmy a věty s vokalizací;
- dohledat ve slovníku jednotlivé nevokalizované pojmy a provést jejich transkripci;
- ovládat elementární slovní zásobu;
- umět rozpoznat masoretské opravy textu;
- ovládat základní gramatická pravidla;
- rozpoznat slovní kořen a odvozovat od něj významy další slov.
Osnova
 • Biblická hebrejština, její zařazení v rámci ostatních semitských jazyků, texty dochované v tomto jazyce.
 • Hebrejská abeceda, systém zapisování samohlásek, systém masoretských oprav textu (k´tiv a k´re), tetragram.
 • Další znaky a pravidla četby textu (dageš, š´va, mapik, makef, vplížené patach, čtení samohlásky kamac).
 • Slabika a přízvuk.
 • Člen.
 • Neodlučitelné předložky a spojka "a" a jejich vokalizace.
 • Rod a číslo jmen.
 • Osobní a ukazovací zájmena.
 • Genitivní spojení.
Literatura
  povinná literatura
 • WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Translated by Mlada Mikulicová - Josef Hermach. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 357 s. ISBN 8071843458. info
 • Pracovní listy k osvojení četby; k dispozici u vyučujícího
  doporučená literatura
 • PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 1. vyd. Praha: Scriptum, 1992. 334 s. ISBN 80-85528-17-7. info
 • Klíma, Otakar - Segert, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny.Praha : Nakladatelství ČSAV, 1956.
 • PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Vyd. 4. Praha: Kalich, 2006. 188 s. ISBN 8070170298. info
Výukové metody
Teoretický výklad pravidel, četba a překlad, texty k domácí přípravě.
Metody hodnocení
Závěrečný písemnmý test. Test je hodnocen 72 body, k úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 43 bodů. Test představuje 100% hodnocení. Během semestru je vyžadována domácí práce - četba a překlad cvičení.
Informace učitele
Konzultační hodiny po domluvě. Kontakt na vyučující: jana_proch@seznam.cz tel. 736 523 611
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/RLB112